Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Høgskolen jobber systematisk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for medarbeidere og studenter. Vi har utviklet et HMS-system som gjelder for alle deler av virksomheten vår.

HMS-arbeidet vårt skal blant annet:

  • bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold
  • sikre at Arbeidsmiljølovens krav blir oppfylt
  • bidra til et forpliktende samspill mellom ledere og medarbeidere

I HMS-arbeidet gjør vi risikovurderinger for å identifisere uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere risikoen knyttet til hendelsene og utarbeide forebyggende og skadereduserende tiltak.

Vi har en etablert vernetjeneste i organisasjonen med verneombud sentralt og lokalt.

I tråd med arbeidsmiljøloven har vi etablert et hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) og lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Studenter og HMS

I noen tilfeller omfattes studenter av Arbeidsmiljølovens bestemmelser, og vil dermed omfattes av høgskolens HMS-system. Studenter har da samme rettigheter og plikter som ansatte. Dette gjelder ved undervisning under forhold som kan innebære fare for liv og helse, som for eksempel arbeid på laboratorier og arbeid med maskiner og i verksteder.

I studentenes daglige studiesituasjon på lesesaler, i auditorier, klasserom eller lignende gjelder ikke Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Universitets- og høyskolelovens § 4-3 beskriver hvordan det fysiske arbeidsmiljøet for studentene skal utformes.