Skikkethetsvurdering

For bestemte studier skal løpende skikkethetsvurdering foregå gjennom hele studiet og inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.

Bestemmelsene om skikkethetsvurdering er nedfelt i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) skal skikkethetsvurdering foretas innenfor følgende utdanninger:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Barnevernspedagog
 • Sosionom
 • Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole
 • Sykepleier
 • Tannpleier
 • Vernepleier
 • Utdanninger i spesialpedagogikk

Hvordan vurderes skikkethet?

For å vurdere om en student er skikket eller ikke, er det utarbeidet spesifikke vurderingskriterier for lærerutdanningene og for helse- og sosialfagutdanningen. Disse finner du i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Overordnet gjelder dette:

"En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket".

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studietiden. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Særskilt skikkethetsvurdering

Den særskilte skikkethetsvurderingen igangsettes dersom høgskolen mottar en tvilsmelding for en student. Både lærere, medstudenter, praksisveiledere og andre som er i kontakt med studenten kan melde fra dersom en student har en atferd som gir grunnlag for tvil om skikkethet.

Tvilsmelding behandles av institusjonsansvarlig som utreder saken.

Ved begrunnet tvil om en student er skikket, fremmer institusjonsansvarlig saken for skikkethetsnemnda

Hvordan melde tvil om skikkethet?

Høgskolen har tre institusjonsansvarlige for skikkethet. Disse tar imot tvilsmeldinger og sørger for videre saksbehandling. Skikkethetsnemnda er oppnevnt for perioden 01.04.2020 - 31.03.2023.

Institusjonsansvarlige for skikkethet

 • Institusjonsansvarlig for helsefag: Svein Skogan
  E-post: svein.skogan@inn.no Tlf.: 62 43 03 13
 • Institusjonsansvarlig for lærerutdanningene:  Gunhild Tomter Alstad
   E-post: gunhild.alstad@inn.no Tlf.: 62 51 77 75
 • Institusjonsansvarlig for sosialfag: Kristin Gardli.
  E-post: kristin.gardli@inn.no Tlf.: 61 28 83 62

Institusjonsansvarlig for skikkethet har ansvar for å utrede og følge opp sakene som meldes inn vedrørende tvil om skikkethet.

Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for høgskolens skikkethetsnemnd.  Skikkethetsnemnda lager innstilling til høgskolens klagenemnd med vurdering av studentens skikkethet, og om vedkommende bør utestenges fra utdanningen.

Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak er reist i skikkethetsnemnda. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen etter offentlig salærsats. Høgskolens klagenemnd fatter vedtak i saken.

En student som blir funnet ikke-skikket, kan utestenges fra utdanningen i inntil 5 år. Vedtaket kan påklages til Felles klagenemnd. Vedtak om utestenging registreres i RUST (Register for utestengte studenter).

Skjema for melding om tvil om skikkethet

Melding om tvil om skikkethet (bokmål)

Skjema for skikkavurdering (nynorsk)

 

Relevante regelverk

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Rundskriv F-07-16 til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning