Tre nye prorektorar ved høgskulen

Styret ved Høgskulen i Innlandet tilbyr Arild Hovland, Stine Grønvold og Ine Wigernæs stillingar som prorektorar. 

Det er innan områda forsking og utvikling (FoU), utdanning og samfunnskontakt at åremåla som prorektorar vart lyste ledige i haust. Styret konkluderte om tilsettingane i sitt møte 16. desember.

– Det er tre godt kvalifiserte søkarar som får tilbod om stillingane. Dei har solid kompetanse innan sine område og vil gi viktige bidrag til høgskolen i åremålsperioden som vil løpe i fire år, seier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Prorektor for FoU

Foto av Arild Hovland
Arild Hovland er ny prorektor for forsking og utvikling.

Arild Hovland får tilbod om tilsetting i stillinga som prorektor for forsking og utvikling (FoU). 

Hovland er 61 år, har doktorgrad i sosiologi og kjem frå stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge (USN).

Han har lang erfaring som dekan frå USN og Høgskolen i Telemark, og har også jobba som forskingsleiar i NOVA og som senterleiar ved Universitet i Oslo (UiO).

Prorektor forsking og utvikling har overordna og strategisk ansvar for FoU ved høgskulen. Det inneber mellom anna ansvar for utvikling av forskingssatsingar på tvers av fag og fakultet. Prorektor leier høgskulen si forskingsavdeling.

Prorektor utdanning

Stine Grønvold held fram som prorektor for utdanning.

Stine Grønvold får tilbod om eit nytt åremål som prorektor utdanning, ei stilling ho også innehar i dag.

Grønvold er 47 år og har mastergrad i statsvitskap. 

Ho har tidlegare vore prorektor utdanning, prodekan utdanning og stabsleiar i Høgskolen i Hedmark, samt rektor ved Elverum ungdomsskule.

Prorektor utdanning har det overordna strategiske og administrative ansvaret for området utdanning, og skal mellom anna bidra til å sikre at høgskulen tilbyr relevante studiar med høg kvalitet. Prorektor leier høgskulen si utdanningsavdeling.

Prorektor samfunnskontakt

Foto av Inge Wigernæs
Ine Wigernæs er ny prorektor for samfunnskontakt.

Ine Wigernæs får tilbod om stillinga som prorektor samfunnskontakt.

Wigernæs er 52 år, har doktorgrad (dr.scient) i idrettsfysiologi og kjem frå ei stilling som førsteamanuensis/fageingingsleiar ved NTNU Gjøvik.

Ho har tidlegare jobba som førsteamanuensis ved Høgskolen i Kristiania. Ho har vore folkehelsekoordinator i Valdreskommunane, styreleiar for Ridderrennet, rådgjevar forsking og kommunikasjon ved Beitostølen helsesportssenter og ekspertkommentator i NRK.
Prorektor samfunnskontakt har overordna strategiske ansvaret for eksterne samarbeidsrelasjonar, omdømmebygging og media-/samfunnskontakt. Prorektor leier Avdeling for kommunikasjon, samfunnskontakt og marknadsføring.

Leiinga på plass

– Dette er høgskulen sine mest sentrale leiarstillingar. Dei tre vil utgjere rektoratet saman med meg, og vil vere tett involvert i den strategiske utviklinga av høgskulen, seier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Dette var dei tre siste tilsettingane i stillingar i rektor si leiargruppe. I løpet av hausten er det óg tilsett dekanar ved fem fakultet.

Publisert 16. des. 2021 13:21 - Sist endret 17. des. 2021 16:43