Helse og omsorg i et livsløpsperspektiv

Forskergruppen har tilhørighet og sitt utgangspunkt i Fakultet for helse og sosialvitenskap, og er knyttet opp mot fakultetets strategiske forskningsområde: Helse- ,omsorg- og livskvalitet.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Helse, idrett og velferd

Hva forsker vi på?

Aktuell og prioriterte/ønskede forskningsaktivitet er rettet mot følgende hovedområder:

 • Eldres helse og livssituasjon
 • Palliativ behandling og omsorg
 • Pårørende/ familier, frivillighet
 • Folkehelsesykdommer relatert til livsstilsvaner
 • Klinisk forskning for personer i alle aldre
 • Helseøkonomi
 • Tjenesteorganisering, innovasjon og lederskap
 • Pedagogikk og utvikling av sykepleiekompetanse

Gjennomgående tema innenfor forskningsprosjektene er: Helserelatert livskvalitet og kvalitet i tjenestene, nasjonalt og internasjonalt.

Mer om forskergruppen

Figur som illustrerer forskergruppen.
Figur som illustrerer forskergruppen.

I forskningsgruppen er det ønskelig å prioritere prosjekter som kan knytte forskning, utdanning, praksis og næringsliv tettere sammen. Sentrale føringer fremhever at alle tjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige og av god kvalitet. Helsetjenestene skal tilrettelegge for at den enkelte pasient eller bruker gis et trygt, helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, utført av helsepersonell med høy kompetanse. Forskergruppens arbeid retter seg derfor særlig mot å utvikle kunnskap som kan styrke sykepleiekompetansen innenfor kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste samt bidra til å videreutvikle utdanningene innenfor sykepleie.

Forskergruppen har videre som mål å utvikle innovative helse- og omsorgstjenester av god kvalitet og i tråd med nasjonale retningslinjer, pasienter, pårørende og helsepersonell sine preferanser, samt bidra til samarbeid med relevante interessegrupper (brukere, pårørende, frivillige, ledere, politikere) og internasjonale samarbeidspartnere. Målet er økt helserelatert livskvalitet for pasienter og pårørende.

Et ytterligere mål er å inkludere masterstudentene i Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunehelsetjenesten inn i forskergruppens aktiviteter, samt å etablere nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Forskningsprosjekter

 • «Pasientsikkerhet i tjenestene», doktorgradsprosjekt finansiert av Høgskolen i Innlandet (INN).
 •  "Ungdom som pårørende" doktorgradsprosjekt (INN/Karlstads Universitet).   Finansiert av Karlstads Universitet.
 •  «Eldres psykiske helse», doktorgradsprosjekt finansiert av Høgskolen i Innlandet.
 • «Rotkaries hos eldre», doktorgradsprosjekt finansiert av Høgskolen i Innlandet.
 • “ForeverYoung”, doktorgradsprosjekt finansiert av Høgskolen i Innlandet.
 • "Hjemmedød – pasienter og pårørendes perspektiv", finansieres av Høgskolen i Innlandet.
 • "Barneansvarlige i kommunene". Finansiert som forprosjekt fra Regionalt forskningsfond (RFF).
 • “Palliative care for patients during the Covid-19 pandemic” Samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark). Finansiert som forprosjekt fra Regionalt forskningsfond (RFF).  
 • “Quality of palliative care and experiences of Advanced Care Planning in Norwegian nursing homes; patients and physicians views”. Finansiert av Regionalt forskningsfond (RFF).
 • «Palliativ vård under Covid-19 pandemin – Arbetsmiljöns betydelse för vårdens kvalitet och vårdpersonalens hälsa». Finansiert av AFA Forsäkring - https://www.regionaleforskningsfond.no/innlandet/dokumenter-og-statistikk/innvilgede-prosjekter/kvalifiseringsstotte-2020/
 • Oversettelse av “The engagement and Independence in Dementia questionary” (EID-Q) og “The Pool activity level instrument” (PAL). Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Innlandet, Nasjonalt senter og aldring og helse, Senter for omsorgsforskning helse sør/øst.
 •  «Studenters egen vurdering av kompetanse på bachelor og masternivå».
 • «Voksne personer med langvarig og sammensatte lidelser har behov for sykepleie, behandling, rehabilitering og oppfølging av kommunale helsetjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten».
 • Mental health among elderly; experiences of meaning in life for persons with dementia and their careers.

Nettverk

 • Forskergruppen er tilknyttet det internasjonale forskningsprogrammet/ forskernettverket «Quality care near the end of life»