Grunnskolelærer for trinn 1-7, samlingsbasert

Med denne utdannelsen får du ikke bare en variert og spennende arbeidshverdag, du blir også kvalifisert til verdens viktigste yrke! Denne graden er samlingsbasert.

Studiested
Hamar
Studiet varer
5 år
Studieform
Heltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
300
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanningen trinn 1 - 7 er en femårig utdanning på masternivå som gir deg kompetanse til å undervise på barnetrinnet. Den samlingsbaserte lærerutdanningen passer for deg som ikke har anledning til å følge daglig undervisning på studiestedet, men har rom for et heltidsstudium i hverdagen.

Det er en allsidig utdanning som gjør deg kvalifisert til å søke på en rekke ulike jobber, også utenfor utdanningssektoren. I grunnskolelærerutdanningen trinn 1 - 7 vil du blant annet få kunnskap om begynneropplæringen i grunnskolen og hvordan barn lærer.

Utdanningen gir deg faglig fordypning innenfor flere fagområder. Pedagogikkfaget står sentralt der du skal lære å bli en profesjonell og trygg lærer i fremtidens skole. Ved endt utdanning skal du ha god forståelse for hva som definerer god undervisning og hvordan du kan legge til rette for den enkelte elevs faglige og personlige utvikling. Du lærer å organisere og lede læringsprosesser og hvordan du utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.

Som lærer i grunnskolen vil du få mange og varierte oppgaver der du får brukt mange sider av deg selv. Læreryrket er spennende og krevende, men aldri kjedelig!

Jobbmuligheter

Du blir lærer og kan jobbe med elever i grunnskolens 1.-7.trinn.

Praktisk informasjon og samlingsdatoer

Lærerutdanningen er et heltidsstudium over fem år, og organiseres med obligatoriske undervisningssamlinger på studiested Hamar og med nettstøtte mellom samlingene. Det er også obligatorisk veiledet praksis som du kan lese mer om avsnittet om praksis lenger ned.

De to første årene i utdanningen er all undervisning tilrettelagt med månedlige firedagerssamlinger.

I 3. studieår blir det gitt samlingsbasert tilbud i samfunnsfag og spill, animasjon og læring på høsten (5. semester). Mens man i vårsemesteret (6. semester) bygger videre på et av undervisningsfagene fra 1. og 2. studieår. Det er norsk og naturfag som tilbys samlingsbasert. Dette semesteret skrives en større FOU-oppgave i valgt undervisningsfag

Fra femte semester kan profesjonsrettet pedagogikk, kroppsøving og mat og helse velges fra campusutdanningen. I sjette semester er det mulig velge matematikk og engelsk. Dette medfører hovedsakelig ukentlig undervisning på campus det aktuelle semesteret og utvider muligheter for valg av masterfag.

De to siste årene er det inntil fem samlinger i semesteret. Det er lagt opp til stor grad av selvstendig arbeid med masteroppgaven i siste semester.

I studiemodellen ser du hvordan studiet er lagt opp og hvor de ulike fagene ligger i utdanningen.

Samlingene første studieår 2022/23:

Høst 2022: Tirsdag - fredag i uke 33, 37, 42 og 48
Vår 2023: Tirsdag - fredag i uke 3, 7, 13 og 19
I tillegg kommer eksamensdager og praksisperioder
(Med forbehold om endringer)
 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak eller særskilt vurdering.

Søknadsportalen åpner 1. februar. 

Det er to alternative måter å dekke opptakskravet på.
Du må enten dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og

  • minst 35 skolepoeng.

eller

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og

  • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til dette studiet på grunn av krav om 35 skolepoeng

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Nyutdannede lærere kan få slettet studielån

Tar du en grunnskolelærer- eller lektorutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i en opptjeningsperiode etter studiene.

Ordningen gjelder for studenter som startet utdanningen fra og med undervisningsåret 2017–2018, og de første kan få slettet gjeld i 2025.

For deg som tar grunnskolelærerutdanning 1-7

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen. Klikk her for å lese mer om denne ordningen på Lånekassens sider.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 110 dager fordelt over fem år. I tillegg legges fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen i første semester.

Praksis tilrettelegges i hovedsak i Innlandet, deler av Viken (tidligere Akershus) og Oslo. Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Praksisstudiet 1. studieår er delt opp i to perioder, tre uker sammenhengende i høstsemesteret (inkludert tilrettelagt observasjon) og tre uker sammenhengende i vårsemesteret. Studentene skal være på samme praksisskole i begge perioder. Praksis for studieåret 2022/23 er lagt til følgende to perioder, totalt 30 praksisdager: uke 44, 45, 46 og uke 15 (fire dager), 16, 17, 18 (en dag)

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet finner du under praksis i lærerutdanningene.

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Les mer om politiattest

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole.

I høstsemesteret i tredje studieår kan du reise på studieutveksling og ta emner hos våre partneruniversiteter. Det finnes gode fagtilbud hos mange av høgskolens Erasmus-partnere, for eksempel i Finland, Danmark og Belgia.

Et annet alternativ er å reise på et praksisopphold hos en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet i studiets sjette semester, for eksempel i Namibia, Zambia eller en rekke land i Europa.
 

Videre utdanningsmuligheter

Høgskolen i Innlandet tilbyr en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Studiet kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå.

Overflytting

Det er mulig å søke overflytting fra grunnskolelærer trinn 1-7 ved andre skoler til oss etter fullført 3 år (180 sp).

Les mer om overflytting her

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Tonje Hande Bakke
Studieveileder

Bilde av Ann-Therese Dalbakk Nomerstad
Studieprogramansvarlig

Bilde av Liv Oddny Røragen
Praksiskoordinator