Skal forske på rasisme i lærerutdanningen

Høgskolen i Innlandet skal lede et samarbeidsprosjekt som har fått 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd.

Portrettfoto av Prisca Bruno Massao

Førsteamanuensis Prisca Bruno Massao skal lede forskningsprosjektet som skal forske på rasisme i lærerutdanningen. 

I juni ble det klart at HINN får nesten 52 millioner kroner til forskningsprosjekter institusjonen leder eller er involvert i.

Et av prosjektene er «Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE).

Førsteamanuensis Prisca Bruno Massao sier tildelingen kom som en stor og positiv overraskelse.

- Jeg trodde først ikke på det, og måtte få en bekreftelse fra en forskningsrådgiver før jeg virkelig våget å slippe jubelen løs. Det ligger mye arbeid bak alle søknader til Norges Forskningsråd, så det er deilig når man lykkes, sier hun.

At prosjektet får tildelt 12 millioner kroner ser Massao på som en bekreftelse på at rasisme som tema virkelig har kommet på dagsorden og at behovet for ny forskningsbasert kunnskap om rase og rasisme ses på som viktig.

Tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt

- Det er for lite empirisk kunnskap på dette feltet, og disse midlene gjør at vi i dette samarbeidsprosjektet får muligheten til å kunne jobbe systematisk med disse temaene med både interne og eksterne aktører. Dette blir et tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt som angriper tematikken fra ulike vinkler, noe som er en klar fordel, sier Massao.

Søknaden til Norges Forskningsråd var omfattende med HINN som koordinator, og involverer samarbeid med Høgskolen i Østfold, Elverum kommune, Nansen fredssenter, Norsk Utvandrermuseum, Glomdalsmuseet, Ransfjordmuseet og FYND Reality.

Prosjektet ledes av Massao, som også ledet arbeidet med selve søknadsskrivingen.

I tillegg er flere andre ved HINN involvert i arbeidet, blant andre Camilla Eline Andersen, Kristin Skinstad van der Kooij, Thor-André Skrefsrud, Siri Wieberg Klausen emeritus Inger Mokkelbost Haug og Håvard Vibeto. Fra Høgskolen i Østfold er det førsteamanuensis Sandra Fylkesnes som er med i prosjektet.

- Prosjektet er nyskapende i den forstand at det bringer sammen aktører fra en bred representativ gruppe i offentlig og privat sektor, og ønsker å bruke VR-program som et utdanningsverktøy for å identifisere og håndtere rasisme, og museer som alternative læringsarenaer, sier Massao.

Starter opp til høsten

Planen er at prosjektet skal starte opp 1. september i år, og vare i fire år med referansegruppa med både nasjonale og internasjonale medlemmer som rådgiver til prosjektet.

Første oppgave blir å kartlegge hva slags kunnskap som finnes om rase og rasisme i lærerutdanningsfeltet.

Dette arbeidet vil innebære å gå gjennom tidligere forskning og å snakke med lærerstudenter og fagmiljøer som utdanner lærere i hele Norge. På hvilken måte kommer rasisme eventuelt til uttrykk?

Når dette er undersøkt nærmere skal man i samarbeid med partnerne utvikle forskningsbasert kunnskap og undervisningsmetoder som kan håndtere dette. Det er her VR og museene kommer inn i bildet.

VR og museer står sentralt

Tanken er at VR og teknologi kan hjelpe forskerne i arbeidet som kalles problembasert scenario, ved å utvikle problembaserte spill som studentene og lærerne kan gjennomgå.

På denne måten kan man gjennom spillene teste ut reaksjoner, og deretter diskutere scenarioene samt kunnskap og holdninger knyttet til rasisme i etterkant.

- Vi vil bruke spill til å simulere situasjoner knyttet til rasisme. VR-spill vil bli benyttet i studien for at lærerstudenter skal få reflektere over sine egne reaksjoner når de møter på ulike rasistiske situasjoner i skolen. Slike situasjoner kan være møte med rasisme i friminuttene, i klasseromssituasjonen eller i foreldresamtaler. Ved å benytte VR-spill i studien er formålet å bevisstgjøre lærerstudenter på hvordan de kan gjenkjenne, håndtere og møte rasisme i skolen, sier Massao.

Museene som deltar i prosjektet arbeider med spørsmål og formidling knyttet til erfaringer med rase, rasisme og inkludering/ekskludering i fortid og nåtid.

Målet er å bygge samarbeid mellom lærerutdanningen og museene, slik at vi kan utveksle kompetanse og bruke museene som læringsarena for studentene og forberede dem på å samarbeide med museer når de blir lærere.

- Gjennom å være på en utstilling stimulerer man den kritiske tenkningen. På den måten blir man i større grad i stand til å diskutere tema knyttet til rase og rasisme. Det er ting som har skjedd i fortiden som fortsatt er viktig og på enkelte områder gjenspeiler samfunnet i dag, mener Massao.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 12. aug. 2021 16:10 - Sist endret 21. des. 2021 16:41