English version of this page

Tilrettelegging av studiesituasjonen

Har du en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller sykdom som påvirker din studiehverdag? Da kan du søke om tilrettelegging.

Ved Høgskolen i Innlandet ønsker vi å legge forholdene til rette for en god studiehverdag for alle. Studenter som har funksjonsnedsettelse av midlertidig eller varig art, nedsatt syn eller hørsel, kronisk sykdom, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få individuell tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen. 

Søknad og søknadsfrister

Fyll ut søknadsskjema (kun for søknad om interne tiltak):

Søknad om tilrettelegging knyttes til den utdanningen du går på, og sendes med vedlegg til høgskolen via nettskjema.

Søknadsskjema skal kun benyttes dersom du søker om tilrettelegging gjennom høgskolen. Trenger du tilrettelegging gjennom NAV eller andre eksterne tar du direkte kontakt med de. Studieveileder på ditt fakultet kan være behjelpelig dersom du har spørsmål knyttet til søknaden. 

Søknad om tilrettelegging av eksamen har eget søknadsskjema og egne frister.


Frister

Det foreligger ingen bestemt frist for å søke om tilrettelegging av studiesituasjonen, men det anbefales å søke så tidlig som mulig i studieåret.  Det skal som hovedregel søkes for hvert studieår, med mindre behovet for tilrettelegging er varig. Trenger du tilrettelegging på eksamen gjelder egne frister.

Krav til dokumentasjon

Behovet for tilrettelegging skal være dokumentert med attest fra lege eller annen sakkyndig instans og dokumentasjonen må være datert.  

Se utfyllende krav til dokumentasjon i retningslinjer for tilrettelegging av studiesituasjonen

Eksempler på tilretteleggingstiltak

Individuell tilrettelegging skal ta utgangspunkt i din situasjon og hva som kan være til hjelp for deg. Tilretteleggingen kan ikke gå på bekostning av faglige krav som stilles i den utdanningen du tar, men vurderes ut ifra hva som er mulige løsninger for deg i ditt studium. 

Tilrettelegging kan omfatte både fysiske og andre forhold ved lærestedet,
undervisningsopplegget, læremidlene (inkludert lærebøker og IKT) og eksamen.

Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle, men nedenfor finner du noen eksempler.

Interne tiltak ved høgskolen: 

Tilrettelegging på eksamen

Eksempler på tilrettelegging av eksamen kan være utvidet eksamenstid, bruk av hjelpemidler som ergonomisk utstyr, ordbok, tilpasning av arbeidsplass, opplesing av oppgaven, bruk av spesialrom på studiestedet, endring av eksamensordning m.m.

Mer informasjon om tilrettelegging ved eksamen

Lingdys - Verktøy for lese- og skrivestøtte

Høgskolen tilbyr lese- og skrivestøtteprogrammet Lingdys gratis til alle studenter. Du kan logge på gjennom Feide: Lingit 

Programmet kan brukes fritt i studiet og ved hjemmeeksamen.
Har du behov for Lingdys ved skoleeksamen må du søke om det, se Tilrettelegging ved eksamen.
Mer informasjon på IT-tjenesten sine nettsider om applikasjoner

 

Individuell utdanningsplan

En individuell utdanningsplan innebærer at du bruker lenger tid enn normert på studiet ditt. Ta kontakt med ditt fakultet for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Tilrettelegging av obligatoriske arbeidskrav, utsettelser og ekstra tid

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å få tilrettelegging på obligatoriske arbeidskrav, f.eks utsettelser og ekstra tid. Les mer om obligatoriske arbeidskrav.

Utvidet studierett

Når du har akseptert tilbud om studieplass og registrert deg, har du studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studieprogrammet du er tatt opp til. I særlige tilfeller kan studieretten din utvides. Les mer om mulighetene for utvidet studierett.

Permisjon

Du kan søke om permisjon fra dine studier. Les mer om mulighetene for permisjon.

Tilgang til forelesningsmateriell i forkant av forelesninger

En del studenter vil ha nytte av å få tilgang til forelesningsmateriell i forkant av forelesninger.

Studieveileder kan hjelpe deg med å undersøke mulighetene for det

Reservering av grupperom

Som student har du mulighet til å reservere grupperom. Reservering av grupperom gjøres i TimeEdit.

Enkelte studiesteder har også stillerom som kan reserveres. Kontakt Servicepunktet for å høre om mulighetene på ditt studiested. 

På biblioteket finner du arbeidsplasser hvor du kan sitte for deg selv eller sammen med andre. Ønsker du helt ro til å studere? Enkelte bibliotek har egen stille lesesal. Les mer om biblioteket som arbeidsplass.

Aktuelle tiltak utenfor høgskolen:

Dette er tiltak som tilbys av andre enn HINN. HINN fatter ikke vedtak i slike tilfeller,
men kan være behjelpelige med å veilede og informere om tilbudene som finnes.

Lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

NLB- Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Tilbudet er gratis og gjelder for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. Nedsatt syn, dysleksi, ADHD og andre funksjonsnedsettelser som gir lesevansker, gir lånerett hos NLB.

For å bli lånetaker ta kontakt med NLB

Mentor

Mentor er fortrinnsvis et tilbud til studenter som har utdanningsstøtte gjennom NAV. Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor hvis du vil høre om mulighetene.

Tegnspråktolk og skrivetolk

Har du behov for tegnspråktolk eller skrivetolk ta kontakt med NAV Tolketjenesten

Tekniske hjelpemidler i studiet

Det finnes hjelpemidler for deg med funksjonsnedsettelse som bidrar til at du kan gjennomføre en utdanning. Har du behov for tekniske hjelpemidler i studiet kan du ha kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Førerhund

Førerhund har lovfestet rett til å være med inn i bygg, på lesesaler, kantine osv. 

Samtale- og psykologtjeneste

Som student kan du oppleve ulike utfordringer og problemer du ikke klarer å løse på egenhånd. Studentsamskipnaden Helse (SINN Helse) tilbyr samtale- og psykologtjenester for studenter med behov. 

Studentprester

Studentprestene tilbyr samtaler til alle uansett tro og livssyn. Studentprestene tilbyr også samtalegrupper om sorg og livsmestring, og arrangerer labyrintvandringer. 

Ekstra stipend

Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke Lånekassen om ekstra stipend. Ordningen gjelder også studenter med dysleksi. 

Mobilalarm

Er du hørselshemmet og har behov for ekstra varsling ved brannalarm? På alle studiesteder kan du få varsel om brannalarm pr. mobiltelefon.

Send kodeord ALARM til 2223, så er mobiltelefonen din registrert for å motta en SMS-varsling. Tjenesten er kostnadsfri.

Retningslinjer for behandling av søknader om tilrettelegging

Søknader behandles i henhold til høgskolens retningslinjer for tilrettelegging av studiesituasjonen

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt med studieveileder på ditt fakultet dersom du har behov for tilrettelegging og har spørsmål. Vi anbefaler at du tar kontakt så tidlig som mulig i studieåret. 

 

Sist endret 10. nov. 2022 15:15