Økt samarbeid mellom HINN og Hæren

Høgskolen i Innlandet (HINN) og Hæren signerte 28. januar en intensjonsavtale på Terningen Arena.

Rektor og sjefen i Hæren som signerer en intensjonsavtale.

Intensjonsavtalen mellom HINN og Hæren ble signert av rektor Peer Jacob Svenkerud og sjef i Hæren, Lars S. Lervik. Foto : HINN. 

Avtalen er ment å sikre gjensidig kunnskaps- og kompetanseutvikling ved at HINN ivaretar Hærens behov for sivil utdanning i Innlandet. I september 2021 signerte HINN en lignende intensjonsavtale med Heimevernet, og denne nye avtalen tar utgangspunkt i at HINN og Hæren på overordnet nivå ser at man gjennom økt samhandling kan ha stor gevinst for begge parter i fremtiden.

– Hæren er en naturlig samarbeidspartner for oss i Innlandet.  Vi har fra før et tett og nært samarbeid med Forsvaret, og vi har en intensjon om å fortsette det gode samarbeidet på ulike arenaer innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid. Dette er en svært viktig avtale for oss med en sentral aktør i beredskaps-Norge, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.  

– Det avtalen egentlig dreier seg om er at vi mennesker sammen ser hverandres kompetanse, kunnskap og potensial i felles verdiskapning. Kunnskap og kompetanse skaper utvikling i samfunnet vårt, og Hæren mener at denne intensjonsavtalen bidrar til dette, sier generalmajor og sjef i Hæren, Lars S. Lervik.

En verdifull avtale

Hæren er Forsvarets eldste forsvarsgren og har hovedansvaret for suverenitet over landterritoriet i Norge. Her utdannes personell til både egne avdelinger og fellesavdelinger i Forsvaret. Hærens samlede styrke var i 2019 på rundt 8500 personer, der ca. halvparten er vernepliktige inne til førstegangstjeneste. Hærens våpenskole holder til både ved Rena Leir og Terningmoen.  At Hæren har et geografisk tyngdepunkt i kort avstand til flere av HINNs studiesteder er en av årsakene til at begge parter ser en stor verdi i avtalen.

– Det inngår i vår visjon å bygge organisasjonen i tverrfaglige fellesskap med samfunns- og arbeidsliv lokalt og regionalt. Vi satser på å bli enda mer fleksible ved å legge til rette for utdanningsløp som dekker behovene til Forsvaret på overordnet nivå, men også de enkelte ansatte i Hæren, sier Svenkerud.

– Intensjonsavtalen om samarbeid mellom Hæren og HINN understøtter Hærens behov for fremtidig kompetanseheving innen relevante fagkategorier gjennom fleksible og digitale løsninger som muliggjør balanse mellom jobb og utdanning. Skreddersydde utdanningsløp som utnytter teknologi gir Hærens ansatte mulighet til tidsriktig kompetanseheving eller ny utdanning, sier Lervik.

To menn som signerer dokumenter.
Signeringen fant sted på Terningen Arena 28. januar. Foto : HINN. 

Vil samarbeide om ulike prosjekter

Avtalen beskriver en gjensidig intensjon om å utvikle samarbeidsprosjekter, og er et resultat av utdannings- og kompetansereformen i Forsvaret som har sitt utspring i Regjeringens kompetansemelding. Hærens behov for tilgang på sivil utdanning for å fylle sitt kompetansebehov gjør en avtale med HINN om kompetanseutvikling naturlig.

– At vi har en geografisk nærhet til hærens tyngdepunkt i Sør-Norge er viktig, men det er også flere andre grunner til at denne intensjonsavtalen er verdifull. Vi har en lang og god felles historie med spor tilbake til starten av 2000-tallet knyttet til sivilt-militært samarbeid med Forsvaret. Dette har resultert i opprettelsen av mange utdanninger spesielt tilpasset Forsvaret, sier seniorrådgiver Mette Løhren, som siden 2004 har jobbet tett opp mot Forsvaret.

Resultat av langvarig samarbeid med Forsvaret

Hun viser til at tidligere Høgskolen i Hedmark og nå Høgskolen i Innlandet over tid har vært en viktig samarbeidspartner for å utvikle studier Forsvaret har behov for, for eksempel innen internasjonale operasjon, sikkerhet, krise og beredskap og ulike lederutdanninger. At dette nå i enda større grad blir formalisert gjennom en intensjonsavtale med Hæren vil forhåpentligvis føre til at enda flere ansatte i Forsvaret vil gjennomføre studier og kompetansetiltak ved HINN.

– Samarbeidet med Forsvaret har vært fruktbart over tid, og den nye avtalen tydeliggjør og forsterker retningen for hvordan vi i fremtiden kan samarbeide enda mer og bedre med Hæren. Samarbeidet vil uten tvil styrke oss inn i fremtiden, sier Løhren. 

– Vi ønsker at HINN skal være den foretrukne utdanningsinstitusjonen for ansatte i Forsvaret og Hæren. Intensjonsavtalen er et ledd i dette arbeidet, der vi gjennom økt samhandling skal skape synergier. Vi er og vil også i fremtiden være en viktig samarbeidspartner for å utvikle studier Forsvaret har behov for, sier Svenkerud.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 28. jan. 2022 11:01 - Sist endret 16. feb. 2022 15:44