English version of this page

Musikkbransjen og digitalisering

Forskergruppen "Music Business and Digitalization" har som mål å få en dypere forståelse av de digitale og teknologiske endringene som preger opphavsrettsindustrien.

Tilhørighet:
Handelshøgskolen Innlandet
Fagområde:
Film, TV og digitale medier
Forskergruppen for Music Business and Digitalization (Foto: HINN)

Forskergruppen for Music Business and Digitalization (Foto: HINN)

Hva forsker vi på?

Videre å undersøke hvilken effekt den digitale revolusjonen har på markedets atferd, hvordan industriens bedrifter organiserer sin virksomhet, og hvordan opphavsrettslover virker inn på rettighetshavernes inntekter. 

Vi vil gjøre dette med en multidisiplinær innfallsvinkel som innbefatter markedsføring, tjenesteforskning, næringslivsforskning og juss.

Mer om forskergruppen

Gruppen kommer til å benytte et vidt spenn av kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for å forstå hvordan verdi og verdiskaping oppstår i opphavsrettsindustrien.

Vi involverer studenter fra bachelorgradene Music Business Management og Music Business Production i forskningsarbeidet ved at vi sammen med studentene utarbeider og innhenter data til en større spørreundersøkelse. Studentene benytter dette i sine bacheloroppgaver, og vi benytter det i vår forskning.

Målet til denne gruppen er at forskningen som skapes vil kunne bidra til å forstå kundens atferd i teknologiske drevne markeder, samt utvikle bærekraftige business-modeller og ny lovgivning som kan sikre gode rammer for verdiskaping for alle opphavsrettsindustriens aktører.