Barndomspedagogikk

Omdreiningspunktet i denne forskergruppen er fenomenet barndom og pedagogikk i en tid hvor det er mange interesser knyttet til pedagogisk virksomhet.

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning
Illustrasjonsfoto.
Foto: Colourbox

Forskningsgruppens prosjekter er orientert mot barndom som livslang kraft og potensial for transformasjon og nyskaping, der selve begrepet barndomspedagogikk blir undersøkt. Gjennom konkrete prosjekter arbeider forskningsgruppen med dilemma knyttet til frihet og kontroll, barndom og tid, barndom og markedsstyring, barndom og spesialpedagogikk, og den flerkulturelle barndommen. I tillegg til forskningsaktivitet har gruppen samarbeid med regionale aktører om utviklingsarbeid i sektoren. 

Barndomspedagogikk er tilknyttet  Institutt for pedagogikk, studiested Lillehammer. Gruppen består av stipendiater fra doktorgradsprogrammet  Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK), Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og ansatte ved Institutt for pedagogikk. 

Hva forsker vi på?

Barndomspedagogikk søker å aktualisere barndommens egenverdi, og tar utgangspunkt i barndommen som et etisk ansvar som pedagogikken må ivareta. Gjennom pedagogisk teori søker gruppen å belyse en barndom som overskrider livet i institusjonene.  

Mer om forskergruppen

Et utvalg av pågående prosjekt

  • Bokserie som på ulike måter tar for seg fenomenet «Barndomspedagogikk» hvor alle gruppens medlemmer er bidragsytere. 
  • «I møte med barns undring - En utforsking av barnehagens vekstvilkår for «de store spørsmålene» i en tid preget av redsel for tro og mystikk».  Johanne Ilje-Lien og Synnøve Myklestad 
  • «Tidens virkninger: En studie av tid i filosofi og pedagogikk i sammenheng med samspill mellom barn og ansatte i en småbarnsavdeling» Doktorgradsavhandling.  Camilla Helen Ødegården Aanstad 
  • «Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer» Fagbok.  Rune Hausstätter  
  • «Brukerstyrt personlig assistent for barn og unge» Stine Vik m.fl. 
  • “Julia Kristeva – Disturbing the Calculation of Education. Searching for “zero degree of humanity” – asking for a renewed position for research in Education/ Pedagogics. Synnøve Myklestad 

 Gjennomførte prosjekter

Publikasjoner

  • Special issue Nordic Studies in Education Vol. 40, No. 3 «Kindergarten and Policy». Last ned her.
  • Ilje-Lien, Johanne (2020) Sårbarhet i møte med den tause Andre. En Kristeva-inspirert utforsking av barnehagelæreres samspill med barn som er nykommere til norsk språk og barnehagekontekst. Ph.d. -avhandling i (BUK) Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling nr. 14. Lillehammer: Høgskolen i Innlandet. Last ned her.
  • Dahle, Hanne. F. (2020) Butikk eller pedagogikk. En studie av store private barnehagekjeder i Norge. Ph.d.-avhandling i (BUK) Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling nr. 14. Lillehammer: Høgskolen i Innlandet. Last ned her.

Konferanser og arrangementer

Leder og kontaktperson

Medlemmer