Status som universitet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ønsker å bli akkreditert som universitet og jobber med en søknad om slik status.

Universitets- og høyskolesektoren blir stadig mer internasjonal, med økende konkurranse mellom institusjoner om samarbeidsprosjekter, forskningsmidler og rekruttering av medarbeidere og studenter.

Vi mener at en status som universitet vil gjøre tydeligere at vi er en institusjon med høy kvalitet i undervisning og forskning, og at dette vil gjøre oss mer attraktive som institusjon og samarbeidspartner. Dette gjelder ikke minst i internasjonalt samarbeid.

Vi mener en slik status også vil være viktig for Innlandet som region. Erfaring viser at universitetsstatus gir store ringvirkninger og utløser muligheter i samarbeid med nærings- og arbeidsliv.  

Vi tror også at universitetsstatus vil bidra til å inspirere og løfte den faglige aktiviteten vår, og bygge stolthet internt over å være del av en faglig sterk og ambisiøs organisasjon.

Søker til NOKUT

Det stilles en rekke krav for å få status som universitet.

Vi har over tid jobbet aktivt for å styrke den faglige kvaliteten vår på alle områder, slik at kravene innfris. En søknad om akkreditering blir sendt når vi føler oss sikre på at søknaden er god nok.

Vi venter at søknaden blir sendt høsten 2022.

Søknaden sendes til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det er NOKUTs styre som vurderer om det gis akkreditering, basert på en vurdering gjort av en sakkyndig komité.

En eventuell endring av status fra høgskole til universitet, blir formelt besluttet av Kongen i statsråd.

Én tidligere søknad

Høgskolen i Innlandet har søkt om status som universitet en gang tidligere. Søknaden ble sendt i 2018, og prosessen med å behandle den ble avsluttet i 2020. NOKUT fant at HINN tilfredsstilte kravene på ti av 13 områder, men hadde merknader på tre områder.

De tre områdene var relatert til deler av forskriften som regulerer antall faglig tilsatte, stabil forskerutdanning og høy internasjonal kvalitet.

Siden 2020 har vi jobbet systematisk for å forbedre oss på de områdene der NOKUT hadde merknader, og høgskolen har hatt en positiv utvikling på mange områder. Denne utviklingen fortsetter.

Aktuelt om universitetsprosjektet

Mer ...

Kontakt

Bilde av Anna Linnea Ottosen
Førsteamanuensis
E-post
anna.ottosen@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 67