Nye studier ved HINN i 2022

Høgskolen i Innlandet kan i år tilby flere helt nye studier på heltid, deltid, samlingsbasert og over nett. Her blir du kjent med noen av dem.

Smilende studenter på biblioteket.

Høgskolen i Innlandet kan i 2022 tilby flere helt nye studier. Foto : HINN. 

HINN er opptatt av å være en fremtidsrettet og relevant utdanningsinstitusjon som lytter til omgivelsene i arbeidet med å utvikle studieporteføljen. Det har i år resultert i en rekke nye studier. Prorektor utdanning, Stine Grønvold, sier at man er spesielt opptatt av fleksibilitet når nye studietilbud etableres.

– I strategien vår står det at vi skal være en foregangsinstitusjon på fleksible utdanningstilbud. Å lære hele livet er noe vi er opptatt av, og i tråd med strategien utvikler vi studieporteføljen i den retningen, sier Grønvold.

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, sier studieporteføljen vår utvikles i tråd med strategien. Foto : HINN. 

Flere fleksible studier

Årsstudium i mat, ernæring og helse blir det nå også mulig å ta nett- og samlingsbasert. Bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i regnskap og økonomirådgiving blir også begge nettbaserte, for å nevne noen eksempler.

– Vi har gjort den samlede studieporteføljen vår mer fleksibel ved å opprette flere nye studietilbud som du kan ta samlingsbasert eller over nett. Studieporteføljen vår utvikles i dialog med arbeids- og samfunnsliv, men i tillegg til behovene i samfunnet lytter vi til studentene, sier Grønvold.

Nye studier på Blæstad

Master i bærekraftig jordbruk og Årsstudium i jordbruk – nettbasert ved Blæstad er blant de nye studiene du kan studere fra høsten av. Instituttleder ved Institutt for jordbruksfag, Morten Tofastrud, sier utviklingen av de to studiene er et resultat av en stadig økende etterspørsel etter digitale undervisningsformer.

– Vi får stadig henvendelser fra potensielle studenter som ønsker grunnleggende landbruksutdanning og videreutdanning for de som allerede har fullført bachelorstudier. Dette er en utvikling vi har sett over tid, i 2021 hadde vi en stor økning i antall søkere til årsstudium i økologisk landbruk, som er nettbasert og tilbys som et deltidsstudium over to år, sier Tofastrud.

De to nye studiene skal ta utgangspunkt i problemstillinger som ansatte i landbruket på alle nivåer kan kjenne seg igjen i, og bærekraft som tema står sentralt. Tofastrud beskriver studiene som fremtidsrettede og relevante, og mener spesielt bærekraftig matproduksjon vil få økt oppmerksomhet de nærmeste årene med stadig flere mennesker på kloden.

– I tillegg må vi leve med globale utfordringer som pandemier, klimakrise og økende tap av biologisk mangfold. Landbruket har en sentral rolle som matprodusent, men er også en del av løsningen når det gjelder klima og biologisk mangfold. Vi tror at den økningen i antall søkere som vi har opplevd de siste årene er et resultat av at ungdom vil ta del i arbeidet med å løse disse utfordringene. Og det er behov for dem og deres kompetanse, sier Tofastrud.

Nye mastergrader ved studiested Hamar og Elverum

Det er også verdt å legge merke til at to faglærerutdanninger har blitt erstattet med mastergrader ved studiested Hamar og Elverum. Bachelor – faglærer musikk har blitt til Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk.

– Musikklærernes kompetanse og musikkfagets plass i skolen vil styrkes vesentlig med dette nye femårige studietilbudet. Det at studiet innebærer mye tverrfaglig arbeid gjør det også enklere å få seg relevant jobb etter endt utdanning. Det er et økende behov for tverrfaglig kompetanse både i skolen og ute i kulturlivet, sier studieprogramansvarlig og førsteamanuensis i musikk, Stian Vestby.

Studiet kombinerer musikkutøving og musikkpedagogikk og inneholder ulike fordypninger og valgmuligheter. Masteren retter seg først og fremst mot deg som ønsker en lærerutdanning med musikk som hovedfordypning.

– Som student har du muligheten til å ivareta dine interesseområder ved å velge et skreddersydd tilbud som passer deg spesielt godt. Det betyr at studentene etter fullført grad står igjen med ulike typer av kompetanse som de kan benytte i ulike arenaer, sier Anna Gunnarsson Jota, faglærer og høgskolelektor i musikk.

5-årig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, kroppsøving og idrettsfag, kommer også inn i studieporteføljen vår. Utdanningen går fra å være en faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag til å bli en 5-årig lærerutdanning med masterfag kroppsøving og idrettsfag, samt at studentene får lærerkompetanse i et til to andre undervisningsfag eller fordypning i programfaget idrettsfag.

– Studiet særpreges av en helhetlig tilnærming til lærerprofesjon gjennom tett integrering av akademiske disipliner, praktisk undervisning og praksis i skole. Studiet kvalifiserer for dagens skole, men utfordrer også studentene faglig til å være med å definere fremtidens skole, sier studieprogramansvarlig Tor Solbakken.

Han mener studiet passer spesielt godt for deg som i fremtiden ønsker å jobbe med barn og ungdom innen fagområdet kroppsøving og idrettsfag.

– Som ferdigutdannet på dette studiet skal du være en kompetent lærer som kan ivareta skolens samfunnsmandat. Du vil også ha kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å skape et trygt og godt læringsmiljø med mulighet for vekst og utvikling hos alle elever, forteller Solbakken.

Gode tilbakemeldinger på de nye studiene

Tilbake i 2021 kunne HINN også se tilbake på opprettelsen av flere studier som har blitt godt tatt imot. Det første kullet på bachelor i bioingeniørfag på studiested Hamar startet opp høsten 2021, et profesjonsrettet studium som fikk 94 førstegangssøkere til 30 studieplasser.  

– Dette er et studium som har vært etterspurt og som vi nå i etterkant er veldig glade for å ha fått på plass. Studiet har styrket oss som institusjon, og da spesielt fagmiljøet på Hamar innen bioteknologi. Vi ser gode resultater på grepene vi gjorde i fjor, og er trygge på at de nye studiene også vil bli attraktive, avslutter Grønvold.  

Du kan i år begynne å søke studier 1. februar, da vårt lokale opptak og søknadsweb hos Samordna Opptak blir åpnet. Samtidig blir studieoversikten lagt ut.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 11. jan. 2022 08:35 - Sist endret 14. jan. 2022 13:10