English version of this page

Spesialpedagogikk

Forskergruppen Spesialpedagogikk; inkludering, deltakelse og marginalisering har som formål å utvikle ny og original kunnskap som kan bidra til likeverdig deltagelse for grupper av mennesker som er eller står i fare for å bli marginalisert både i utdanningen og i samfunnet for øvrig.

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning

Dette innebærer å produsere forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å skape et inkluderende samfunn gjennom blant hvordan samfunnet tilrettelegge for gode livsvilkår, samt lærings- og oppvekstforhold for barn, unge og voksne definert med spesielle behov eller som på annen måte faller utenfor samfunnets normative forestillinger om mennesket. 

Hva forsker vi på?

Gruppen legger vekt på interseksjonalitet og med bakgrunn i stikkordene inkludering, deltagelse og marginalisering arbeider denne gruppen med problemstillinger knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag som funksjonshemming, minoritetsspråklighet og kultur, urfolksspørsmål, kjønn, seksualitet med mer.

Mer om forskergruppen

Gruppen har en tverrfaglig profil og ønsker å bidra i kunnskapsutviklingen nasjonalt så vel som internasjonalt innenfor disipliner som pedagogikk, psykologi og sosialt arbeid med mer.