Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag

Ønsker du å styrke elevers livskvalitet gjennom ulike aktiviteter og bevegelsesformer? Da passer denne masteren innen kroppsøving og idrettsfag perfekt for deg, 

Studiested
Elverum
Studiet varer
5 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
300
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, kroppsøving og idrettsfag er en femårig forskriftsfestet masterutdanning som kvalifiserer deg for å undervise i kroppsøving på barne- og ungdomstrinn og i både kroppsøving og idrettsfag på videregående skole. I tillegg vil du som student ha 60 studiepoeng i et annet skolefag, eller 30+30 studiepoeng i to andre skolefag i grunnopplæringen.

Du kan også velge 60 studiepoeng fordypning i programfaget idrettsfag. Kombinasjonen av fordypning i kroppsøving og idrettsfag med breddekompetanse i flere skolefag eller fordypning i idrettsdag gjør deg til en attraktiv lærer for og i fremtidens skole ved fullført utdanning.

Utdanningens mål er å utdanne deg til en reflektert profesjonsutøver som forstår fagenes egenart og betydning for og i samfunnet. Du vil bli i stand til å identifisere faglige utfordringer og besitte kompetansen som trengs for å utvikle din egen og kollegers praksis i skolen. 

Studiet er organisert som en sekvensiell utdanning hvor du jobber med ett eller to emner i hvert semester. Videre har studiet en forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær profil som gir deg solid pedagogisk og didaktisk kompetanse i undervisningsfagene.

Utdanningen har en tett kobling mellom teori og praksis, der emnene kjennetegnes av at innhold og arbeidsmåtene er varierte og spenner fra praktisk aktivitet til klasseromsundervisning. Praksisopplæringen er integrert i fagemner. Dette bidrar i stor grad til sammenheng mellom undervisning på campus og praksisopplæring.

Våren andre studieår skriver du en profesjonsrettet FoU-oppgave med utgangspunkt i relevante problemstillinger fra praksisfeltet. Masteroppgaven ligger til 9. semester og skal være et profesjonsrettet arbeid med tydelig relevans for utvikling av kunnskap med og for praksisfeltet. 

Som student på lærerutdanningen vil du blant annet lære om hvordan man tilrettelegger for undervisning som inkluderer en mangfoldig elevgruppe, hvordan tilrettelegge for elevers læring og utvikling og hva som kjennetegner god og rettferdig vurderingspraksis.

Utdanningen imøtekommer gjeldene planverk og lover i grunnopplæringen. Du møter varierte undervisnings- og arbeidsformer som blant annet ressursforelesninger, ulike praktiske aktiviteter, gruppearbeid, diskusjoner og skriftlige arbeider. Utdanningen bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og har en jevn progresjon mot å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som kreves av en profesjonell og fremtidsrettet lærer.

Les mer om det nye studiet her.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer primært for ansettelse som lærer i grunnopplæringen (1.-13. trinn) i kroppsøving og idrettsfag, samt undervisningsstilling i det/de andre undervisningsfagene (fag 1 og eller 2) kandidaten har ervervet kompetanse i. Krav til tilsetting og kompetansekrav for de ulike trinnene defineres av Utdanningsdirektoratet. Kandidaten har også kompetanse til ansettelse i folkehøgskoler, kulturskoler og leirskoler.

Studiet kvalifiserer deg også for ansettelse utenfor skoleverket der kandidatens kompetanse anses som relevant. Dette kan for eksempel være innen idrett, andre områder av fritidssektoren, offentlige etater eller private bedrifter.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak eller særskilt vurdering.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du må dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Det forventes at du stiller med personlig utstyr som ivaretar undervisningens krav til helse miljø og sikkerhet. Du må også påberegne reiseutgifter i forbindelse med praksisopplæring og undervisning utenfor campus.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiet består av 130 dagers veiledet og vurdert praksis.

Se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon om innholdet i praksis.

Lenke til informasjonsside om praksis.

Utveksling

Det gis mulighet for utveksling i tredje studieår. Utveksling kan gjennomføres i henhold til de utvekslingsavtaler institusjonen til enhver tid har. Du vil få informasjon om hvilke utvekslingsmuligheter som er tilgjengelig.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir lektorkompetanse, og vil også kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med : 

Bilde av Tor Solbakken
Studieprogramansvarlig

Studieveileder