Stort forskningsprosjekt om integrering av LHBTIQ+-flyktninger

I et nytt forskningsprosjekt skal Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet forske på LHBTIQ+-personer med fluktbakgrunn. 

Bilde av fire personer inne i et møterom

Prosjektgruppen i prosjektet om LHBTIQ+-flykninger består av: Deniz Akin, Mona Stokke, Jim Broch Skarli og Lisa Knatterud Wold

LHBTIQ+ brukes som samlebetegnelse for personer og grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet. I tillegg til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, står I-en står for interseksualitet og Q-en for queerpersoner, eller personer som er usikre på sin egen seksualitet.

Et sentralt spørsmål er i hvilken grad bosatte LHBTIQ+-personer opplever diskriminering og negativ sosial kontroll i forbindelse med integreringsprosessen i Norge.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ønsker seg ny og oppdatert kunnskap som kan bidra til å sikre trygg og god integrering.

– Vi vil særlig se på levevilkårene til LHBTIQ+-personer som deltar eller har deltatt i introduksjonsprogram og LHBTIQ+-personer som har blitt bosatt på steder med og uten LHBTIQ+-nettverk, forteller prosjektleder Deniz Akin. 

Samfunnsmandat

I dette prosjektet vil forskerne benytte litteratur- og dokumentstudier, individuelle intervjuer og gruppeintervjuer.

Gjennom å bygge videre på eksisterende kunnskap på feltet, vil forskerne identifisere både utfordringer og muligheter for trygg og god integrering av et mangfoldig utvalg av LHBTIQ+-flyktninger i Norge.

– Vi vil også se nærmere på hvordan Covid-19 nedstenging ble opplevd av både flyktninger og ulike aktører som er ansvarlige for integreringsarbeidet, forteller instituttleder på Østlandsforskning, Tonje Lauritzen.

Hun mener det nye forskningsprosjektet er et godt eksempel på hvordan høgskolen jobber opp mot strategiens mål om å være en nasjonal bidragsyter.

– Dette er et viktig prosjekt der vi jobber tett sammen med nasjonale myndigheter på et område som er relevant for samfunnsutviklingen.

Trygg og god integrering

Forskningen er forankret i Regjeringens handlingsplan «Trygghet, mangfold og åpenhet: Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024».

Under tiltak nr. 30 sies det at regjeringen vil ta hensyn til særlige utfordringer for LHBTIQ+-flyktninger ved bosetting.

Prosjektet har en ramme på 1 million kroner og skal ferdigstilles i oktober 2022.

Tidligere har Østlandsforskning blant annet gjort en kartlegging som viser at mange LHBTI-personer på Sørlandet sliter med dårlig psykisk helse.

Emneord: lhbtiq Av Windy Kester Moe
Publisert 13. des. 2021 09:44 - Sist endret 13. des. 2021 13:00