Tilrettelegging

Har du en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller sykdom som påvirker din studiehverdag? Da kan du søke om tilrettelegging.

Ved Høgskolen i Innlandet ønsker vi å legge forholdene til rette for en god studiehverdag for alle. Studenter som har funksjonsnedsettelse av midlertidig eller varig art, nedsatt syn eller hørsel, kronisk sykdom, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få individuell tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen.

Eksempler på tilretteleggingstiltak

Individuell tilrettelegging skal ta utgangspunkt i din situasjon og hva som kan være til hjelp for deg. Tilretteleggingen kan ikke gå på bekostning av faglige krav, men vurderes ut ifra hva som er mulige løsninger for deg i ditt studium.

Tilrettelegging på eksamen

Eksempler på tilrettelegging av eksamen kan være utvidet eksamenstid, bruk av hjelpemidler som ergonomisk utstyr, ordbok, tilpasning av arbeidsplass, opplesing av oppgaven, bruk av spesialrom på studiestedet, endring av eksamensordning m.m.

Mer informasjon om tilrettelegging ved eksamen

Lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

NLB- Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Tilbudet er gratis og gjelder for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. Nedsatt syn, dysleksi, ADHD og andre funksjonsnedsettelser som gir lesevansker, gir lånerett hos NLB.

Pensum på lydbok

Høsten 2021 tilbyr Høgskolen i Innlandet og NLB pensum som lydbok for studenter med ulike typer lesevansker. Alle som er student ved et av høgskolens bachelorprogrammer kan melde seg på. Les mer
 

Individuell utdanningsplan

En individuell utdanningsplan innebærer at du bruker lenger tid enn normert på studiet ditt. Ta kontakt med ditt fakultet for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Mentor

Mentor er fortrinnsvis et tilbud til studenter som har utdanningsstøtte gjennom NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV om dette tilbudet.

Tegnspråktolk og skrivetolk

Har du behov for tegnspråktolk eller skrivetolk ta kontakt med NAV Tolketjenesten

Tekniske hjelpemidler i studiet

Det finnes hjelpemidler for deg med funksjonsnedsettelse som bidrar til at du kan gjennomføre en utdanning. Har du behov for tekniske hjelpemidler i studiet kan du ha kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Tilgang for førerhund

Førerhund har lovfestet rett til å være med inn i bygg, på lesesaler, kantine osv. 

Samtale- og psykologtjeneste

Som student kan du oppleve ulike utfordringer og problemer du ikke klarer å løse på egenhånd. Studentsamskipnaden Helse (SINN Helse) tilbyr samtale- og psykologtjenester for studenter med behov. 

Studentprester

Studentprestene tilbyr samtaler til alle uansett tro og livssyn. Studentprestene tilbyr også samtalegrupper om sorg og livsmestring, og arrangerer labyrintvandringer. 

Ekstra stipend

Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke Lånekassen om ekstra stipend. Ordningen gjelder også studenter med dysleksi. 

Mobilalarm

Er du hørselshemmet og har behov for ekstra varsling ved brannalarm? På alle studiesteder kan du få varsel om brannalarm pr. mobiltelefon.

Send kodeord ALARM til 2223, så er mobiltelefonen din registrert for å motta en SMS-varsling. Tjenesten er kostnadsfri.

Hvordan søke?

Ta kontakt med studieveileder på ditt studieprogram dersom du har behov for tilrettelegging eller har spørsmål. Vi anbefaler at du tar kontakt så tidlig som mulig, gjerne før studiestart. 

Søknad om tilrettelegging av eksamen har eget søknadsskjema og egne frister.

Dokumentasjon

Du må dokumentere ulempene du har i studiehverdagen. 

Som regel vil en legeerklæring fra fastlege være dekkende. I tilfeller der fastlegen ikke er sakkyndig til å vurdere funksjonsnedsettelse eller særskilte behov, er spesialisterklæringer aktuell dokumentasjon.

Dyskalkuli, dysleksi og/eller andre lærevansker skal dokumenteres i en rapport utredet av en egnet sakkyndig, for eksempel logoped. Dokumentasjon må ikke være eldre enn fra ungdomsskolen. 

Publisert 8. juni 2021 22:11 - Sist endret 15. sep. 2021 09:25