English version of this page

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav benyttes i en rekke emner som hjelp på vegen mot å oppnå læringsutbyttet. Kravene er også med på å fremme progresjon og sikre deltakelse der det er nødvendig.  Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen i det aktuelle emnet.

Obligatoriske arbeidskrav finnes i ulike former avhengig av emnets innhold og hvilket læringsutbytte som skal oppnås. Kravene fremkommer av emnebeskrivelsen i studieplanen.

Frister

Frister og informasjon om obligatorisk oppmøte gis i Canvas. Emneansvarlig kan etter søknad innvilge utsatt innleveringsfrist på grunn av sykdom eller andre velferdsgrunner når arbeidskravet er av en slik art at dette er gjennomførbart. Dersom du har fått Ikke godkjent på et obligatorisk arbeidskrav får du ett nytt forsøk, der dette er praktisk mulig å gjennomføre. I tilfeller hvor det obligatoriske arbeidskravet har en slik form at det ikke kan gjennomføres på nytt før eksamen (eksempelvis en ekskursjon), må du avvente nytt forsøk til neste ordinære gjennomføring av emnet. Dersom du ikke har overholdt opprinnelig frist, og ikke har fått utsettelse på grunn av sykdom eller andre velferdsgrunner, får du ikke anledning til å gjøre et nytt forsøk før neste gang emnet gjennomføres.

Hvor lenge er et obligatorisk arbeidskrav gyldig?

Dersom du utsetter eksamen i et emne eller tar eksamen på nytt på et senere tidspunkt, kan tidligere godkjente obligatoriske arbeidskrav fortsatt gjelde: Du har rett til å fullføre et emne etter opprinnelig studieplan (emnebeskrivelse) i ett år etter at det er gjort endringer i studieplanen forutsatt at du fremdeles har studierett. Du er selv ansvarlig for å sjekke at tidligere godkjente arbeidskrav er registrert i StudentWeb.

Fusk og plagiering

Reglene om fusk i UH-loven § 4-7 og § 4-8, samt høgskolens studieforskrift kapittel 8 gjelder også for obligatoriske arbeidskrav.

Gruppearbeid

Når arbeidskrav skal løses i gruppe, er gruppedeltakerne solidarisk ansvarlige for besvarelsen og alle gruppemedlemmene plikter å delta aktivt i gruppearbeidet. Studenter som ikke ser seg i stand til å ivareta sine forpliktelser overfor gruppa, eller opplever at samarbeid i gruppa ikke fungerer, skal informere øvrige gruppemedlemmer og emneansvarlig om dette.

Klage

Du har rett til å klage på formelle feil. Dersom det obligatoriske arbeidskravet er underkjent basert på vurdering av faglig innhold, kan dette påklages først etter andre gangs innlevering/gjennomføring – i de tilfeller hvor innholdet kan etterprøves. Klagen må fremsettes så fort som mulig og senest 3 uker etter at tilbakemelding er gitt. Dersom klagen ikke er ferdig behandlet før eksamen skal avholdes, får du adgang til å gå opp til eksamen. I disse tilfellene sperres sensuren og åpnes ikke før klagen er ferdig behandlet, forutsatt at du får medhold i klagen.

Retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav

Retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav

Sist endret 1. sep. 2022 12:43