English version of this page

Tilrettelegging av studiesituasjonen

Har du en funksjonsnedsettelse, særskilt behov eller sykdom som påvirker din studiehverdag? Da kan du søke om tilrettelegging.

Ved Høgskolen i Innlandet ønsker vi å legge forholdene til rette for en god studiehverdag for alle. Studenter som har funksjonsnedsettelse av midlertidig eller varig art, nedsatt syn eller hørsel, kronisk sykdom, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få individuell tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen. 

Søknad og søknadsfrister

Fyll ut søknadsskjema:

Søknad med vedlegg sendes til høgskolen via nettskjema.
Ta kontakt med studieveileder på ditt fakultet dersom du har spørsmål knyttet til dette.  

Søknad om tilrettelegging knyttes til den utdanningen du går på. 

 

Søknad om tilrettelegging av eksamen har eget søknadsskjema og egne frister


Frister

Det foreligger ingen bestemt frist for å søke om tilrettelegging av studiesituasjonen, men det anbefales å søke så tidlig som mulig i studieåret.  Det skal som hovedregel søkes for hvert studieår, med mindre behovet for tilrettelegging er varig. Trenger du tilrettelegging på eksamen gjelder egne frister.


Retningslinjer for tilrettelegging av studiesituasjonen

Søknader behandles i henhold til høgskolens retningslinjer for tilrettelegging av studiesituasjonen

Krav til dokumentasjon

Behovet for tilrettelegging skal være dokumentert med attest fra lege eller annen sakkyndig instans og dokumentasjonen må være datert.

Se utfyllende krav til dokumentasjon i retningslinjer for tilrettelegging av studiesituasjonen

Eksempler på tilretteleggingstiltak

Individuell tilrettelegging skal ta utgangspunkt i din situasjon og hva som kan være til hjelp for deg. Tilretteleggingen kan ikke gå på bekostning av faglige krav som stilles i den utdanningen du tar, men vurderes ut ifra hva som er mulige løsninger for deg i ditt studium. 

Tilrettelegging på eksamen

Eksempler på tilrettelegging av eksamen kan være utvidet eksamenstid, bruk av hjelpemidler som ergonomisk utstyr, ordbok, tilpasning av arbeidsplass, opplesing av oppgaven, bruk av spesialrom på studiestedet, endring av eksamensordning m.m.

Mer informasjon om tilrettelegging ved eksamen

Lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

NLB- Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Tilbudet er gratis og gjelder for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. Nedsatt syn, dysleksi, ADHD og andre funksjonsnedsettelser som gir lesevansker, gir lånerett hos NLB.

Pensum på lydbok

Høgskolen i Innlandet og NLB tilbyr pensum som lydbok for studenter med ulike typer lesevansker. Alle som er student ved et av høgskolens bachelorprogrammer kan melde seg på. Les mer
 

Individuell utdanningsplan

En individuell utdanningsplan innebærer at du bruker lenger tid enn normert på studiet ditt. Ta kontakt med ditt fakultet for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Mentor

Mentor er fortrinnsvis et tilbud til studenter som har utdanningsstøtte gjennom NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV om dette tilbudet.

Tegnspråktolk og skrivetolk

Har du behov for tegnspråktolk eller skrivetolk ta kontakt med NAV Tolketjenesten

Tekniske hjelpemidler i studiet

Det finnes hjelpemidler for deg med funksjonsnedsettelse som bidrar til at du kan gjennomføre en utdanning. Har du behov for tekniske hjelpemidler i studiet kan du ha kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Tilgang for førerhund

Førerhund har lovfestet rett til å være med inn i bygg, på lesesaler, kantine osv. 

Samtale- og psykologtjeneste

Som student kan du oppleve ulike utfordringer og problemer du ikke klarer å løse på egenhånd. Studentsamskipnaden Helse (SINN Helse) tilbyr samtale- og psykologtjenester for studenter med behov. 

Studentprester

Studentprestene tilbyr samtaler til alle uansett tro og livssyn. Studentprestene tilbyr også samtalegrupper om sorg og livsmestring, og arrangerer labyrintvandringer. 

Ekstra stipend

Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke Lånekassen om ekstra stipend. Ordningen gjelder også studenter med dysleksi. 

Mobilalarm

Er du hørselshemmet og har behov for ekstra varsling ved brannalarm? På alle studiesteder kan du få varsel om brannalarm pr. mobiltelefon.

Send kodeord ALARM til 2223, så er mobiltelefonen din registrert for å motta en SMS-varsling. Tjenesten er kostnadsfri.

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt med studieveileder på ditt fakultet dersom du har behov for tilrettelegging og har spørsmål. Vi anbefaler at du tar kontakt så tidlig som mulig i studieåret. 

 

Publisert 8. juni 2021 22:11 - Sist endret 5. juli 2022 08:59