English version of this page

Permisjon

Du kan søke om permisjon fra dine studier.

​​​​​​Du kan søke og få innvilget permisjon på følgende grunnlag:

 • fødsel/adopsjon
 • omsorg for barn
 • førstegangstjeneste
 • sykdom
 • studentpolitiske verv
 • andre særskilte grunner

Permisjon innvilges normalt for inntil ett år om gangen. I særskilte tilfeller kan permisjon innvilges ut over ett år.

Det innvilges ikke permisjon for fravær på enkelteksamener. 

Hvordan søke permisjon?

 • Du søker permisjon ved å fylle ut søknadsskjema
 • Sammen med søknadsskjemaet må du legge ved gyldig dokumentasjon
 • Skjema med eventuelle vedlegg sendes til høgskolen via Nettskjema.
  Alternativt kan skjema og vedlegg sendes i papirformat til høgskolen. Informasjon om innsending finnes i søknadsskjema.

 • Du kan søke om permisjon hele året 
 • Det innvilges ikke permisjon med tilbakevirkende kraft lenger enn inneværende studieår.
 • Søknad om permisjon bokmål 
 • Søknad om permisjon nynorsk

Krav til dokumentasjon

Grunnlaget for søknaden må være dokumentert og vedlegges søknaden.
Gyldig dokumentasjon er for eksempel:

 • Legeattest av nyere dato
 • innkalling til førstegangstjeneste 
 • bekreftelse på termin eller fødselsattest
 • bekreftelse på studentpolitiske verv
 •  dokumentasjon på andre særskilte grunner

Rettigheter i permisjonsperioden

En student i permisjon kan ta enkelteksamener i løpet av permisjonstiden. Semesteravgift må da betales for det aktuelle semesteret.

I perioder der studenter har permisjon fra høgskolen løper ikke studieretten.

En student som har fått innvilget permisjon skal så langt det er mulig få gjenoppta studieprogrammet på det tidspunktet som er angitt ved innvilgelsen.

Reservert studieplass

Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak (grunnet innkallelse til militærtjeneste, fødsel, adopsjon aller andre særskilte grunner), må du innen tre uker etter tilbudt plass søke om reservert studieplass til året etter.

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for behandling av søknader om permisjon ved HINN 

Publisert 8. juni 2021 22:03 - Sist endret 21. feb. 2022 14:55