Begrunnelse og klage

Som student har du rett til å be om begrunnelse og klage jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i innlandet §§ 7-4 til 7-6.

Begrunnelse på sensur

Du har rett til å få en begrunnelse på vurderingen av din prestasjon på eksamen. En begrunnelse inneholder informasjon om de generelle retningslinjene for sensur og hvordan sensor har vurdert din prestasjon.

Frist

Du må be om begrunnelse innen en uke fra sensur er kunngjort i Studentweb. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må du be om begrunnelse umiddelbart etter at du har fått vite karakteren din.

Hvordan be om begrunnelse på sensur?

Du kan be om begrunnelse på sensur i Studentweb:

  • Logg inn i Studentweb.
  • Klikk på «Mer» i menyen øverst på siden og velg «Begrunnelse og klager».
  • Klikk deg inn på det aktuelle emnet og benytt knappen «Be om begrunnelse på sensur». Denne knappen vil vises så lenge fristen for å be om begrunnelse ikke har gått ut.

For noen emner vil det ikke være mulig å be om begrunnelse i Studentweb. Om dette gjelder en skriftlig eksamen må krav om begrunnelse på sensur rettes til sensor i henhold til informasjon som framgår om emnet i Canvas. Ved manglende informasjon i Canvas ta kontakt med emneansvarlig. Ved muntlig eller praktiske eksamener må du be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Behandlingstid og svar på krav om begrunnelse

Begrunnelse skal normalt gis muntlig eller skriftlig innen to uker etter at du har bedt om det.

Om du har bedt om begrunnelse på sensur i Studentweb, vil du få e-post når begrunnelsen er gitt. Logg inn i Studentweb og følg lenken til Inspera hvor begrunnelsen ligger. Det er også mulig å se begrunnelsen direkte i Inspera ved å gå til «Arkiv» og klikke på «Se flere detaljer» under det aktuelle emnet.

Klage på sensur

Du kan klage på sensur ved alle skriftlige eksamener. Bedømmelse av muntlig eksamen, praksisopplæring eller andre typer eksamener som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Det er individuell klagerett på gruppeeksamen, som vil si at en eventuell endring av karakter kun vil gjelde den som har klaget.

En klage på sensur har tre mulige utfall: bedre karakter, uendret karakter eller dårligere karakter. Ny sensur etter klage er endelig og kan ikke påklages.

Høgskolen anbefaler at du ber om begrunnelse på sensur og leser gjennom sensorveiledningen tilknyttet eksamen, før du eventuelt klager på sensur. Det skal utarbeides sensorveiledning til alle eksamener, og denne skal være tilgjengelig for deg etter at sensur er kunngjort.

For eksamener hvor sensur på skriftlige del justeres etter muntlig eksamen, har du kun mulighet til å klage på sensur for den skriftlige delen (foreløpig karakter). Om det blir endring av karakter på den skriftlige delen etter klagesensur, skal det avholdes ny muntlig eksamen for å fastsette endelig karakter.

Frist

Klage på sensur må fremsettes skriftlig innen tre uker etter at sensur er kunngjort i Studentweb. Dersom du har bedt om begrunnelse på sensur eller har klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra den dagen du mottar begrunnelsen eller svaret på klage på formelle feil ved eksamen.

Hvordan klage på sensur?

Du kan klage på sensur i Studentweb:

  • Logg inn i Studentweb.
  • Klikk på «Mer» i menyen øverst på siden og velg «Begrunnelse og klager».
  • Klikk deg inn på det aktuelle emnet og benytt knappen «Klage på sensur». Knappen vil vises så lenge fristen for å klage ikke har gått ut.

For noen emner vil det ikke være mulig å klage på sensur i Studentweb. Om dette gjelder en skriftlig eksamen, så kan du sende inn en klage på sensur ved å benytte skjema Klage over karakterfastsettelse - bokmål - nynorsk .

En innsendt klage på sensur kan trekkes så lenge det ikke er fattet nytt sensurvedtak. Dersom du klager på sensur i et emne samme semester som du fullfører studieprogrammet, så vil ikke vitnemål bli utstedt før klagen er behandlet. Dersom vitnemålet er utstedt, vil en eventuell klage på sensur ikke bli behandlet før vitnemålet er returnert.

Slik blir klagen behandlet

Dersom du klager på sensur, vil eksamensbesvarelsen din bli vurdert av to nye sensorer (hvorav minst én av sensorene er ekstern). Klagesensorene får tilgang til besvarelsen din, oppgaveteksten og sensorveiledningen. Klagesensorene får ikke tilgang til din opprinnelige karakter, opprinnelig sensors begrunnelse for denne eller din egen begrunnelse for klagen.

Dersom klagesensorene setter en karakter som avviker med to karakterer eller mer fra opprinnelig karakter, skal det gjennomføres en ytterligere vurdering før det fattes et nytt sensurvedtak etter klage. Denne vurderingen gjøres av klagekommisjonen og opprinnelig kommisjon i fellesskap, og sensorene får i denne vurderingen tilgang til all informasjon om eksamen (inkludert opprinnelig karakter og foreløpig karakter etter ny sensur).

Behandlingstid og svar på klage på sensur

Du kan forvente svar eller foreløpig svar på klage på sensur innen fire uker etter utløp av klagefrist.

Når din klage på sensur er behandlet vil du få e-post om at svaret er tilgjengelig i Studentweb. Logg inn i Studentweb, gå til «Mer» i menyen og velg «Begrunnelse og klager» for å se svaret under det aktuelle emnet.

Husk at dersom du stryker/får ikke bestått på ordinær eksamen og klager på sensur, må du melde deg opp til kontinuasjonseksamen innen oppmeldingsfristen selv om du ikke får svar på klagen før fristen er ute. Om du får bestått etter klage vil du så bli trukket fra kontinuasjonseksamen. Om du stryker på eksamen etter klage og oppmeldingsfristen er ute, kan du bli meldt opp til kontinuasjonseksamen av studieadministrasjonen ved ditt fakultet.

Begrunnelse på klagesensur

Du kan be om begrunnelse på sensur etter klage. Krav om begrunnelse på klagesensur kan rettes til sensor i henhold til informasjon som framgår om emnet i Canvas. Ved manglende informasjon i Canvas ta kontakt med studieadministrasjon ved ditt fakultet.

Klage på formelle feil ved eksamen

Som student kan du klage på formelle feil ved en eksamen/prøve. Formelle feil kan være forhold som har hatt betydning for din prestasjon eller vurderingen av denne. Dette kan for eksempel være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen.

Fristen for å klage på formelle feil er innen tre uker etter at du er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Dersom det har skjedd formelle feil ved eksamen, kan det opprinnelige sensurvedtaket bli opphevet, og det kan bli gjennomført ny vurdering eller arrangert ny eksamen. Du kan klage på det nye resultatet i tråd med reglene om klage på sensur.

For å klage på formelle feil ved eksamen, ta kontakt med studieadministrasjon ved ditt fakultet.

Vil du vite mer?

Les mer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, kapittel 7.

Publisert 8. juni 2021 20:25 - Sist endret 11. okt. 2021 09:36