Praksis i helse- og sosialfagutdanningene

Praksis inngår som en obligatorisk del av helse- og sosialfagutdanningene ved HINN. 

Nedenfor finner du informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksis i våre utdanninger.

Felles informasjon

Erstatningsansvar i praktiske studier

Bachelor i barnevern

Det inngår obligatorisk praksis i bachelorutdanningen i barnevern. Bachelorstudiet i barnevern har en praksisperiode i hele høstsemesteret i 3. studieår.

Praksisstudiet har obligatorisk for- og etterpraksisseminar. 

Høgskolen i Innlandet ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning er ansvarlig for å skaffe praksisplassene, og henvendelsene går direkte fra avdelingen til aktuelle arbeidssteder. Studentene må påregne merutgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudiene.

Praksis skal fortrinnsvis være innenfor virksomheter som har ansatte med utdanning fra de aktuelle profesjonene.

Studentene som er i praksis, har veileder på praksisplassen og kontaktlærer fra eget studium. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ekstern praksis.

Studieplaner

Studieplaner bachelor i barnevern

Rammeplan

Rammeplan for bachelor i barnevern

Retningslinjer og skjema

Retningslinjer for ekstern praksis 

Reglement for tilskudd ved ekstrautgifter 

Ekstrautgifter i praksis  - utfyllende informasjon og veiledning

Skjema for støtte til ekstrautgifter i praksis 

 

Bachelor i sosialt arbeid

Det inngår obligatorisk praksis i bachelorutdanningene sosialt arbeid og vernepleie. Bachelorstudiet i sosialt arbeid har en praksisperiode i hele vårsemesteret 2. studieår.

Praksisstudiet har obligatorisk for- og etterpraksisseminar. 

Høgskolen i Innlandet ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning er ansvarlig for å skaffe praksisplassene, og henvendelsene går direkte fra avdelingen til aktuelle arbeidssteder. Studentene må påregne merutgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudiene.

Praksis skal fortrinnsvis være innenfor virksomheter som har ansatte med utdanning fra de aktuelle profesjonene.

Studentene som er i praksis, har veileder på praksisplassen og kontaktlærer fra eget studium. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ekstern praksis.

Studieplaner

Studieplaner bachelor i sosialt arbeid

Rammeplan

Rammeplan for bachelor i sosialt arbeid

Retningslinjer og skjema

Retningslinjer for ekstern praksis 

Reglement for tilskudd ved ekstrautgifter 

Ekstrautgifter i praksis  - utfyllende informasjon og veiledning

Skjema for støtte til ekstrautgifter i praksis 

Bachelor i vernepleie

Det inngår obligatorisk praksis i bachelorutdanningene i vernepleie. Bachelorstudiet i vernepleie har praksis-studier hvert studieår. I første studieår fra høsten 2020 er studentene store deler av året 2 dager på skolen, 2 dager i praksis og har 1 seminar-/ studiedag pr. uke. Deltidsstudiet i vernepleie har alle sine tre praksisperioder i høstsemesteret i 2.- 3. og 4. studieår. 

Praksisstudiet har obligatorisk for- og etterpraksisseminar. 

Høgskolen i Innlandet ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning er ansvarlig for å skaffe praksisplassene, og henvendelsene går direkte fra avdelingen til aktuelle arbeidssteder. Studentene må påregne merutgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudiene.

Praksis skal fortrinnsvis være innenfor virksomheter som har ansatte med utdanning fra de aktuelle profesjonene.

Studentene som er i praksis, har veileder på praksisplassen og kontaktlærer fra eget studium. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ekstern praksis.

Studieplaner

Studieplaner bachelor i vernepleie
Studieplaner bachelor i vernepleie deltid

Rammeplan

Rammeplan for bachelor i vernepleie

Retningslinjer og skjema

Retningslinjer for ekstern praksis 

Reglement for tilskudd ved ekstrautgifter 

Ekstrautgifter i praksis  - utfyllende informasjon og veiledning

Skjema for støtte til ekstrautgifter i praksis 

Bachelor i sykepleie

Studieplaner

Studieplan bachelor i sykepleie

Studieplan bachelor i sykepleie - deltid

Studieplaner bachelor i sykepleie - Kongsvinger

Studieplaner bachelor i sykepleie - Tynset

Rammeplan

Rammeplan for sykepleieutdanning

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtale SI nivå 2 

Strategisk samarbeidsavtale SI 

SÆRAVTALE mellom HINN og kommune. Bachelor i sykepleie

BA- Samarbeidsavtale med xxx kommune 

Generell informasjon som gjelder alle praksisperioder

Erstatningsansvar i praktiske studier

Vurdering av praktisk dyktighet, kriterier for bestått og ikke bestått 

Rutine ved tvil om ikke bestått praksis 

Reglement for arbeidsantrekk HINN

Regler for fravær 

Varsel for fare for ikke bestått INN 

Progresjonsplan for legemiddelhåndtering

Regler for dekning av utgifter i praksis

Skjema

Søknadsskjema for tildeling av praksisplass etter særskilt vurdering  

Søknadsskjema om tilskudd til reise i praksis 

 

Bachelor i tannpleie

I bachelor i tannpleie er det seks ukers praktiske studier i 2, 3, 4 og 5 semester. Vi benytter  offentlige tannklinikker i Innlandet og Viken fylke. I den forbindelse kan studenter bli utplassert på klinikk et godt stykke fra Elverum og må beregne reiseutgifter og/eller eventuelle ekstra boutgifter.

