Klinisk og utviklingspsykologi

Forskergruppen i klinisk og utviklingspsykologi ønsker å bidra med kunnskap og forsking som fremmer god psykisk helse hos barn, ungdommer og voksne.

Tilhørighet:
Handelshøgskolen Innlandet
Fagområde:
Helse, idrett og velferd

Hovedmålet til forskningsgruppe er å øke kunnskap om hvordan psykologiske, biologiske og miljømessige forhold påvirker mental helse og utvikling i et livsløpsperspektiv. 

Forskningsgruppen arbeider med både grunnforskning og anvendt forskning og fokuserer både på typisk og avvikende utvikling og atferd. Hovedfokuset for forskning er (sped)barn, ungdommer, og kliniske populasjoner. 

Vi jobber sammen med nasjonale og internasjonale partnere ved private og offentlige institusjoner. Vi undersøker kognitive mekanismer, tilknytning, emosjonelle og intersubjektive forhold som fører til bedre helse og bedre generell psykologisk ytelse og grunnforskning og anvendt forskning på helse og ytelse i kliniske og ulike samfunnsmessige sammenhenger.

Forskningsgruppen består av både yngre og etablerte forskere og inkluderer Ph.d.-studenter, høgskolelektorer, førsteamanuenser og professorer. Målsetningene er å arbeide med søknader om eksterne forskningsmidler, å produsere forskning av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt, å formidle forskning til resten av samfunnet, og ikke minst å skape et lærings- og inspirasjonsforum for gruppemedlemmene. Forskningsgruppe har og som mål å legge til rette for studentmedvirkning i våre forskningsprosjekter. 

Psykisk helse, og spesielt barn og unges psykiske helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I regjeringsplanen ‘Mestre hele livet: Regjeringens strategi for god psykisk helse’ er det beskrevet at regjerningen ønsker å styrke kunnskap og forskning som fremmer god psykisk helse hos barn, ungdommer og voksne. Forskningsgruppens temaer er i tråd med disse mål og satsningsområder.

Hva forsker vi på?

Vi forsker på psykologiske, biologiske og miljømessige forhold som påvirker mental helse og utvikling i et livsløpsperspektiv. Videre forsker vi og på effekt av behandling og bruk av VR for psykiske helseplager.

Mer om forskergruppen

Aktuelle forskningsområder

 • Psykisk helse og rusmiddelproblematikk hos foreldre med førskolebarn
 • Effekter av vitamin mangel hos barn i Innland 
 • Bruk av simulering og VR i opplæring av fagpersoner i møte med foreldre med ulik type psykisk helseproblematikk
 • Bruk av simulering ved psykoterapeutisk behandling av ulike pasientgrupper (ROP-pasienter, småbarnsforeldre med rusproblematikk)
 • Nepal studie – effektene av vitaminmangel på spedbarns utvikling
 • Selvbilde, kropp og spiseforstyrrelser
 • Utforming av kliniske behandlingsrom og effekten på emosjonsregulering/kliniske rom
 • Personlighet og prosessering av ansikter (eye tracking)
 • Tidlige risikofaktorer (prenatal stress, foreldres rusmisbruk), neonatal abstinenssyndrom, og barns utvikling
 • Brukermedvirkning hos spebarn, intersubjektivitet, kroppslig forankret mentalisering og narrativitet
 • Kliniske studier innenfor rus og psykiatri for ungdommer/unge voksne i poliklinisk behandling for rusmisbruk. 
 • Alkohol og foreldreomsorg
 • Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn, unge og voksne med nevroutviklingsforstyrrelser 
 • Beslutningstaking og bedømming gjennom livsløpet