English version of this page

Migrasjon og multikulturelle studier

Forskergruppa migrasjon og multikulturelle studier understreker at barns og ungdoms deltakelse og kompetanseutvikling foregår innenfor og mellom sosiale og kulturelle kontekster hvor deltakelses- og kompetanseprosessene både påvirker og påvirkes av disse kontekstene.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Politikk og samfunn

Hva forsker vi på?

Målet er å fremme og gjennomføre studier som omfatter tematikk og problemstillinger knyttet til sameksistens og inkludering/ekskludering innenfor felt preget av mangfold, transnasjonale relasjoner, urbane – og rurale  forhold, og minoritet(s)- eller marginalisert status, slik disse er relatert til rase, etnisitet, sosial klasse, bruk av norsk eller andre majoritetsspråk som andrespråk, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, religion, åndelighet, illegalitet eller andre relevante problemfelt.

Mer om forskergruppen

Forskningsgruppa vil gå inn i prosjekter som tar sikte på å bidra med teoretisk utvikling, empirisk/etnografisk originalitet og/eller anvendt forskning og leveranser til politiske bekymringer. 

Aktuelt prosjekt

Decisions and Justification in Child Protection Services (CPS)