English version of this page

Studierett

Hva er studierett?

Når du har akseptert tilbud om studieplass og registrert deg, har du studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studieprogrammet du er tatt opp til. Studieretten gir deg rett til å delta i all undervisning og vurdering i det studieprogrammet du er tatt opp til.

Hvordan beholde studieretten?

For å beholde studieretten må du betale semesteravgift, bekrefte utdanningsplanen og/eller registrere deg hvert semester innen gjeldende frister.

Utvidet studierett

Dersom du er forsinket i studiene i forhold til normert tid, beholdes studieretten i inntil ett år i tillegg. I særlige tilfeller kan studieretten utvides ytterligere, etter søknad fra studenten.

Retningslinjer for utvidet studierett

Skjema med eventuelle vedlegg sendes til høgskolen via Nettskjema. Alternativt kan skjema og vedlegg sendes til høgskolen i papirformat. Se mer om innsending i søknadsskjemaet.

Opphør og tap av studierett

Studieretten opphører når:

  • Du selv bekrefter at du trekker deg fra studieprogrammet
  • Studiene er fullført og vitnemål eller karakterutskrift er utstedt
  • Du ikke betaler semesteravgift, ikke bekrefter utdanningsplan og/eller registrerer deg innen gitte frister.

Du kan miste studieretten i følgende tilfeller:

  • Du har overskredet den fastsatte grensen for normert og utvidet tid
  • Du har brukt opp dine forsøk til eksamen eller praksisperiode
  • Du har ikke avlagt og bestått eksamen i løpet av siste studieår i henhold til gjeldende studieplan
  • Du fremlegger ikke på forespørsel originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studieprogrammet
  • Du ikke møter opp ved studiestart på studieprogram der dette er påkrevd
Publisert 8. juni 2021 22:09 - Sist endret 21. feb. 2022 14:57