English version of this page

Critical Public Health Research Group

Forskergruppens mål er å skape et stimulerende og støttende akademisk miljø der mennesker med ulike interesser og på ulike stadier av sin akademiske karriere kan samles med den hensikt å dele og debattere ideer knyttet til folkehelse og helsefremming.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Helse, idrett og velferd

Våre nåværende interesser og aktiviteter er representert i figuren nedenfor, den indre sirkelen illustrerer kjernetemaer og de mindre sirklene på utsiden representerer våre ulike interesser.

Modell av forskningsaktiviteten

Hva forsker vi på?

Vår forskning dekker et bredt spekter av temaer og problemstillinger, som er illustrert i våre nåværende prosjekter:

  • The development of young people’s school and leisure lives: Patrick Foss Johansen (PhD stipendiat)
  • Digital food environments and their influence on the nutritional health of young women in Norway: Sabrina Ionata De Oliveira Granheim (PhD stipendiat)
  • Maintaining independence through promoting health and mental wellbeing in later life: the ForeverYoung randomized controlled trial with process evaluation of a multicomponent physical activity programme delivered in a care home setting. Svein Barene og Liv Ødbehr
  • Schools, learning, physical activity and mental health. Ingeborg Barth Vedøy, Eivind Aadland, Knut Skulberg, Patrick Foss Johansen, Hege Tjomsland, Svein Barene, Miranda Thurston
  • Mental health, stigma, and inequity: strengthening human rights-based mental health care in Indonesia through participatory action research. Børge Baklien, Marthoenis Marthoenis, og Miranda Thurston
  • Navigating new health and welfare systems as an immigrant: a case study of Acehnese adults living in Norway. Victor Chimhutu, Børge Baklien og Miranda Thurston
  • Lost in transition? Young people not in education, training, or employment (NEETs). Linda Røset i samarbeid med Hernes Institutt

Mer om forskergruppen

Folkehelsevitenskap er et veletablert internasjonalt tverrfaglig felt som spenner over samfunns- og naturvitenskapene. Den trekker på og er informert av ulike teoretiske perspektiver og understøttes av en rekke kvantitative og kvalitative metoder. Forskergruppen er dermed et «paraplyfelt», som tilbyr en dynamisk kontekst der samarbeid og synergi kan utvikles.

Ved å navngi gruppen Critical Public Health fremhever vi vår interesse i å stille og ta med oss kritiske spørsmål inn i teori og praksis innen folkehelse og helsefremming, i en stadig mer kompleks og til tider raskt skiftende verden. Gjennom diskusjoner og debatt utforsker medlemmer av gruppen nye måter å tenke folkehelse og helsefremming på.

Aktuelle prosjekter

Evaluering av "RØRE-pauser"; et innovasjonsprosjekt med målsetning om å fremme fysisk og mental helse, trivsel og læring blant elever i videregående skole. I samarbeid med Viken fylkeskommune. Svein Barene, Hege Eikeland Tjomsland, Linda Røset, og Miranda Thurston og samarbeid med Karoline Hansen (PhD stipendiat) fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU). Prosjektet vil bli gjennomført i perioden 2022-2024. 

Nettverk

CPHRG har et voksende nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, hvilket reflekteres gjennom gruppens interesser, prosjekter og medlemmer. CPHRG er også sterkt forankret i masterprogrammet i folkehelsevitenskap med den hensikt å sørge for et godt forskningsinformert undervisningsmiljø ved at av medlemmer av forskningsgruppen (inkludert tidligere masterstudenter) underviser på studiet, samt veileder studenter på masteroppgaven, samt gir muligheter for studenter til å være en del av gruppen.