Økt innovasjonsaktivitet på sykepleiestudiet

En av høgskolens største profesjonsutdanninger har i vår inkludert studentene i et større innovasjonsprosjekt. 8. juni ble ideene presentert.

Tre sykepleiestudenter.

Thea, Sofie og Ingrid gjorde seg positivt bemerket hos juryen med sitt innovasjonsarbeid. Foto : HINN. 

Andreårstudentene på bachelor i sykepleie har i dette semesteret jobbet med en rekke problemstillinger relatert til sykepleie. Ca. halvparten av problemstillingene og forslag til tiltak ble presentert tidligere i vår, mens de resterende ble presentert under innovasjons- og inspirasjonsfesten på Terningen Arena 8. juni.

Ensomhet knyttet til russetiden

Presentasjonene foregikk i to auditorier med hver sin jury, slik at to grupper fikk 1.plass. Gruppene ble vurdert i bruk av design, kreativitet i presentasjonen og hvor nyskapende det de foreslår er.

Yonathan, som var på gruppe med Hanne, Emma og Israa, så nærmere på hvordan sykepleiere kan bidra til at færre ungdommer føler seg ensomme i russetiden, og nådde helt til topps.

– Vi valgte et aktuelt tema som mange føler på og de fleste har personlig erfaring med. Det har også fått en del oppmerksomhet den siste tiden. De fleste har vært russ, men det er få fungerende tiltak mot elever som er eller skal bli russ i fremtiden, sier Yonathan.

Fire sykepleiestudenter.
Yonathans gruppe utforsket innovative løsninger knyttet til tematikken ensomhet blant russ. Foto : HINN. 

Hvordan sykepleiere kan fremme psykisk helse hos barn, ensomhet, rus, psykisk helse, seksualkunnskap, ernæring og hygiene, vaksineskepsis og fysisk aktivitet var blant temaene studentene fordypet seg i.

Gruppen til Yonathan presenterte et tiltak knyttet til en egen sosialsykepleier, og hvordan en ressurs i en slik ny rolle på 10. trinn på videregående kunne rette oppmerksomheten mot det sosiale aspektet ved å være russ, og være en nyttig samtalepartner for de som sliter med ensomhet.

Gode tilbakemeldinger fra juryen

Juryens begrunnelse fremhevet at det var en dagsaktuell problemstilling, at gruppen var konkret og hadde en klar målgruppe. Gruppen fikk ros for å ha tatt stort eierskap til prosjektet og snakket med både russ selv og politiet, samt at de visualiserte prosjektet med en film de viste under presentasjonen. Gruppen tenkte uten tvil nytt og innovativt om sykepleierrollen.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet vi har gjort, så får vi se om et slikt tiltak eventuelt på sikt kan gjøre situasjonen bedre for elever som er eller frykter å bli ensomme i russetiden, sier Yonathan.

Juryen var satt sammen av representanter fra Sykehuset Innlandet, Norsk Sykepleierforbund, Helseinn og HINN, og priser ble gitt til de to beste ideene.

Den andre gruppen som av juryen fikk førsteplass rettet oppmerksomheten mot psykisk helse, og da spesifikt ensomhet blant ungdommer med symptomer på angst og depresjon, og hva som kan gjøres for disse ungdommene.  

Godt fornøyde studenter

Gruppen, bestående av Thea, Sofie og Ingrid, gjennomførte intervjuer med ungdom og lærere på videregående, og foreslo et tiltak knyttet til et kombinert undervisningsopplegg bestående av vanlig undervisning, samtaler og fysisk aktivitet.

– Det har vært en lærerik periode og for oss har det vært gøy å tenke litt nytt. Vi har møtt folk og innhentet relevant informasjon, og samarbeidet godt som gruppe for å finne fram til løsninger. Vi ønsker alle å bli sykepleiere som tenker innovativt, og sammen finne løsninger på utfordringer som oppstår i arbeidshverdagen, sier Thea, Sofie og Ingrid.

Emne om folkehelse og innovasjon

Med en helsesektor i endring er det avgjørende at også pasientnære yrker som sykepleie er kjent med innovasjonsarbeid. Terningen Innovasjonspark har i samarbeid med HINN ved fakultet for helse- og sosialvitenskap og Helseinn denne våren arrangert et kompetanseprogram innenfor innovasjonsmetodikk med tjenestedesign med en praktisk tilnærming.

I emnet Folkehelse har studentene våre gjennomført et kompetanseprogram i innovasjon og design thinking i et praksisprosjekt. Innovasjons- og inspirasjonsfesten er en viktig del av dette.

– Som en del av utdanningen forberedes studentene på å møte samfunnsendringene vi står overfor, og høgskolen må sørge for å ruste studentene til å møte stadig nye yrkesmessige utfordringer, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Rektor Peer Jacob Svenkerud.
Sykepleieutdanningene ved HINN holder høy kvalitet, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. Foto : HINN. 

Ideene til studentene våre er testet på brukere, og under innovasjonsfesten var også aktører fra praksisfeltet til stede. Tiltaket er et resultat av et samarbeid som involverer flere partnere, blant dem Sykehuset Innlandet, Norsk sykepleierforbund, HelseINN og Høgskolen i Innlandet, som har fått eksternfinansiering for å oppruste sykepleierutdanningen for morgendagens krav til innovasjon. Som et ledd i dette får studentene våre kompetanse i verktøy og teori knyttet til innovasjon, tjenestedesign og brukermedvirkning. Kompetansen har studentene allerede hatt nytte av i prosjektarbeidet.

– Høgskolen i Innlandet har store profesjonsutdanninger innenfor områder som er viktige for å opprettholde og videreutvikle velferdsstaten. Sykepleieutdanningen vår har lange og stolte tradisjoner, og utdanningen holder høy kvalitet, avslutter Svenkerud.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 14. juni 2022 09:13 - Sist endret 20. juni 2022 10:48