Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalgets hovedformål er å styrke kompetansen på likestillings- og mangfoldsområdet, og være pådriver for oppfølging av likestillings- og mangfolds arbeidet ved å bidra til virkeliggjøring av de tiltak som fremgår av planen.

Mandat / arbeidsoppgaver

  • Utvalgets oppgaver skal være forankret i HINNs handlingsplan sine områder organisasjon og ledelse, forskning, faglig og kunstnerisk utvikling og utdanning, rekruttering og utvikling, samt øvrige ansvarsområder som f.eks. Charter § Code. Internasjonale perspektiver skal reflekteres i arbeidet. Utvalget skal støtte opp om, gi anbefalinger, og bistå i å iverksette tiltakene som er vedtatt i Handlingsplan for likestilling og mangfold.  
  • Utvalget skal bidra til en bevisstgjøring blant ledere og ansatte omkring arbeidet knyttet til likestilling og mangfold. Den viktigste oppgaven i perioden skal være arbeid med kjønn, etnisitet, og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og «hull i CV´n». Flere av de foreslåtte tiltakene vil bli kartlagt før de blir iverksatt.
  • Utvalget skal kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse gjennom de respektive lederlinjene.

Om handlingsplanen for likestilling og mangfold 

Handlingsplan for likestilling og mangfold 2020 - 2022 ble vedtatt i høgskolestyret 17.12.2019 i sak 46/19. Handlingsplanen gir en oversikt over tiltak og ansvar innenfor feltet mangfold og likestilling.

Les handlingsplanen

BalanseINN

Et bidrag til å oppnå noen HINNs mål på feltet ble det søkt om midler  fra Norges forskningsråd i prosjektprogrammet BALANSE. Høsten 2020 ble HINN innvilget kr. 1.000.000,- i prosjektstøtte til prosjektet BalanseINN - kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger ved Høgskolen i Innlandet. Dette prosjektet er nå under etablering. 

Prosjektets hovedmål er å øke kvinneandelen i professor og dosentstillinger til 42 prosent innen 2023. Delmålene i prosjektet

  1. kunnskap om HINNs utfordringer knyttet til likestilling
  2. styrket kompetanse om likestilling blant ledere på alle nivå
  3. utvikle målrettede tiltak på alle fakultet

Utvalgets medlemmer

Utvalget har en representant fra hvert fakultet, en oppnevnt for ansatte, sekretariat fra HR og en studentrepresentant. 

Tonje Lauritzen - leder

Gesine Fischer

Ingrid Guldvik

Lars Petter Mathisrud

Tore Maritvold

Prisca Bruno Massao

Gro Vasbotten

Heidi Schütt Østby

Du får mer informasjon om medlemmene gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Publisert 18. juni 2021 14:42 - Sist endret 8. sep. 2021 12:48