Regional dynamikk og innovasjon

Økende regionale forskjeller innad i Norge gir relevans til nyutvikling i regionalforskningen. Mens norsk økonomi som helhet kjennetegnes av høy produktivitet, er de regionale forskjellene i produktivitet betydelige.

Tilhørighet:
Handelshøgskolen Innlandet
Fagområde:
Politikk og samfunn

En viktig forklaring til produktivitetsvariasjonene ligger i regionale spesialiseringsmønstre. Nyere perspektiver på regional utvikling kan bidra til å formulere mer presise utviklingsstrategier med spesielt stor relevans for innlandsfylkene Oppland og Hedmark.

Forskningslitteraturen om regional utvikling har hatt stor utvikling de siste tiårene, og perspektiver utviklet for å forklare ulik regional vekst globalt kan anvendes til å utvikle ny, mer presis forståelse for regionale utviklingsstrategier i Norge. Især har nyere bidrag til økonomisk geografi bidratt til å presisere forståelsen av forutsetninger for økonomisk utvikling i retning av mer avanserte produksjonsaktiviteter.

Hva forsker vi på?

Forskningsgruppen konsentrer seg rundt to hovedtemaer - diskusjon og videreføring av "tradisjonell regionalforskning" og på den andre siden kartlegge forutsetninger for vellykket næringsutvikling med særlig vekt på bedriftenes tilgang til operativ kompetanse. 

Mer om forskergruppen

Forskningsgruppas to hovedtemaer

  1. Diskusjon og videreføring av "tradisjonell regionalforskning".  "Tradisjonelle" regionale analyser. Med dette mener vi regional-demografi, nærings og sysselsettingsstatistikk på regionalt nivå, samt bosetting på kommune- og regionnivå. Etter vår mening er dette er fagfelt i nedgang, og det trengs en faglig oppdatering for å se sammenhenger og avdekke regional dynamikk.
  2. Vi vil gjerne bruke kompetansen i gruppa for å posisjonere oss nasjonalt gjennom en et nyskapende prosjekt, både teoretisk og empirisk. Formålet med dette forskningsprosjektet er å kartlegge forutsetninger for vellykket næringsutvikling med særlig vekt på bedriftenes tilgang til operativ kompetanse. Dette som en kontrast til mer tradisjonelle tilnærminger med fokus på næringsstruktur (gjerne klynger av relaterte bedrifter) og/eller sysselsettingsstruktur. Forskningsaktivitetene skal kartlegge hvilke operative kompetansetilfang næringslivet råder over ved å kartlegge yrkeskarrierene til ansatte som rekrutteres til næringslivet, samt kartlegge systemer for kompetanseutvikling innad i næringslivet i Innlandet.