English version of this page
Bård Uri Jensen

Bård Uri Jensen

Førsteamanuensis

E-post
bard.jensen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 78 26
Mobilnummer
+47 482 68 986

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for nordisk språk og litteratur
Studiested Hamar, Rom 2C262-9

Kort om

Førsteamanuensis i norsk språkvitenskap med ph.d. i lingvistikk fra Universitetet i Bergen (2017), hovedfag i norsk fra Universitetet i Oslo (2005) og sivilingeniørgrad i IT fra University of Strathclyde (1987).

Jeg har vært ansatt ved Høgskolen i Innlandet (og tidligere Høgskolen i Hedmark) siden 2004, fast fra 2011. Tidligere har jeg arbeidet som IT-utvikler, bibliotekar og som musiker.

Undervisning

Jeg underviser i ulike språkvitenskapelige emner i lærerutdanning, videreutdanning for lærere og på masterprogrammer, særlig emner som har med norsk som andrespråk å gjøre. Dessuten underviser jeg litt i kvantitative metoder for humanister.

Siden 2017 har jeg vært studieprogramansvarlig for Masterprogram i digital kommunikasjon og kultur.

Forskning

I 2017 disputerte jeg med en doktoravhandling om hvordan elevers skriving påvirkes av skriveverktøyet. Jeg undersøkte leksikosyntaktiske trekk i to tekster skrevet av 60 elever i videregående skole, der én tekst var skrevet for hånd og den andre på pc med tekstbehandlingsverktøy. Analysen var kvantitativ og omfattet et utvalg av syntaktiske og leksikalske variabler i tekstene, og jeg fant en tendens til at de tastede tekstene hadde noen mer spontane egenskaper enn de håndskrevne i noen av disse variablene. For andre variabler viste det seg forskjeller mellom kjønnene, der guttene så ut til å utnytte tastaturet og tekstbehandlingsverktøyet til å forme mer planlagte og integrerte tekster, mens jentenes tastede tekster hadde mer av trekk som kan knyttes til spontan språkproduksjon, enn deres håndskrevne tekster.

Siden har jeg forsket mer på innlærertekster, særlig på deres syntaktiske egenskaper, men også på andre forhold knyttet til norsk som andrespråk. Dessuten har jeg publisert noen arbeider om forskningsmetode, særlig om anvendelse av kvantitative metoder i språkforskning, og jeg har blitt involvert i flere kvantitativt innrettede forskningsprosjekter på ulike felt på grunnlag av denne interessen.

Publikasjoner

Artikler

Steien, G. B., Svennevig, J. & Jensen, B. U. (2022). On the pragmatic function of utterance-level declination as deployed by speakers with multilingual repertoires. International Journal of Bilingualism, 

Norvik, M. I., Lind, M. & Jensen, B. U. (2022). Working with multilingual aphasia: attitudes and practices among speech and language pathologists in Norway. International Multilingual Research Journal, 1-18.

Golden, A., Jensen, B. U. & Szymanska, O. (2021). Flervalgstester i studier av metaforforståelse blant norskinnlærere. NOA: norsk som andrespråk, 37(1-2), 107-132.

Heikkola, L. M., Kuzmina, E. & Jensen, B. U. (2021). Predictors of object naming in aphasia: does cognitive control mediate the effects of psycholinguistic variables? Aphasiology, 1-18. 

Jensen, B. U. (2020). Hypotesetesting versus utforskende statistikk i språkforskning. NOA: norsk som andrespråk, 36(1), 39–71. 

Røyneland, U. & Jensen, B. U. (2020). Dialect acquisition and migration in Norway: Questions of authenticity, belonging and legitimacy. Journal of Multilingual and multicultural development.

Goral, M., Norvik, M. & Jensen, B. U. (2019). Variation in language mixing in multilingual aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics, 33(10-11), 915–929.

Jensen, B. U. & Steien, G. B. (2017). Intonasjonstrekk i flerspråklige taleres idiolekter i to post-S1-språk. NOA: norsk som andrespråk, 33(2), 5–29. 

Lind, M., Røste, I., Haaland-Johansen, L., Knoph, M. I. N. & Jensen, B. U. (2017). Innhold i bildebeskrivelser: Normalspråklig variasjon hos voksne. Norsk tidsskrift for logopedi, 63(3), 14-26. 

Svennevig, J., Gerwing, J., Jensen, B. U. & Allison, M. (2017). Pre-empting Understanding Problems in L1/L2 Conversations: Evidence of Effectiveness from Simulated Emergency Calls. Applied Linguistics. 

Bokkapitler

Jensen, B. U. (2021). Et språktypologisk blikk på noen syntaktiske trekk i norsk innlærerspråk. I M. Monsen & V. Pájaro (Red.), Andrespråkslæring hos voksne: Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner (s. 90-112). Cappelen Damm Akademisk. 

Jensen, B. U. (2020). Leksikalsk frekvensprofil i tekster på norsk som andrespråk: En evaluering og videreutvikling. I L. A. Kulbrandstad & G. B. Steien (Red.), Språkreiser: Festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020 (s. 153–176). Novus. 

Jensen, B. U. (2018). Er resultatet gyldig? Noen utfordringer ved bruk av kvantitative metoder i andrespråksforskning. I A.-K. H. Gujord & G. T. Randen (Red.), Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling (s. 449–466). Cappelen Damm Akademisk. 

Jensen, B. U. (2018). Syntaks i norsk innlærerspråk : empiriske funn. I A.-K. H. Gujord & G. T. Randen (Red.), Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling (s. 235-260). Cappelen Damm Akademisk. 

Nacey, S. & Jensen, B. U. (2017). Metaphoricity in English L2 learners' prepositions. I E. Gola, F. Ervas & M. G. Rossi (Red.), Metaphor in Communication, Science and Education (s. 283-304). Mouton de Gruyter. 

Avhandlinger

Jensen, B. U. (2017). Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy: En kvantitativ undersøkelse av tekster skrevet for hånd og på tastatur av elever i VG1 [Doktoravhandling, Universitetet i Bergen]. Bergen.

Jensen, B. U. (2005). Lingvistisk skriftteori og bokmål [Hovedoppgave, Universitetet i Oslo]. Oslo. 

Jensen, B. U. (1987). Cellular Automata [Diplomoppgave, University of Strathclyde]. Glasgow.

Verv

Redaksjonsmedlem i tidsskriftet NOA - Norsk som andrespråk fra 2020.

Høgskolens representant i Nasjonalt fagorgan for nordisk språk og litteratur fra 2020.

Medlem av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon fra 2022.

Lenker

Personlig webside med undervisnings- og forskningsressurser (under utvikling)

NOA - norsk som andrespråk

 

Adresser

Besøksadresse

Alf Prøysens Hus (Hovedbygg fløy C – nyeste del)
Holsetgata 31, N-2318 Hamar
Rom 2C262-9
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum