Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Studiested
Lillehammer
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO + ENG
Oppstart
Fleksibel

Om doktorgradsutdanningen

Doktorgradsprogrammet Barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling er en interdisiplinær doktorgradsutdanning. Utdanningens mål er å utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling i deres møte med et komplekst samfunn.

Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, er utviklet som et svar på utfordringer knyttet til et samspill mellom fire vesentlige samfunnstendenser. Den første tendensen er at barns og unges deltakelse på mange av samfunnets viktige praksisområder (for eksempel familie, fritid, skole og arbeidsliv) i stadig større grad preges av krav til å mestre nye former for kompleksitet. For det andre stiller barns og unges deltakelse innenfor disse praksisområder nye krav til de kompetanser som barn og unge må utvikle for å håndtere disse nye formene for kompleksitet. For det tredje: I takt med samfunnets utvikling og den økende graden av kompleksitet og spesialisering, ser vi en tendens til oppsplitting av kunnskapsutviklingen om barns og unges oppvekst. For det fjerde har flere profesjoner til oppgave å fremme barns og unges kompetanseutvikling, og det krever en mer helhetlig forståelse og et samarbeid med andre profesjoner.
 
Denne utviklingen tilsier en bred tilnærming når det gjelder kunnskap om barns og unges deltakelse i forskjellige praksiser og kontekster og om hva som setter dem i stand til å mestre endringer i praksisene og kontekstene. Det er denne brede tilnærmingen som dette interdisiplinære doktorgradsprogrammet fremmer.
 
Doktorgradsutdanningens faglige kjerneområde og profil når det gjelder tilnærmingen til barns og unges utvikling knytter an til flere forskningstradisjoner innen psykologi, pedagogikk, mediepedagogikk, sosiologi, sosialantropologi og flere disipliner med tilsvarende tilnærming. De aspekter ved barn og unges utvikling som studiets kjerneområde og profil fokuserer på, er gjenstand for omfattende internasjonal forskning innen hver av disse disiplinene. Det særegne ved dette doktorgradsprogrammets faglige profil i dette forskningslandskapet, er en unik kombinasjon av interdisiplinaritet og en uttalt rendyrking av barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling som et strategisk fokus i forskningen om barns og unges utvikling. Den faglige kjernen i doktorgradsprogrammet har således en slags interdisiplinært syntetiserende rolle i det internasjonale forskningslandskapet på barne- og ungdomsområdet, samtidig som den adresserer et strategisk fokus i barns og unges utvikling: deres deltakelse og kompetanseutvikling.

 

Søknadsfrist og opptak

For opptak til doktorgradsutdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium.

Det faglige minstekravet er karakter B av vektet gjennomsnittskarakter. Beregningen skjer i henhold til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet § 5-1.

I tilfeller der utdanningen er godkjent med bruk av karakterene bestått/ikke bestått, tas søkeren opp etter individuell vurdering. Doktorgradsutvalget kan, etter særskilt vurdering, godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering.

Les mer om finansiering.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav eller om studieprogrammet kan du kontakte vår doktorgradskoordinator Ane-Gunhild Amirnejad.
Epost: ane-gunhild.amirnejad@inn.no eller på telefon 61 28 81 20