English version of this page
Morten Walløe Tvedt

Morten Walløe Tvedt

Førsteamanuensis

E-post
morten.tvedt@inn.no
Telefonnummer
+47 62 54 16 17

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Kort om

Morten Walløe Tvedt (1973) er jurist og ble ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (Lillehammer) i 2021. Han er førsteamanuensis-2 ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Sogndal, med emneansvar for forvaltningsrett og veiledningsansvar for forskning. Tidligere har han vært ansatt ved Høgskolen i Molde (fra 2017 til 2022). Han var seniorforsker på  Fridtjof Nansens Institutt i Oslo fra 2002 til 2020. Fra 2004 til 2015 drev Tvedt jusundervisningen Atlas Undervisning som tilbød jusstudier i Brasil for norske studenter. For en mer omfattende liste over publikasjoner se Publikasjoner Tvedt

Tvedts forskningsfelt er rettslig regulering av bioteknologi, som strekker seg over rettsdisiplinene internasjonal rett (folkerett), statsforfatningsrett, europeisk rett, kontraktsrett, immaterialrett (særlig patentrett og planteforedlerrett), forvaltningsrett og rettsfilosofi anvendt på bioteknologi og tilknyttede forskningsområder. Han har skrevet over 40 fagfellevurderte artikler innenfor dette fagfeltet (alene eller sammen med andre). I 2018 gav han ut en monografi om bioteknologikontrakter sammen med Tomme R. Young (https://brill.com/view/title/35901). I 2010 kom 'Norsk Genressursrett', den første fremstillingen av rettslige reguleringer av genetiske ressurser i Norge, ut. Mye av Tvedts forskning har skjedd innenfor tverrfaglige forskningsprosjekter. Han har vært prosjektleder for en serie slike prosjekter. 

I 2012 gav Tvedt ut en Lærebok i forvaltningsrett, som kom i revidert og omskrevet utgave i januar 2022 (https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/juridiske-fag/laerebok-i-forvaltningsrett/p-10020318-no/). Den første boken til Tvedt innenfor forvaltningsrett var 'Hvordan forstå materiell forvaltningsrett', som var den første læreboken i Norge som ble skrevet av lærer og studenter i samarbeide. Tvedt har en særlig interesse for å fremstille jusen på en pedagogisk måte.  

I årene 2019 til i dag har han jobbet mer med rettslige problemstillinger knyttet til norsk statsforfatningsrett opp mot internasjonal og europeisk rett.

Morten Walløe Tvedt har skrevet flere bøker for jusstudenter. Særlig er 'Å skrive jus til eksamen' og 'Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus' sentrale for enhver jusstudent som ønsker å lære seg å skrive god jus.

Tvedt har utviklet undervisningsopplegg innen statsforfatningsrett, forvaltningsrett, internasjonal rett, eiendomsrett til genetiske ressurser og kontrakter innenfor bioteknologien. 

 

 

Morten Walløe Tvedt (1973) was employed as associate professor at Innlandet University College (Lillehammer) in 2021 and started in 2022. He has previously been employed at Molde University College from 2017 to 2022. He was a senior researcher at Fridtjof Nansen's Institute in Oslo from 2002 to 2020. From 2004 to 2015, Tvedt ran the law school Atlas Undervisning, which offered law studies in Brazil for Norwegian students.

Tvedt’s main field of research is legal regulation of biotechnology, which extends to the legal disciplines of international law (international law), constitutional law, European law, contract law, intellectual property law (especially patent law and plant variety protection law), administrative law and legal philosophy applied to biotechnology and related research areas. He has written over 40 peer-reviewed articles in this field (sole author and with others). In 2018, he published a monograph on biotechnology contracts with Tomme R. Young (https://brill.com/view/title/35901 ). In 2010, he published the monography ‘Norwegian Genetic Resources Law’, which was the first book discussing legal regulations of genetic resources in Norway. Many of the 20+ articles or book chapters are results of interdisciplinary research projects. He has been the project manager for a series of such projects.

In 2012, Tvedt published a Textbook in administrative law, which came in a revised and rewritten edition in January 2022 (https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/juridiske-fag/laerebok-i-forvaltningsrett/p-10020318-no / ). Tvedt’s first book in administrative law was ‘How to understand material administrative law’, which was the first textbook in Norway written by teachers and students in collaboration. Tvedt has a special interest in presenting the law in an educational and easily approachable way.

In the years from 2019 to today, he has worked more with legal issues related to Norwegian constitutional law in the perspectives of international and European law.

Morten Walløe Tvedt has written several books for law students. In particular, ‘Writing law for exams’ and ‘Writing analysis and master theses in law’ are central for any law student who wants to learn how to write good law.

Tvedt has developed teaching schemes within constitutional law, administrative law, international law, property rights to genetic resources and contracts within biotechnology.

  • Constitutional Law Norway; Public Administrative Law; International Law; Contract Law
  • Legal regulation of invention and development for gene-, bio- and nanotechnology.
  • International regulation of intellectual property, specialisation in patent law, plant breeders'rights and sui generis legal systems.
  • Regulation of property rights to genetic resources and genetic material. Specialised in legislation regulating Access to and Benefit Sharing from use of Genetic Resources. The Convention on Biological Diversity and the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.
  • Theory of law and the background problems for legal systems and legal argumentation.
  • Interest and broad experience on Environmental law. Implementation of international law in domestic legislation.

Forskergrupper

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum