Rettsutvikling

Forskergruppen Rettsutvikling samler forskere som er interessert i å følge nyere utvikling innen jus og rettspraksis nasjonalt og internasjonalt, samt utvikling innen metodiske og teoretiske tilnærminger til juridisk forskning/rettsvitenskap.

Tilhørighet:
Handelshøgskolen Innlandet
Fagområde:
Politikk og samfunn

Forskningsgruppens brede fokus muliggjør en plattform for fruktbar diskusjon og utveksling av ideer for juridiske forskere ved Høgskolen i Innlandet, som arbeider innen ulike felt, som forvaltningsrett, skatterett, komparativ rett, kontraktsrett, tvisteløsning, menneskerettigheter, arbeidsrett, rettshistorie, folkerett og internasjonal privatrett. Gruppen ønsker også velkommen til forskere som arbeider på grensen til jus og andre disipliner.

Hva forsker vi på?

Forskergruppens hovedmål er å heve kvaliteten på juridisk forskning og publikasjoner ved Høgskolen i Innlandet og skape et produktivt miljø med samarbeid mellom forskere. Gruppen arrangerer månedlige seminarer med interne og eksterne deltakere.

Mer om forskergruppen

Tematiske satsingsområder for 2021-2022

I perioden 2021-2022 fokuserer gruppen på forskningsmetoder og forskningsverktøy blant annet, rettsdogmatikk, komparativ metode, empirisk metode, rettsøkonomi og rettshistorie.

Forskergruppens øvrige fokusområde er nyere utvikling i rettspraksis i Norge, viktige avgjørelser fra internasjonale domstoler, samspill mellom nasjonal og internasjonal rett, og potensialet for tverrfaglig samarbeid for juridisk forskning.

Prosjekter

Gruppen oppmuntrer til og støtter forskningsprosjektene til sine forskere og skaper en plattform for konstruktiv kritikk. Forskergruppen har i 2021 diskutert to forskningssøknader til Norges forskningsråd innen menneskerettighetsvern og idrettsavtaler.

Nettverk

Samarbeid

Gruppen samarbeider med forskere fra PluriCourts Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitetUniversitetet i OsloUniversitetet i Bergen og andre universiteter.