English version of this page

Rahma Vetlesdatter Søvik

Stipendiat

E-post
rahma.sovik@inn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for master i sosialfaglig arbeid
Studiested Lillehammer

Kort om

Forskningsfelt: Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling ||| Morskap, muslimsk religiøsitet og migrasjon fra Norge. 

Foreløpig tittel og sammendrag: Barnefamiliers vandringer. Muslimske norske mødres manøvrering i et spisset forebyggingsregime.

Den velferdsinstitusjonelle oppmerksomheten mot minoritetenes barn og unge omhandler i økende grad en problematisering av ‘de andres måter’ å tenke, vite, føle, mene og være på. Mitt doktorgradsprosjekt er en utpakking av det institusjonelle komplekset man er hektet opp i som en familie boende i Norge, sett gjennom erfaringene, kunnskapene, sannhetene og løsrivningsprosessene til muslimske norske mødre som på et tidspunkt krysset landegrensene ut av Norge. Halvparten av mødrene returnerte med barna til hjemlandet Norge etter noen år. Her defineres vandringer som ikke bare fysiske forflytninger, men like fullt mentale, emosjonelle og sjelelige vandringer. Hva er det som virker inn på det å 'lande' et sted? Jeg utforsker ulike dimensjoner av muslimsk morskap med vekt på strevet for oppnåelse av optimale forhold for seg og sine barn.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum