English version of this page

Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP)

Ph.d.-utdanningen i innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO + ENG
Oppstart
Fleksibel

Om doktorgradsutdanningen

Ph.d.-utdanningen er en tre års fulltidsstudie satt sammen av en opplæringsdel og en forsknings/avhandlingsdel. Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.

Studiet tar sikte på å etablere en balanse mellom generell forskningskompetanse, en generell teoretisk og empirisk kompetanse innen programområdet og ph.d.-kandidatens fordypning innenfor det delområdet der du skal skrive din egen avhandling.

Opplæringsdelen består av kurs hvor kravet for å bestå normalt er skriftlige eksamener i form av for eksempel essay eller paper. Kurssammensetningen skal sikre høy faglig kvalitet, hvor ph.d.-kandidaten i samarbeid med veileder sørger for å følge kurs slik at sammensetningen dekker de krav som er stilt til kursdelen. Deler av kursdelen tas ved andre institusjoner, noe som også bidrar til at ph.d.-kandidater får impulser utenfra og muligheter for nettverksbygging.

Forskningen ved INTOP dekker temaer som for eksempel:

  • Innovasjonsprosesser i tjenesteproduksjon
  • Velferdsinnovasjon
  • Kommunal innovasjon
  • Innovasjon i kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer
  • Sosialt entreprenørskap

INTOP er tilknyttet Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) 

Fullført ph.d.-utdanning fører fram til graden philosophiae doctor ved Høgskolen i Innlandet

Jobbmuligheter

Forskning om innovasjon i tjenesteproduksjonen har skutt fart det siste tiåret. Det er også sannsynlig at bedrifter og offentlige virksomheter i økende grad vil rekruttere arbeidskraft med ph.d.-utdanning. Personer med slik kompetanse vil kunne inngå i spesialiserte funksjoner og utviklingsenheter, og dekke behov for spisskompetanse. 

Med tanke på servicenæringenes omfang i Norge (og andre land) vil kunnskapsutvikling om innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting ha stor relevans for arbeidslivet. Det er eksempelvis gjennomført store reformer innen produksjonen av velferdstjenester, og flere store endringer vil sannsynligvis komme i framtida. Økt kunnskap om både forutsetninger for slik tjenesteutvikling, selve tjenesteutformingen, så vel som virkningene av nye tjenester, vil derfor være nyttig for både tjenesteprodusenter, politikkleverandører og brukere. Et annet eksempel er behovet for mer kunnskap og kompetanse om innovasjon i en rekke bransjer som kan klassifiseres som reiselivs- og opplevelsesnæringer.

Forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren er en del av arbeidslivet, og er naturligvis en åpenbar målgruppe for personer med ph.d.-utdanning. I disse sektorene er det behov for høyt utdannet arbeidskraft, og rekrutteringsbehovet er betydelig i nær framtid når de store etterkrigs- kullene når pensjonistenes rekker.

Krav til kurssammensetning INTOP

Ved INTOP er det krav om 35 studiepoeng, hvorav 30 består av obligatoriske kurs, og fem av valgfrie kurs. De obligatoriske kursene skal dekke 10 studiepoeng i vitenskapsteori og forskningsetikk, 10 studiepoeng i innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting, og 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode. 20 av de obligatoriske studiepoengene dekkes av kurs ved HINN, mens 10 studiepoeng i vitenskapelig metode må tas ved annen institusjon.

Obligatoriske kurs som tilbys ved HINN/INTOP:

  • Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk (10 studiepoeng). Det tilbys årlig felleskurs i vitenskapsteori og forskningsetikk for alle ph.d.-kandidater ved HINN Lillehammer
  • Kurs i innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting (10 studiepoeng). Dette kurset tilbys hvert år ved HINN.

Ved INTOP kan det gis inntil tre poeng totalt i opplæringsdelen for presentasjon av paper ved forskningskonferanser. Det kan gis ett poeng for deltakelse med paper ved nasjonale konferanser og to poeng for deltakelse med paper ved internasjonale konferanser.

Søknadsfrist og opptak

Se gjeldende opptakskrav i «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet»:

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad (120 studiepoeng). Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium; gjennomsnittskarakteren skal normalt være B eller bedre fra masterstudiet eller tilsvarende utdanning. Utregning av snittkarakteren skal vektes med studiepoengene for hvert emne og for masteroppgaven.

For  mer informasjon om opptak til ph.d.-utdanning.

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Høgskolen i Innlandet ønsker å stimulere ph.d.-kandidater til å gjennomføre et opphold ved en utenlandsk undervisnings-/forskningsinstitusjon som del av studiet. 

HINN har samarbeidsavtale med Karlstads Universitet (KaU) og avtale med University of California, Berkeley, om forskeropphold, som også er åpen for ph.d.-kandidater.

Ler mer om utenlandsopphold for ph.d.-kandidater

NORSI - Den nordiske forskerskolen i innovasjon

NORSI er den nordiske forskerskolen for ph.d.-kandidater innen innovasjonsforskning. NORSI er en nettverksbasert forskerskole, hvor Høgskolen i Innlandet er fullverdig partnerinstitusjon. NORSI med sine 28 institusjonspartnerne tilbyr en rekke doktorgradskurs innen innovasjonsforskning, samt en årlig konferanse med vekt på presentasjon og diskusjon av ph.d.-kandidaters forskningsarbeider.

Som ph.d.-kandidat ved INTOP kan du melde deg inn i NORSI og delta på aktuelle kurs.

Se mer på NORSI sine nettsider.

Ta kontakt

Har du spørsmål om ph.d.-programmet kan du ta kontakt med en av våre ansatte:

Bilde av Martin Rønningen
Ph.d.-leder

Bilde av Randi Kvamme Bjørnestad
Ph.d.-koordinator