English version of this page

Celle- og reproduksjonsbioteknologi

Forskergruppen for reproduksjonsbioteknologi har gjennom de siste 10-15 årene opparbeidet unik kompetanse innen reproduksjonsbioteknologi.

Tilhørighet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
Kyr i Gudbrandsdalen (Foto: HINN)

Kyr i Gudbrandsdalen (Foto: HINN)

Hva forsker vi på?

Forskergruppens hovedmål er å utføre anerkjent forskning, både grunnforskning og anvendt forskning, innen bioteknologisk reproduksjon for etablering av generisk kunnskap og systematisk anvendelse hos brukere og som grunnlag for forskningsbasert undervisning.

Mer om forskergruppen

Parallelt med dette har gruppen etablert og utvidet et betydelig samarbeid med de nasjonale avlsorganisasjonene. Geno og Norsvin er nasjonale avlsselskaper med en betydelig internasjonal satsing, blant annet manifestert gjennom Topigs Norsvin, verdens nest største leverandør av svinegenetikk.

Forskningsprosjektene skal blant annet bidra til at deres internasjonale posisjon og konkurransekraft styrkes. Kunnskapen som genereres i prosjektene vil foruten å gi de involverte bedrifter konkurransefortrinn, være generisk og kunne overføres og anvendes også for andre arter inkludert humant.

Forskergruppen har en betydelig prosjektportefølje og utfører avanserte laboratoriemetoder, bioinformatisk og statistisk behandling av store datasett, samt publisering. Prosjektene gir grunnlag for flere masteroppgaver.

Reproduksjonsbioteknologi omfatter teknologiske og biologiske metoder for å avdekke faktorer som påvirker fruktbarhet, på tvers av arter og riker.

Kjønnsceller fra dyr, vannlevende organismer og planter karakteriseres for å identifisere fenotypiske trekk som er viktige for reproduksjonsevne.

Det er et økende behov for kunnskap om fertilitet og reproduksjonsbioteknologi, globalt men også lokalt. Kunnskapen skal sikre at våre industripartnere opprettholder konkurransekraft og sikrer seg bredere og mer lukrative markedsposisjoner.

Høgskolen i Innlandet har samarbeidet i mange år med flere selskaper om forskningsprosjekter med spesielt fokus på fruktbarhet og reproduksjon, ofte i kombinasjon med preserveringsteknologier. Tverrfaglige tilnærminger og sammenligninger av fruktbarhet og reproduktive egenskaper på tvers av artsbarrierer er svært lærerikt og verdifullt, og gir et unikt innovasjonspotensial.

Forskningens mål

Hovedmålet skal nås gjennom følgende delmål:

  • Å skaffe ekstern (del)finansiering av prosjekter gjennom å være en attraktiv samarbeidspartner for akademia og næringsliv
  • Å dokumentere sammenheng mellom sædparametere og fruktbarhet hos ulike arter
  • Å utvikle metodikk for påvisning av sammenheng mellom epigenetisk uttrykk og innhold av metabolitter i sæd og høy/lav fruktbarhet hos storfe og svin, for rutinemessig anvendelse på individnivå, ejakulatnivå og for ulike sædprosesseringsmetoder
  • Å generere ny kunnskap om kritiske faktorer for vellykket befruktning
  • Å generere konklusive resultater ved anvendelse av state of the art bioinformatiske metoder på store, komplekse datasett
  • Å bygge kompetanse og være en foretrukket partner innen bioinformatikk og beregningsmetoder i drug discovery
  • Hovedmålet bygger opp under høgskolen sin strategiplan inkludert samfunnsoppdraget, samt LUNA sine mål. Delmålene viser overordnete mål for de pågående forskningsprosjektene. Mål og delmål støtter videre opp under det nye ph.d-programmet Anvendt økologi og bioteknologi, og vil derved kunne øke rekrutteringen til studiet og bidra til et robust program.