Miljøpsykologi

Forskningsgruppen i miljøpsykologi jobber med ulike deler av miljøpsykologien, med særlig fokus på miljøadferd og restituerende omgivelser.

Tilhørighet:
Handelshøgskolen Innlandet
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
Fra friluftssykehuset på Oslo universitetssykehus, et av prosjektene miljøpsykologi er involvert i. (Foto: Øystein Horgmo)

Fra friluftssykehuset på Oslo universitetssykehus, et av prosjektene miljøpsykologi er involvert i. 

Foto: Øystein Horgmo

Gruppen har som mål å utvikle den anvendte psykologien og bruke denne på praktiske problemstillinger knyttet til bærekraft. Gruppen er også opptatt av å videreutvikle kompetanse innen byutvikling og sosiofysisk arbeidsmiljø.

Miljøpsykologien trekker i mindre grad enn andre psykologiske disipliner en skarp skillelinje mellom anvendt og grunnleggende forskning. Miljøpsykologisk forskning er alltid problemorientert eller har til hensikt å ha relevans for løsningen av praktiske spørsmål.

Miljøpsykologisk forskning foregår på ulike nivåer:

 • studier av hvordan fundamentale prosesser som persepsjon (dvs. om tolkning av sanseinntrykk), kognisjon (om tankeprosesser/informasjonsbehandling), og personlighet filtrerer og strukturerer opplevelsen av miljøet. 
 • den sosiale forvaltning av rom under overskrifter som territorialitet, overbefolkning, private områder og personlig rom.
 • kompleks atferd knyttet til arbeid, læring og hverdagsliv i byer og andre typer samfunn.
 • designspørsmål, og de psykologiske komponenter ved samfunnspørsmål som ressursforvaltning, miljøatferd osv.

Et sentralt anliggende i miljøpsykologien er at forskningsresultatene skal være gyldige utover den situasjon der de ble oppnådd og ikke minst gyldige for virkelige situasjoner. Dermed er man gjerne noe mindre opptatt av laboratoriestudier og tenderer mot å gjøre feltstudier i stedet, dvs. i den situasjon hvor resultatene skal anvendes. Der dette ikke er mulig har man i noen tilfeller laget sofistikerte simuleringer av kontormiljøer, regionale landskaper og boliger.

Hva forsker vi på?

Vi har prosjekter som handler om omgivelser – virkning og bruk av naturomgivelser og arkitektur, og prosjekter om arbeidsmiljø og stress. Vi har også prosjekter som handler om miljøatferd, beslutningsprosesser og miljøholdninger – determinanter for miljøvennlig atferd, transportvalg, oppfatning og forståelse av miljørisiko, grønn organisasjonsendring, kildesortering og miljøvennlig forbruk.

 

Mer om forskergruppen

Forsknings- og utviklingsprosjekter 

REBUS

REBUS er et forskningsprosjekt med mål om å utvikle kunnskap som fører til en raskere implementering av gjenbruk av byggematerialer for overgangen til et sirkulært bygd miljø. Prosjektet eies av SINTEF Community og er tverrfaglig, med arkitekter, ingeniører og forskere innen miljøpsykologi som samarbeider. Miljøpsykologigruppa skal samle inn kvantitative og kvalitative data om brukererfaringer og holdninger til gjenbruk av byggematerialer i byggebransjen. For en raskere implementering av gjenbruksmaterialer i byggebransjen vil miljøpsykologigruppa også jobbe med nettverksstrategier for opplæring, og anbefalinger for incitamenter i offentlige anskaffelser og forskrifter. Miljøpsykologigruppa har en PhD-stipendiat tilknyttet REBUS.

Les mer om REBUS

Friluftssykehuset

Friluftssykehus er en arkitekttegnet hytte like ved ordinære sykehus, som gir pasienter og pårørende tilgang til natur og rom i naturmaterialer/ biofilisk design. Målet med friluftssykehuset er å bedre kvaliteten på sykehusoppholdet til pasientene. Ved Rikshospitalet brukes denne hytta til terapi og møter med barn som gjennomgår alvorlig sykdom. Miljøpsykologigruppa er med i Rikshospitalet/ OUS sin forskningsgruppe for friluftssykehus. Vi er med på å samle inn både kvalitative og kvantitative data om bruken av friluftssykehuset. Det er skrevet flere masteroppgaver om friluftssykehuset og naturskolen som holdes i tilknytning til friluftssykehuset.  

Kongsvingermodellen

Miljøpsykologigruppa er med i et prosjekt som heter, «Å mestre livet: Utforsking av selveid boligs betydning for livskvalitet i lavinntektsfamilier», sammen med flere institutt på Høgskolen i Innlandet, samt SINTEF Community. Prosjektet skal ta for seg en utradisjonell tilnærming til boligsosialt arbeid; å se på hvordan boligeie kan påvirke vanskeligstilte barn og familiemedlemmers livskvalitet, og dermed bidra til mål om at disse familiene blir selvhjulpne. Det skal gjøres intervju med initiativtakere og brukere om erfaringene med «Kongsvingermodellen» som prøver ut eiekonseptet for lavinntektsfamilier.

