Fusk

Det stilles svært høye krav til akademisk redelighet ved høgskolen. Dersom du bruker andres materiale, eller eget tidligere materiale, uten å henvise til dette, kan det bli regnet som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder dersom du bruker ulovlige hjelpemidler eller deltar i ulovlig samarbeid under eksamen.

Dersom noen fusker, eller forsøker å fuske, reagerer høgskolen strengt. Det er derfor viktig at du som student bruker tid på å sette deg inn i reglene for bruk av hjelpemidler til eksamen og reglene for riktig kildebruk og sitering. Reglene om fusk gjelder også for innleveringer som gir eksamensrett (arbeidskrav). Du finner bestemmelsene om fusk i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN kapittel 8.

Hva regnes som fusk?

Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen regnes blant annet:

  • å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
  • å presentere andres arbeid som sitt eget
  • å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
  • å sitere eller på annen måte benytte egne tidligere eksamensarbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
  • å ha skaffet seg adgang til eksamen ved å ha fusket ved prøve og lignende som er vilkår for å gå opp til eksamen, eller ved på uriktig grunnlag å ha fått godkjenning for deltakelse ved obligatorisk undervisning eller andre obligatoriske aktiviteter
  • å ha deltatt i regelstridig samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper

Referanser på alle anvendte kilder, inkludert eget arbeid, skal være oppgitt. Avskrift eller kopi uten kildehenvisning regnes som fusk, uavhengig av kilden.

Besvarelse til individuell hjemmeeksamen eller annen type individuelt skriftlig arbeid skal være et individuelt og selvstendig arbeid. Besvarelsen skal ikke bygge på samme originalarbeid eller har samme opphavsmann eller felles disposisjon som andre besvarelser.

Hvordan oppdages fusk?

HINN bruker plagiatkontrollprogrammet Urkund for å avdekke fusk. Innleverte besvarelser sjekkes opp mot andre tekster slik som for eksempel pensumlitteratur, nettsider og tidligere innleverte besvarelser – inkludert dine egne tidligere besvarelser. Fusk oppdages også for eksempel ved at sensor selv gjenkjenner tekst ved vurdering av besvarelsen, eller ved at en eksamensvakt melder inn en mistanke om fusk.

Hva skjer hvis du blir mistenkt for fusk?

Hvis du mistenkes for fusk, vil du bli kontaktet av høgskolen, og du vil få anledning til å uttale deg i saken dersom du ønsker det. Du kan uttale deg enten muntlig eller skriftlig, og du har rett til å se sakens dokumenter. Det er Høgskolens klagenemnd som treffer vedtak i fuskesaker, og vedtakene kan påklages videre til den nasjonale Felles klagenemnd. Dersom du ønsker å uttale deg når klagenemnda behandler saken, har du anledning til det. Du har rett til å bruke advokat eller annen talsperson når det foreligger mistanke om fusk. I saker der reaksjonen kan bli utestenging, dekker HINN kostnadene til advokat etter offentlig salærsats.

Hva er konsekvensene ved å fuske?

Ved påvist fusk er konsekvensen normalt annullering av eksamen/innleveringen og utestenging fra HINN i inntil ett år. I tillegg mister du retten til å gå opp til eksamen ved alle universiteter og høyskoler i Norge. Merk at også forsøk på fusk og medvirkning til fusk kan føre til utestenging.

Hvordan unngå å fuske?

Lær deg god referanseteknikk! Ikke fall for fristelsen til å bruke noens tekst uten å henvise til denne både undervegs i besvarelsen og i litteraturlisten.

HINN arbeider målrettet i å tilrettelegge for at studenter skal få god kunnskap i riktig kildebruk. Biblioteket tilbyr blant annet følgende kurs:

HINN forventer at alle studenter selv tar ansvar for å lære seg riktig kildebruk. I dette ligger det at du som student selv må lære deg riktig referanseteknikk innenfor ditt fagområde, samt aktivt oppsøke hjelp dersom du har behov for det. Bibliotekets nettsider gir deg mer informasjon, og det samme kan underviser, studieveileder og bibliotekarene våre gjøre.

Bibliotekets side om plagiering

Relevant regelverk

Universitets- og høgskoleloven

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet

Egenerklæring

Obligatorisk egenerklæring i forbindelse med innleveringer

Egenerklæringen signeres ved oppmelding i Studentweb.

Publisert 8. juni 2021 20:47 - Sist endret 1. sep. 2021 09:37