Studieplaner

Studieplan bachelor i tannpleie

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtale med  Fylkeskommune 

Samarbeidsavtale med  fylkeskommune 

Samarbeidsavtale med  Fylkeskommune 

Samarbeidsavtale med Fylkeskommune 

Retningslinjer og skjema

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Regler for fravær for BA tannpleie 

Søknadsskjema for tildeling av praksisplass etter særskilt vurdering 

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising ifm praksis 

Erstatningsansvar i praktiske studier

 

 

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

I videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser er det en  åtte ukers praksisperiode. Vi benytter relevante praksisplasser i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Innlandet.

I den forbindelse kan studenter bli utplassert i praksis et godt stykke fra studie- eller bosted, og reiseutgifter må beregnes.

Studieplan

Studieplan videreutdanning, avhengighet og psykiske lidelser

Retningslinjer og skjema

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis

Regler for dekning av utgifter i praksis

Regler for fravær videreutdanning rus, avhengighet og psykisk lidelse 

Erstatningsansvar i praktiske studier

Videreutdanning og master i psykisk helsearbeid

Videreutdanning og Master i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet legger stor vekt på kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid. Oppbygging av et variert tilbud til mennesker med psykiske lidelser i kommunene gjennom opptrappingsplanen vil være en vesentlig oppgave. Til dette arbeidet kreves det et vidt spekter av kompetanse for å gi gode tilbud om omsorgstjenester, bolig, kulturtilbud og nettverksarbeid.

Praksis i videreutdanning og master i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet:

  • Praksis gjennomføres i tråd med rammeplan og forskrifter for videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er 10 uker praksis på heltid (30 timer pr uke). Praksis fordeles over 2 år: 6 uker veiledet klinisk praksis første år og 4 uker prosjektpraksis andre år.
  • Praksis gjennomføres på steder som har et tilfredsstillende faglig nivå, og som har praksisveiledere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
  • Praksis er obligatorisk. Fravær over 20 prosent fører til at man ikke får godkjent praksis.

Studieplan

Studieplaner for videreutdanning og master i psykisk helsearbeid

Rammeplan

Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid
 

Retningslinjer og skjema

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis 

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Regler for fravær videreutdanning og master i psykisk lidelse 

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie er en utdanning som kvalifiserer til å utøve sykepleie til pasienter med kreft i, og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Det vektlegges helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid i tverrfaglige miljø.

Studiet består av til sammen 12 ukers veiledet praksis, fordelt på følgende steder;

  • Rehabiliteringspraksis ved Montebellosenteret
  • Praksis på sengepost ved Sykehuset-Innlandet, Gjøvik,
  • Praksis på kreftpoliklinikker ved Sykehuset-Innlandet

Praksis i kommunehelsetjenesten i kommuner som Høgskolen har avtale med.

Ved gjennomføring av praksis kan studenten bli utplassert et godt stykke fra studie- eller bosted, og reiseutgifter må beregnes.

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i kreftsykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie

 

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtale med Lovisenberg diakonale sykehus, Hospice Sangen 

Samarbeidsavtale med Montebellosenteret 

Samarbeidsavtale Hamar kommune videreutdanning kreftsykepleie.

Retningslinjer og skjema 

Regler for fravær videreutdanning i kreftsykepleie 

Regler for dekning av utgifter i praksis

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising praksis

Erstatningsansvar i praktiske studier

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i operasjonssykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie

 

Retningslinjer og skjema

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Regler for fravær ved helsesøsterutdanning 

Erstatningsansvar i praktiske studier

Videreutdanning i anestesisykepleie

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i anestesisykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie

Skjema

Regler for fravær videreutdanning anestesi, intensiv og operasjon 

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis fra 

Regler for dekning av utgifter i praksis

 

Videreutdanning i intensivsykepleie

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i intensivsykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie

 

Retningslinjer og skjema 

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Erstatningsansvar i praktiske studier

 

Videreutdanning i helsesykepleie

Studieplan

Studieplaner videreutdanning i helsesykepleie

Rammeplan

Rammeplan for videreutdanning i helsesykepleie

 

Retningslinjer og skjema

Skjema for søknad om dekning av utgifter til reising i praksis

Regler for dekning av utgifter i praksis 

Erstatningsansvar i praktiske studier

Regler for fravær ved videreutdanning i helsesykepleie