Praksis i helse- og sosialfagutdanningene

Praksis inngår som en obligatorisk del av helse- og sosialfagutdanningene ved HINN. 

Nedenfor finner du informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksis i våre utdanninger.

Felles informasjon

Erstatningsansvar i praktiske studier

Bachelor i barnevern

Det inngår obligatorisk praksis i bachelorutdanningen i barnevern. Bachelorstudiet i barnevern har en praksisperiode i hele høstsemesteret i 3. studieår.

Praksisstudiet har obligatorisk for- og etterpraksisseminar. 

Høgskolen i Innlandet ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning er ansvarlig for å skaffe praksisplassene, og henvendelsene går direkte fra avdelingen til aktuelle arbeidssteder. Studentene må påregne merutgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudiene.

Praksis skal fortrinnsvis være innenfor virksomheter som har ansatte med utdanning fra de aktuelle profesjonene.

Studentene som er i praksis, har veileder på praksisplassen og kontaktlærer fra eget studium. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ekstern praksis.

Studieplaner

Studieplaner bachelor i barnevern

Rammeplan

Rammeplan for bachelor i barnevern

Retningslinjer og skjema

Retningslinjer for ekstern praksis 

Reglement for tilskudd ved ekstrautgifter 

Ekstrautgifter i praksis  - utfyllende informasjon og veiledning

Skjema for støtte til ekstrautgifter i praksis 

Bachelor i bioingeniørfag

I studieplanen for Bachelor i bioingeniørfag er praksis fordelt over de tre studieårene. Interne og eksterne praksisstudier, inkludert ferdighetstrening, vil organiseres i samsvar med retningslinjene slik at faglig progresjon fremmes og læringsutbyttebeskrivelsene oppnås. For all praksis er det krav om 90 - 100 % tilstedeværelse. Dette er spesifisert under hvert emne i studieplanen.

Profesjonsfaglig veiledet ekstern praksis utgjør minst 1/3 av praksisstudiene og foregår hovedsaklig ute i medisinske laboratorier i Helseregion Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet, med unntak av første praksisperiode som kan foregå i kommunal helsetjeneste. I studieplanen er ekstern praksis fordelt over samtlige studieår. Ekstern praksis ved medisinske laboratorium foregår under veiledning i et autentisk arbeidsmiljø for en bioingeniør og gir erfaring i bioingeniørfaglige oppgaver og ansvarsområder.

Studentene blir fordelt praksisplass av studieprogrammets praksiskoordinator.

Relevante dokumenter

Studie- og emneplan

Retningslinjer for praksis for Bachelor i bioingeniørfag

Retningslinjer for skikkhetsvurdering ved bioingeniørutdanningen

Plan for ekstern praksis for bioingeniørstudenter ved HINN

Plan for veiledning

Melding om fare for ikke bestått praksis

Skjema for vurdering av praksis - 2. semester - 4. semester - 5. semester - 6. semester

Sjekkliste for praksisstudier

Oversikt over praksisrådet og fagspesifikke praksisråd

Praksiskanalen

Bachelor i sosialt arbeid

Det inngår obligatorisk praksis i bachelorutdanningene sosialt arbeid og vernepleie. Bachelorstudiet i sosialt arbeid har en praksisperiode i hele vårsemesteret 2. studieår.

Praksisstudiet har obligatorisk for- og etterpraksisseminar. 

Høgskolen i Innlandet ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning er ansvarlig for å skaffe praksisplassene, og henvendelsene går direkte fra avdelingen til aktuelle arbeidssteder. Studentene må påregne merutgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudiene.

Praksis skal fortrinnsvis være innenfor virksomheter som har ansatte med utdanning fra de aktuelle profesjonene.

Studentene som er i praksis, har veileder på praksisplassen og kontaktlærer fra eget studium. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ekstern praksis.

Studieplaner

Studieplaner bachelor i sosialt arbeid

Rammeplan

Rammeplan for bachelor i sosialt arbeid

Retningslinjer og skjema

Retningslinjer for ekstern praksis 

Reglement for tilskudd ved ekstrautgifter 

Ekstrautgifter i praksis  - utfyllende informasjon og veiledning

Skjema for støtte til ekstrautgifter i praksis 

Bachelor i sykepleie

Studieplaner

Studieplan bachelor i sykepleie

Studieplan bachelor i sykepleie - deltid

Studieplaner bachelor i sykepleie - Kongsvinger

Studieplaner bachelor i sykepleie - Tynset

Rammeplan

Rammeplan for sykepleieutdanning

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtale SI nivå 2 

Avtale om gjennomføring av praksisstudier SI, HINN og NTNU

Strategisk samarbeidsavtale mellom SI, HINN og NTNU 

Samarbeidsavtale om praksisstudier HINN og Ahus

SÆRAVTALE mellom HINN og kommune. Bachelor i sykepleie

BA- Samarbeidsavtale med xxx kommune 

Generell informasjon som gjelder alle praksisperioder

Retningslinje for praksisvurdering i Bachelor i sykepleie

Erstatningsansvar i praktiske studier

Vurdering av praktisk dyktighet, kriterier for bestått og ikke bestått 

Reglement for arbeidsantrekk HINN

Regler for fravær 

Progresjonsplan for legemiddelhåndtering

Regler for dekning av utgifter i praksis

Skjema

Melding om fare for ikke bestått praksis

Søknadsskjema for tildeling av praksisplass etter særskilt vurdering  

Søknadsskjema om tilskudd til reise i praksis

Vil du lese mer om hvordan det er å være student i praksis?

Les bloggen: givepraksis.no

Bachelor i tannpleie

I bachelor i tannpleie er det seks ukers praktiske studier i 2, 3, 4 og 5 semester. Vi benytter  offentlige tannklinikker i Innlandet og Viken fylke. I den forbindelse kan studenter bli utplassert på klinikk et godt stykke fra Elverum og må beregne reiseutgifter og/eller eventuelle ekstra boutgifter.