REdu

Miljøpsykologigruppen har et samarbeid med REdu som er avfall- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft i regi av Avfall Norge. Målet med avtalen er å koble studenter på bachelor-, master og PhD-nivå til avfalls- og gjenvinningsbransjen, synliggjøre muligheter i bransjen for studenter og ferdigutdannede, og bidra til kompetanseutvikling, innovasjon og forskning.

Les mer om REdu

Samarbeid med renovasjonsselskapene i regionen

Masterstudiet i miljøpsykologi kom i gang blant annet ved at regionale renovasjonsselskaper bidrar til finansiering. Både Glør, Hias og Søir er med på samarbeidet. En del av den praktiske avtalen de har gjort med HINN innebærer at studentene får prosjektoppgaver innen deres bedrifter. Målet er at de sammen med framtidens miljøpsykologer vil kunne bidra til å legge opp til enda bedre avfallssortering.

Grønt INN

Målet med Grønt INN-prosjektet er å bruke kunnskap fra miljøpsykologi for å skape en grønnere høgskole, og å forske på mekanismene bak grønne endringer. Prosjektet involverer forskningsgruppen og studenter.

Tidligere prosjekter 

Byutviklingsprosjekt

Forskningsgruppen har i samarbeid med SOLA Landskapsarkitekter gjennomført en mulighetsstudie av et område i Lillehammer sentrum, og gitt ut rapporten: "Terassen og Bruparken - Fremtidig bruk og muligheter". Vi samarbeidet med masterstudenter i miljøpsykologi, som var med å lede en brukermedvirkningsprosess. Vi kartla ønsker og behov for ulike brukergrupper, som ble førende for videre planer.

Kartlegging av miljøarbeid i bedrifter

Forskergruppen og masterstudentene i miljøpsykologi har gjennomført en kartlegging av status på miljøarbeidet i Hamarregionen Utviklings (HrU) medlemsbedrifter. HrU ønsket å se hvilket fokus miljøarbeidet har og hvilke utfordringer bedriftene møter i arbeidet med det grønne skiftet. Studien inkluderte fokusgruppeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse med mål på miljøklima, medborgerskapsadferd og mestringstro. På bakgrunn av kartleggingen, vil videre arbeid rundt grønt næringsliv og vektlegging av miljø hos bedrifter i regionen prioriteres.

Samarbeidsprosjekt med Tsjekkia

Forskningsgruppen har et formalisert samarbeid med Department of Environmental Studies ved Masaryk-universitetet i Brno, «Promoting Environmental Mobilities» (PROMOB).

Noen av medlemmene i forskningsgruppen i miljøpsykologi avbildet i 2019. (Foto: HINN)
Noen av medlemmene i forskningsgruppen i miljøpsykologi avbildet i 2019. (Foto: HINN)

Konferanser og arrangementer

Psykologimiljøet er vertskap for en årlig miljøpsykologikonferanse i samarbeid med Norsk Miljøpsykologisk Nettverk. Organiseringen av konferansen er et samarbeid mellom fagmiljøet, masterstudenter i miljøpsykologi og studenter på Bachelor i psykologi.

Neste konferanse skal avholdes i Lillehammer 17. - 18. november 2022.

Konferanse i sosial- og samfunnspsykologi

Psykologimiljøet var vertskap for konferansen i sosial- og samfunnspsykologi i 2011 og 2015. Mens de fagansatte var ansvarlig for det faglige innholdet, ledet en gruppe masterstudenter i miljøpsykologi den organisatoriske delen.

I 2015 var psykologimiljøet vertskap for Nordiske Ergonomiselskapets årlige konferansen om framtidens arbeidsmiljø og human factors.

Internasjonale workshoper

Høsten 2018 arrangerte forskningsgruppen for miljøpsykologi en internasjonal workshop med fokus på miljøpsykologiske aspekter ved stress og avspenning. Prosjekter som ble diskutert var «Go Green Cities», «Nature Works» og «Recovery from work and restoration - a filed study”.

I 2013 arrangerte psykologimiljøet en internasjonal workshop "Recovery and Restoration: The Interface between the Individual and the Environment". Deltagerne var spesielt inviterte, og presentasjonene på konferansen ble publisert i en spesialutgave av tidsskriftet Stress and Health.

Nettverk

 • Cornell University, Design and Environmental Analysis, USA
 • Högskolan Väst, psykologisektionen, Sverige
 • University of Surrey, School of Psychology, UK
 • Department of Environmental Studies, Masaryk University, Tsjekkia
 • NTNU, Institutt for psykologi
 • Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnspsykologi
 • Norsk miljøpsykologisk nettverk