English version of this page

Hva er en vitenskapelig artikkel?

Det kan være vanskelig å skille de ulike typene av artikler som finnes fra hverandre, fordi det er mange sjangrer og begrepene brukes om hverandre. Nedenfor gir vi deg en kort oversikt over de ulike typene av artikler. Mange av disse artikkelsjangrene finner du i høgskolens databaser.

Vitenskapelig artikkel (forskningsartikkel, primærstudie eller originalartikkel)

En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. En eller flere forskere skriver artikkelen, som vurderes av eksperter innen fagområdet (kalt fagfellevurdering), før den publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. Resultatene i artikkelen skal være etterprøvbare, slik at det er mulig for andre forskere å gjenta samme undersøkelse og oppnå samme resultat. Vitenskapelige artikler er basert på forskning.

Se gjerne etter dette når du skal undersøke om en artikkel er vitenskapelig:

  • IMRoD-struktur. Mange artikler har oppbygning som følger IMRoD, men merk at dette kan variere etter fagområde. Artiklene skal også ha sammendrag (abstract), ha korrekt utformet litteraturliste og eventuelle vedlegg.
  • Fagfellevurdering (peer-review). Pass på: selv om en artikkel er publisert i et vitenskapelig tidsskrift, betyr det nødvendigvis ikke at den er fagfellevurdert. Sjekk derfor alltid fagfellevurdering.
  • Målgruppen for vitenskapelige artikler er andre forskere og fagpersoner innenfor vitenskapelige miljøer. Dette ser man ofte ved at det brukes fagterminologi.
  • Artikkelens oppbygning er argumenterende, den må ha grundig dokumentasjon og vise til annen forskning. Metodebruken må være anerkjent og komme frem i artikkelen. Artikkelen skal tilstrebe objektivitet.
  • Forfatters institusjonstilknytning skal komme tydelig frem. Det skal også komme tydelig frem hvor og når artikkelen er utgitt.

Hva er et vitenskapelig tidsskrift?

Et vitenskapelig tidsskrift utgis av et forlag eller en organisasjon. Vitenskapelige tidsskrifter har det høyeste faglige nivået av alle tidsskrifter, har fagfellevurdering og er skrevet av forskere for forskere. Derfor er språket preget av fagterminologi, artiklene i tidsskriftene henviser til tidligere forskning, og de er tydelig daterte. Artiklene i vitenskapelige tidsskrifter må presentere ny innsikt.

Mange av disse tidsskriftene er tilgjengelige på Internett, og Høgskolen abonnerer på mange faglige databaser hvor du kan søke etter forskningsartikler i flere vitenskapelige tidsskrifter samtidig.

Hva er fagfellevurdering?

Fagfellevurdering (peer-review) betyr at den vitenskapelige artikkelen er kvalitetsjekket av eksperter innenfor fagfeltet, før artikkelen publiseres. Dette gjøres ofte anonymt, og både teori, metode og resultat gjennomgås. Det er vanlig at artikkelen må gå flere runder med fagfellevurdering før den publiseres. Dermed er fagfellevurdering det fremste kvalitetskriteriet for vitenskapelige artikler.

IMRoD

IMRoD (IMRaD på engelsk) er et akronym for oppbygningen til vitenskapelige artikler innenfor mange fagområder.

Forkortelsen står for Introduksjon, Metode, Resultat og Diskusjon – de ulike delene som skal være med i en vitenskapelig artikkel, ved siden av sammendrag (abstract), konklusjon, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Vær oppmerksom på at denne «malen» for oppbygging kan variere fra fagområde til fagområde.

Oversiktsartikkel (samlebetegnelse for reviews og systematic reviews)

En oversiktsartikkel er samlebetegnelse for fagfellevurderte review-artikler og systematiske oversiktsartikler. Disse artiklene er gjennomganger av tidligere studier og forskningslitteratur, som gjør det lettere å få overblikk over de mest sentrale områdene og teoriene innenfor et emne. Artikkelen tolker og vurderer kunnskapen som kommer frem i tidligere studier.

Fagartikkel

Fagartikler skiller seg fra vitenskapelige artikler ved at de fleste av dem ofte kun er vurdert av redaktører og dermed ikke fagfellevurdert. Fagartikler har gjerne som mål å opplyse om allerede kjent kunnskap. Fagartiklene retter seg mer mot profesjonsutøvere enn forskere.

Forslag til videre lesing

Sist endret 27. mai 2022 11:24