English version of this page

Bærekraftig jordbruk

Det overordna målet for forskergruppen er å bidra til langsiktige bærekraftige og klimasmarte løsninger med bondenytte i jordbruket. Jordbruk innebærer både plante- og husdyrproduksjon.

Tilhørighet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
Jordbruksbilde

 

  Hva forsker vi på?

  Det overordna målet for forskergruppen er å bidra til langsiktige bærekraftige og klimasmarte løsninger med bondenytte i jordbruket. Jordbruk innebærer både plante- og husdyrproduksjon.

  Mer om forskergruppen

  Vi har følgende delmål:

  • Utvikle og teste ut ny teknologi for bærekraftig plante- og husdyrproduksjon, inklusive optimalisering og tilpasning av maskiner og redskaper i felt og innendørs, samt økt bruk av fornybare ressurser som biodiesel og andre «fossilfrie» energikilder
  • Effektive klimatiltak i jordbruket gjennom økt bruk av fangvekster, biokull og andre tiltak for karbonbinding, samt økt plantemangfold og bruk av nye mat- og fôrvekster i Norge for klimatilpasning
  • Bærekraftig bruk av beiteressurser i utmark
  • Lønnsomme driftsopplegg for plante- og husdyrproduksjon

  Ny teknologi for bærekraftig plante- og husdyrproduksjon

  Vi er involvert i teknologiutvikling og testing - fra utprøving i felt eller husdyrmiljø til finjustering av instrumenter og utstyr. Arbeidet gjøres i samarbeid med næringslivet og med studenter som del av en pedagogisk idé.

  Vi fokuserer på teknologier som kan være nyttige for å redusere vår negative innvirkning på miljøet, som presisjonsgjødsling og innendørsteknologi for bedre husdyrvelferd og produksjon. I ny teknologi inngår også bruk av fornybare ressurser som biodiesel og andre energikilder, men også optimalisering og tilpasning av maskiner og redskaper i jordbruket.

  Vi er aktive innen optimalisering av eksisterende teknologi innen ulike deler av jordbruket med tanke på effektivitet, bedret kapasitet, bedre tilretteleggelse for å skåne jord, plante og dyrkingssystem med tanke på bærekraft og opprettholdelse av fremtidig produksjon. Med utgangspunkt i kjennskap til oppbygging, konstruksjon, materialbruk og funksjon innen landbruksteknikk, bidrar vi til å tilpasse fremtidens produksjonssystemer.

  Effektive klimatiltak i jordbruket

  Vi er involvert i prosjektet "Plasmabehandlet husdyrgjødsel – gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp" (Fargo) som går fra 2020 til 2022.

  Målet er å finne ut hvor mye gjødsel som kan erstattes av plasmabehandlet husdyrgjødsel og å undersøke effekter på jordhelse og miljø.

  Vi er også involvert i forskning for økt bruk av fangvekster og andre tiltak for karbonbinding i jord. Fangvekster kan binde karbon fra lufta som lagres i jorda. Dette kan være arter som dyrkes sammen med korn og får fortsette å vokse utover høsten etter at kornet er tresket.

  Vi tester også ut biokull og andre løsninger hvor jordbruket kan bidra til økt karbonbinding samtidig som jordliv og jordstruktur forbedres.  

  Bærekraftig bruk av beiteressurser i utmark

  Utmark utgjør mye av arealet i Norge og kan bidra vesentlig til økt matproduksjon. Omlag halvparten av dette er egnet for beite for husdyr. Beitenæringa opplever utfordringer i forbindelse med interessekonflikter i utmark og tilsyn med dyrene beitesesongen. Teknologi som GPS, sensorer og automatiserte fanganlegg kan bidra til en effektivisering av beitebruken og tilrettelegge for beitebruk i store besetninger. I utmark med tilstedeværelse av store rovdyr kan rovdyrsikre gjerder bidra til å redusere tap av husdyr til rovdyr. Samtidig kan gjerdene føre med seg andre utfordringer. 

  Vi er deltaker i prosjektet «Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity», et prosjekt som har til hensikt å frembringe kunnskap om beitebruk i utmark med rovdyr som ivaretar flerbruks hensyn. Det kreves imidlertid fortsatt mer kunnskap om effekter av rovdyr, gjengroing av beitelandskap osv., samtidig som vi vet lite om for eksempel de effektene husdyra kan ha på gjenvekst av skog. Nye verktøy som radiobjeller, virtuelle gjerder og digital overvåkingsteknologi krever videre forskningsinnsats. Vi ønsker å bidra med forskning på disse områdene.

  Utvikle lønnsomme driftsopplegg for plante- og husdyrproduksjon

  En stadig større bruk av teknologi gir økte muligheter for økt produksjon, men gjør bonden mer avhengig av kunnskap og leverandør. Det er et stort behov for å jobbe med implementering av nye løsninger for å balansere bondens økonomi med økt effektivitet. Eksempler på dette er hvordan en kan skape lønnsomme driftsopplegg for mindre mjølkeproduksjonsbesetninger eller hva slags tekniske løsninger som løser kravet om rotemateriale hos gris uten å tette igjen gjødselsystemene.

  Eksempel på nåværende og tidligere prosjekt

  Nettverk

  Viktige samarbeidspartnere

  • Nibio, Norsøk, Ruralis og andre forskningsinsitusjoner
  • NMBU, Nord universitet og andre universitet
  • Norsk landbruksrådgivning
  • Tine og Q-meieriene
  • Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Graminor og Norgro
  • Norsvin, Geno, Tyr og NSG
  • Nortura, KLF og Animalia
  • Kverneland, TKS, Orkel, Serigstad og andre
  • N2 Applied, Standard Bio, Oplandske Bioenergi, Mjøsanlegget AS og andre
  • Alliance (Biodiversity International and CIAT)