Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi

En doktorgradsutdanning der du får mulighet til å bidra, gjennom et eget forskningsarbeid, med å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget innen bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. 

Studiested
Evenstad
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August

Om doktorgradsutdanningen

Doktorgradsprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi er tverrfaglig og bidrar til øket kunnskap om bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. Med biologiske ressurser menes i denne sammenhengen skog, husdyr, avlinger og andre kultiverte planter, kulturlandskap, vilt, fisk, mikroorganismer og andre biologiske produkter og tjenester innen jordbruk, skogbruk, vilt og akvatiske systemer.

Du kan velge mellom to spesialiseringer; anvendt økologi eller bioteknologi. I spesialiseringen i anvendt økologi fokuseres det på høsting og registrering av biologiske ressurser ut fra økologisk forståelse, mens det i spesialiseringen i bioteknologi fokuseres på utvikling av biologiske ressurser og tjenester ut fra en forståelse av organismer, vev og celler, inkludert deres komponenter og makromolekyler.

I fellesskap adresserer de to spesialiseringene lokale og globale utfordringer angående miljø, matproduksjon og bærekraft. Vårt mål er å utdanne innovative Doktorgradskandidater som kan styrke forvaltningen av naturen, fra beskyttelse av biodiversitet til innovasjon relatert til bærekraftig kommersialisering av biologiske ressurser for kommende generasjoner.

Praktisk informasjon

Ph.d. programmet i anvendt økologi og bioteknologi er et fulltidsstudium av tre års varighet. Studiet består av 2,5 år med individuelt forskningsarbeid under veiledning, og en opplæringsdel som tilsvarer et halvt års studium.

Det forventes at kandidatene både utfører selvstendig forskning, og arbeider sammen i forskergrupper. Alle våre Ph.d.-kandidater vil knyttes til en forskergruppe.

Utdanningsdelen består av 30 ECTS med emner på Ph.d.-nivå. 10 ECTS er obligatorisk for alle, mens de øvrige 20 ECTS avhenger av kandidatens spesialisering. Alle emner undervises på engelsk.

Søknadsfrist og opptak

Hva koster det?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering

Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi (IRSAE)

IRSAE er et akademisk nettverk av unge forskere og består av 15 europeiske partnere. Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet er koordinerende partner. Det er mer enn 200 Ph.d.-kandidater og 50 forskere i nettverket. Målet med IRSAE er å høyne kvaliteten på Ph.d.-utdanning innen anvendt økologi. Den årlige sommerskolen er årets viktigste begivenhet i IRSAE, og normalt deltar ca. 60 kandidater og 20 forskere.

Nettside: https://irsae.no/

Fra 2021 vil forskerskolen utvides til også å omfatte bioteknologi.

Ta kontakt

Har du spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Lisbeth Vedå
Studieveileder

Bilde av Øyvind G Antonsen
Studieveileder