Sensur

Sensur reguleres av bestemmelsene i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, kapittel 7

Sensurfrist

Sensurfrist er 3 uker fra eksamensdagen. For masteroppgaver og større selvstendig arbeid over 25 studiepoeng er sensurfristen 6 uker.

Det kan gjøres unntak for enkelteksamener.

Sensuren vil bli kunngjort i Studentweb innen kl 16 den aktuelle dagen.

 

Karaktersystemet er ett av følgende to alternativer:

a) Bestått/Ikke bestått

b) Gradert bokstavskala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått (i henhold til beskrivelser av karaktertrinnene fra Universitet- og høgskolerådet).

Publisert 8. juni 2021 21:18 - Sist endret 27. sep. 2021 13:23