Helse og mestring i et tverrfaglig perspektiv

God helse er en viktig ressurs, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Men god helse er ikke bare fravær av sykdom, det handler også om å mestre utfordringer.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Helse, idrett og velferd

Forskergruppen har som formål å styrke tverrfaglig forskning med særlig vekt på fire sentrale forskningsområder; barn og unges psykiske helse, helsekommunikasjon og helsekompetanse, helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge, samt måling av helse.  Gjennom et tverrfaglig fokus forenes kunnskap fra ulike fagfelt – som sammen gir et sterkere grunnlag for å kunne tilby god undervisning og forskning av høy kvalitet og samfunnsrelevans.

Forskningsgruppen vektlegger et helsefremmende perspektiv, som vektlegger hvordan personers ressurser kan styrkes for å kunne mestre og ivareta egen helse i hverdagen. Kunnskap om faktorer som fremmer og styrker helsen kan bidra til bedre helse og livskvalitet i hele befolkningen. Samtidig kan det gi en samfunnsøkonomisk gevinst.

Hva forsker vi på?

I forskergruppen finnes forskere med bakgrunn fra ulike vitenskapelige disipliner: folkehelsevitenskap, sosialt arbeid, sosiologi, psykiatri, sykepleie, helsesykepleie og sosialantropologi. Gruppens tverrvitenskapelige sammensetning speiler også forskernes brede erfaring innen helse- og sosialvitenskap.

Mer om forskergruppen

Forskningstema

Barn og unges psykiske helse

Barn og unges psykiske helse er et aktuelt og viktig område både i forskning og undervisning. Grunnlaget for resten av livet legges i barne- og ungdomsårene, og bekymringer knyttet til psykisk helse hos barn og unge har vært økende i dagens samfunn. Innenfor dette tema jobber forskergruppen blant annet med data fra Ungdata og UngHUNT4. Et av de sentrale forskningsområdene er bruk av digitale media og hvordan slik mediebruk henger sammen med unges psykiske helse. Gruppen er samarbeider også med KoRus-Øst, ett av sju nasjonale kompetansesenter innenfor rusfeltet.

Helsekompetanse

Kommunikasjon av helseinformasjon er sentralt for at personer skal kunne mestre og ivareta egen helse. For at den enkelte skal kunne forholde seg til og anvende informasjon om helse er det avhengig av at personen har tilstrekkelig helsekompetanse. Tilstrekkelig helsekompetanse er avgjørende for at den enkelte skal kunne gjøre informerte valg vedrørende egen helse og kunne mestre egen helsetilstand og eventuelle helseutfordringer. I tillegg til et individperspektiv, har forskningsgruppen fokus på hvordan helsetjenesten kan bli mer helsekompetansevennlig, være tilpasset personers ulike nivåer av helsekompetanse. Forskerne er knyttet til både nasjonale og internasjonale forskningsgrupper og forskningsprosjekter innenfor temaet helsekompetanse.

Les mer om helsekompetanse på temasiden til forskningsområdet 

Helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge

Helsesykepleiere utøver helsefremmende, forebyggende og endringsfokusert arbeid på individ-, gruppe-, system- og samfunnsnivå. De skal fremme informerte helsevalg og bidra til mestring og livskvalitet hos målgruppen.
Forskningsgruppens arbeid er rettet mot barn og unge og tjenester til disse. Sentrale områder for denne forskningsgruppen er helsesykepleiers kompetanseområde, kommunale tjenester til barn og unge, barn og unge med syke foreldre, unge migranter og skolefrafall. Gruppen samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Måling av helse

Måling av helse er et av de andre hovedområdene. Skal man kunne si noe om resultater, samt gi anbefalinger for praksis og videre forskning, er det nødvendig at instrumenter man bruker i spørreskjemaundersøkelser er pålitelige og gir gyldige svar. Gruppen jobber med psykometriske analyser av spørreskjemabaserte måleinstrumenter og har god kunnskap i bruk av Rasch analyse – og har et godt internasjonalt nettverk innen denne metodikken.

Pågående prosjekter

  • Helsekompetanse i befolkningen
  • Helsekompetansevennlige organisasjoner
  • Helsekompetanse blant unge, PhD prosjekt
  • Helsekompetanse blant personer med innvandrerbakgrunn, PhD prosjekt
  • Ungdoms bruk av digitale medier og sammenhengen med ulike mål på psykisk helse (UngHUNT4)
  • Mental health, loneliness, and social support among young people in Norway - in relation to social media and interaction with nature and animals (Postdok prosjekt)