Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalgets hovedformål er å styrke kompetansen på likestillings- og mangfoldsområdet, og være pådriver for oppfølging av likestillings- og mangfolds arbeidet ved å bidra til virkeliggjøring av de tiltak som fremgår av planen.

Mandat / arbeidsoppgaver

Utvalgets oppgaver skal være forankret i HINNs handlingsplan sine områder organisasjon og ledelse, forskning, faglig og kunstnerisk utvikling og utdanning, rekruttering og utvikling, samt øvrige ansvarsområder som f.eks. Charter § Code. Internasjonale perspektiver skal reflekteres i arbeidet. Utvalget skal støtte opp om, gi anbefalinger, og bistå i å iverksette tiltakene som er vedtatt i Handlingsplan for likestilling og mangfold.  

Utvalget skal bidra til en bevisstgjøring blant ledere og ansatte omkring arbeidet knyttet til likestilling og mangfold. Den viktigste oppgaven i perioden skal være arbeid med kjønn, etnisitet, og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og «hull i CV´n». Flere av de foreslåtte tiltakene vil bli kartlagt før de blir iverksatt.

Utvalget skal kunne initiere tiltak og vurdere effektene av disse gjennom de respektive lederlinjene.

Om handlingsplanen for likestilling og mangfold 

Handlingsplan for likestilling og mangfold 2020 - 2022 ble vedtatt i høgskolestyret 17.12.2019 i sak 46/19. Handlingsplanen gir en oversikt over tiltak og ansvar innenfor feltet mangfold og likestilling.

Les handlingsplanen likestilling og mangfold ved HINN 

BalanseINN

Et bidrag til å oppnå noen HINNs mål på feltet ble det søkt om midler  fra Norges forskningsråd i prosjektprogrammet BALANSE. Høsten 2020 ble HINN innvilget kr. 1.000.000,- i prosjektstøtte til prosjektet BalanseINN - kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger ved Høgskolen i Innlandet. Dette prosjektet er nå under etablering. 

Prosjektets hovedmål er å øke kvinneandelen i professor og dosentstillinger til 42 prosent innen 2023. Delmålene i prosjektet

  1. kunnskap om HINNs utfordringer knyttet til likestilling
  2. styrket kompetanse om likestilling blant ledere på alle nivå
  3. utvikle målrettede tiltak på alle fakultet

Les mer om BALANSE på Forskningsrådet sine sider.

Utvalgets medlemmer

Utvalget har en representant fra hvert fakultet, en oppnevnt for ansatte, sekretariat fra HR og en studentrepresentant. 

Leder

Bilde av Tonje Lauritzen
Instituttleder
E-post
tonje.lauritzen@inn.no
Telefon
+47 61 28 84 57

Medlemmer

  • Gesine Fischer
  • Ingrid Guldvik
  • Lars Petter Mathisrud
  • Tore Maritvold
  • Prisca Bruno Massao
  • Gro Vasbotten
  • Heidi Schütt Østby

Du får mer informasjon om medlemmene gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Avholdte arrangementer

HINN var vertskap for årskonferansen til Nettverk for likestillingsarbeidere i 2022.

Målgruppen for dette årlige møtet er ansatte i på universiteter, høgskoler og instituttsektoren som arbeider med eller forsker/underviser på likestilling og inkludering.

Konferansen fant sted på Hamar 30. - 31. mars 2022. 

Mer om konferansen

Publisert 18. juni 2021 14:42 - Sist endret 22. aug. 2022 10:54