Studieplaner

Studieplan bachelor i tannpleie

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtale med  Fylkeskommune 

Samarbeidsavtale med  fylkeskommune 

Samarbeidsavtale med  Fylkeskommune 

Samarbeidsavtale med Fylkeskommune 

Retningslinjer og skjema

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Regler for fravær for BA tannpleie 

Søknadsskjema for tildeling av praksisplass etter særskilt vurdering 

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising ifm praksis 

Erstatningsansvar i praktiske studier

Bachelor i vernepleie

Det inngår obligatorisk praksis i bachelorutdanningene i vernepleie. Bachelorstudiet i vernepleie har praksis-studier hvert studieår. I første studieår fra høsten 2020 er studentene store deler av året 2 dager på skolen, 2 dager i praksis og har 1 seminar-/ studiedag pr. uke. Deltidsstudiet i vernepleie har alle sine tre praksisperioder i høstsemesteret i 2.- 3. og 4. studieår. 

Praksisstudiet har obligatorisk for- og etterpraksisseminar. 

Høgskolen i Innlandet ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning er ansvarlig for å skaffe praksisplassene, og henvendelsene går direkte fra avdelingen til aktuelle arbeidssteder. Studentene må påregne merutgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudiene.

Praksis skal fortrinnsvis være innenfor virksomheter som har ansatte med utdanning fra de aktuelle profesjonene.

Studentene som er i praksis, har veileder på praksisplassen og kontaktlærer fra eget studium. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ekstern praksis.

Studieplaner

Studieplaner bachelor i vernepleie
Studieplaner bachelor i vernepleie deltid

Rammeplan

Rammeplan for bachelor i vernepleie

Retningslinjer og skjema

Retningslinjer for ekstern praksis 

Reglement for tilskudd ved ekstrautgifter 

Ekstrautgifter i praksis  - utfyllende informasjon og veiledning

Skjema for støtte til ekstrautgifter i praksis 

Videreutdanning i anestesisykepleie

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i anestesisykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie

Skjema

Regler for fravær videreutdanning anestesi, intensiv og operasjon 

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis fra 

Regler for dekning av utgifter i praksis

Videreutdanning i intensivsykepleie

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i intensivsykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie

 

Retningslinjer og skjema 

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Erstatningsansvar i praktiske studier

 

Videreutdanning i helsesykepleie

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i helsesykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i helsesykepleie

 

Retningslinjer og skjema

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Erstatningsansvar i praktiske studier

Regler for fravær ved videreutdanning i helsesykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie er en utdanning som kvalifiserer til å utøve sykepleie til pasienter med kreft i, og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Det vektlegges helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid i tverrfaglige miljø.

Studiet består av til sammen 12 ukers veiledet praksis, fordelt på følgende steder;

  • Rehabiliteringspraksis ved Montebellosenteret
  • Praksis på sengepost ved Sykehuset-Innlandet, Gjøvik,
  • Praksis på kreftpoliklinikker ved Sykehuset-Innlandet

Praksis i kommunehelsetjenesten i kommuner som Høgskolen har avtale med.

Ved gjennomføring av praksis kan studenten bli utplassert et godt stykke fra studie- eller bosted, og reiseutgifter må beregnes.

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i kreftsykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie

 

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtale med Lovisenberg diakonale sykehus, Hospice Sangen 

Samarbeidsavtale med Montebellosenteret 

Samarbeidsavtale Hamar kommune videreutdanning kreftsykepleie.

Retningslinjer og skjema 

Regler for fravær videreutdanning i kreftsykepleie 

Regler for dekning av utgifter i praksis

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising praksis

Erstatningsansvar i praktiske studier

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i operasjonssykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie

 

Retningslinjer og skjema

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Regler for fravær ved helsesøsterutdanning 

Erstatningsansvar i praktiske studier

Videreutdanning og master i psykisk helsearbeid

Videreutdanning og Master i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet legger stor vekt på kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid. Oppbygging av et variert tilbud til mennesker med psykiske lidelser i kommunene gjennom opptrappingsplanen vil være en vesentlig oppgave. Til dette arbeidet kreves det et vidt spekter av kompetanse for å gi gode tilbud om omsorgstjenester, bolig, kulturtilbud og nettverksarbeid.

Praksis i videreutdanning og master i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet:

  • Praksis gjennomføres i tråd med rammeplan og forskrifter for videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er 10 uker praksis på heltid (30 timer pr uke). Praksis fordeles over 2 år: 6 uker veiledet klinisk praksis første år og 4 uker prosjektpraksis andre år.
  • Praksis gjennomføres på steder som har et tilfredsstillende faglig nivå, og som har praksisveiledere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
  • Praksis er obligatorisk. Fravær over 20 prosent fører til at man ikke får godkjent praksis.

Studieplan

Studieplaner for videreutdanning og master i psykisk helsearbeid

Rammeplan

Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid
 

Retningslinjer og skjema

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis 

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Regler for fravær videreutdanning og master i psykisk lidelse 

 

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

I videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser er det en  åtte ukers praksisperiode. Vi benytter relevante praksisplasser i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Innlandet.

I den forbindelse kan studenter bli utplassert i praksis et godt stykke fra studie- eller bosted, og reiseutgifter må beregnes.

Studieplan

Studieplan videreutdanning, avhengighet og psykiske lidelser

Retningslinjer og skjema

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis

Regler for dekning av utgifter i praksis

Regler for fravær videreutdanning rus, avhengighet og psykisk lidelse 

Erstatningsansvar i praktiske studier