Beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet

Beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet handler om å kartlegge risikoforhold i samfunnet, om å søke og unngå/forebygge kriser (alt fra større ulykker og naturkatastrofer, til "villede handlinger" som terroranslag og krigshandlinger, samt epidemier og cyberangrep), og om å begrense konsekvensene mest mulig når kriser inntreffer.

Tilhørighet:
Handelshøgskolen Innlandet
Fagområde:
Politikk og samfunn
Noen av medlemmene i forskningsgruppen Beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet. (Foto: HINN)

Noen av medlemmene i forskningsgruppen Beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet. (Foto: HINN)

Forskergruppen KRISE (Beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet) ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring, er en tverrfaglig/multidisiplinær forskergruppe, som spenner over fagfelt fra organisasjon, ledelse og strategi til forvaltningsjus og –etikk, via atferdsøkonomi og kompleksitetstenkning.

Hva forsker vi på?

Forskergruppens medlemmer arbeider med å øke samfunnets kunnskap om godt beredskapsarbeid gjennom forskning og formidling, herunder også utdanning og undervisning. Forskningen har karakter av både anvendt forskning og grunnforskning, og har betydelig innslag av internasjonale bidrag. Forskningsaktivitetene er også i betydelig grad eksternt finansiert.

Mer om forskergruppen

Aktuelle forskningsprosjekter

Under er noen få eksempler på prosjekter som gjennomføres av forskergruppens medlemmer:

Antologi om kriseledelse, ved førstelektor Tore Hafting (red.): Antologien har et flerfaglig perspektiv på kriseledelse, og intensjonen er at den skal fungere som en håndbok. Det er 27 forfattere, og 26 kapitler med bidragsytere fra andre høyskoler og forskningsinstitutter. Målgruppen for boka er forelesere, forskere, praktikere og studenter.

Krisekommunikasjon – sosiale medier og krisehåndtering, ved førsteamanuensis Martin Nkosi Ndlela: Prosjektet innebærer forskning på hvordan organisasjoner kan anvende kommunikasjon som redskap før, under, etter krise. I før-krise fasen, hvordan organisasjoner kan anvende kommunikasjon til krise i forebyggingsarbeid, og kommunikasjon under krise: mellom samvirkeorganisasjoner, kommunikasjon med berørte interessenter og omdømmeledelse, herunder mediehåndtering.

Senter for ledertrening – Rena (SLTR) ved førsteamanuensis Bjørn T. Bakken, med  høgskolelektor Stig Holen og høgskolelektor Geir Ove Venemyr: Den teknologiske utvikling åpner for nye muligheter for realistisk, objektiv og ikke minst kosteffektiv leder- og samvirketrening i de miljø beredskapsaktørene opererer. Hensikten med å etablere et Senter for ledertrening ved Høgskolen i Innlandet – Rena (SLTR) er å gi studenter ved høgskolen tilgang til de beste faglige ressurser – akademisk stab/instruktører, metodikk og verktøy med mer – til å planlegge, gjennomføre og evaluere opplegg for trening og øvelser innen beredskap og krisehåndtering. Senteret skal over tid kunne gi trening og øving på alle beredskapsnivåer – taktisk, operativt og strategisk.

«Preparing for future crisis management» (CriseIT) (Interreg) ved førsteamanuensis Bjørn T. Bakken (prosjektleder Norge) med flere: Indre Skandinavia har felles utfordringer i å håndtere naturkatastrofer. Prosjektet utvikler metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensene. Resultatet blir forskningsbaserte, funksjonelle IKT-verktøy som gjør det mulig å øve oftere, bedre og billigere. Dette skal brukes i utdanning av fremtidens beredskapsansvarlige. Prosjektet danner nettverk og kunnskapsoverføring på tvers av sektorer og regioner gjennom samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige. Prosjektet er et samarbeid med blant annet Karlstads Universitet.