Samarbeider med Glommen Mjøsen Skog om doktorgrad

Høgskolen har inngått samarbeid med et av landets største skogeiersamvirker om en ny ph.d. som skal se på bærekraft i skogbruket i fremtiden. 

Bilde av skogsmaskin i skogen

Hva skal til for at skogbruket skal være bærekraftig i framtida? (Foto: Silje Ludvigsen)

Prosjektet skal undersøke hvordan skogressurser i Norge bør forvaltes på en måte som er bærekraftig og samfunnsnyttig i årene som kommer.

– Skog er et viktig fagfelt for oss, både når det gjelder utdanning og forskning. I tillegg har vår region store skogressurser og det er stor verdiskapning knyttet til skogbruket, sier prodekan forskning på fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Øyvind Antonsen.

Det er grunnen til at de inngår dette samarbeidet – et samarbeid det ikke var vanskelig å si ja til.

Glommen Mjøsen Skog er en særdeles betydningsfull regional aktør på skogsiden, og er følgelig en viktig strategisk samarbeidspartner for oss. Med dette ph.d-prosjektet vil vi styrke og videreutvikle det faglige samarbeidet med Glommen Mjøsen Skog, til beste for fremtidens skogbruk, sier Antonsen.

Vil være med å forme fremtiden

Portrett av Øyvind Antonsen
Prodekan forskning på ALB, Øyvind G. Antonsen, ser fram til å samarbeide om en ph.d. som skal se på bærekraft i skogbruket

Glommen Mjøsen Skog skriver på sine nettsider at de med dette prosjektet ønsker å være en ledende aktør i videreutviklingen av et bærekraftig skogbruk.

Skogbruket har gjennom flere generasjoner bygget opp en stor, verdifull skogressurs i Norge, der kunnskapsbasert forvaltning og utvikling av ressursen alltid har stått sterkt, skriver de videre.

Tema for ph.d-prosjektet vil utvikles i samarbeid med kandidaten som tilsettes, men på overordnet nivå vil det handle om å sikre at fremtidens skogbruk vil være i samsvar med samfunnets krav og forventninger til økologisk bærekraft, herunder ivaretakelse av biologisk mangfold.

– Hvordan blir slike samarbeid finansiert?

– Næringsstipendiat-ordningen innebærer samarbeid mellom en bedrift og en gradsgivende institusjon. Norges Forskningsråd finansierer inntil halvparten av bedriftens budsjetterte kostnader for gjennomføring av en ph.d. Ordningen gir bedrifter en unik mulighet til å heve kompetansen for en ansatt, sier Øyvind Antonsen.

Naturlig å samarbeide med næringslivet

Det er ikke så mange eksempler på slike ph.d-prosjekter på høgskolen. 

Men for fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB) var ikke veien så lang. Og det skal den ikke være fremover heller.

– I dag har vi en nærings-ph.d-stipendiat i vårt program. En god del av ALBs forskning er næringsrelevant, så vi ser for oss at vi skal ha et kontinuerlig fokus på å igangsette nye nærings-ph.d-prosjekter fremover, forteller prodekanen på forskning.

Han mener det vil styrke begge parter å åpne for slike samarbeid.

– Dette vi være til beste både for vår egen ph.d-utdanning, og for bedrifter vi samarbeider med. Samarbeidet med Glommen Mjøsen Skog er et resultat av dette fokuset, avslutter Øyvind Antonsen.

Kandidaten vil altså bli innrullert i ph.d-programmet i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, og hovedveileder vil bli førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie.

Av Ole Martin Ringlund
Publisert 19. aug. 2021 11:20 - Sist endret 20. mai 2022 12:46