Matematikk 2 for 5.-10.trinn, Kompetanse for kvalitet

Med dette studiet blir du en enda bedre matematikklærer som kan ha undervisning på ungdomstrinnet. Dette studiet er nettbasert.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Har du lyst til å bli en enda bedre matematikklærer?

Høgskolen i Innlandet tilbyr et nettbasert studie for deg som har Matematikk 1 fra før der innholdet er rettet spesielt mot matematikkundervisning på ungdomstrinn. Studiet kan også gjennomføres av lærere på mellomtrinnet, men for denne gruppa anbefaler vi nettstudiet til Universitetet i Tromsø eller Universitetet i Agder.

Studiet er organisert i 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1+2 gir til sammen 30 studiepoeng.

Nettstudiet er en del av den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet, og passer for den som ønsker en fleksibel og reisefri studiegjennomføring. Hvert semester tilbys en frivillig dagssamling.

Praktisk informasjon

Emne 1 gjennomføres i høstsemesteret med digital eksamen i desember. Emne 2 gjennomføres i vårsemesteret med digital eksamen i mai/juni. Det er ingen obligatoriske samlinger i studiet, men det tilbys en frivillig dagssamling hvert semester. 

Organisering og læringsformer

Hvert emne består av syv moduler av to til tre ukers varighet, der studenten arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og tester og andre nettressurser. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig del av studiet. Argumentasjon og eksperimentering i matematikkfaget skal gå som en rød tråd gjennom begge emnene. Digitale aktuelle verktøy brukes utstrakt og er en del av flere obligatoriske arbeidskrav i begge emner.
Modulenes læringsaktiviteter foregår i klasserommet, på egen arbeidsplass, i dialog med medstudenter og kolleger på egen skole, og studenten har ansvar for egen progresjon innenfor hver modul.

Arbeidskrav

Hver av de syv modulene har obligatoriske oppgaver som må gjennomføres i modulens åpningstid. Didaktiske arbeidskrav leveres på tvers av moduler til gitte tidspunkt. Det kreves også deltakelse i medstudentvurderinger. Alle arbeidskrav må være levert og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Studenter som ved semesterets slutt mangler arbeidskrav, får tilbud om å levere nye arbeidskrav til dato fastsatt av emneansvarlig.

Eksamensform

Emnet har en todelt eksamen. 6 timers digital hjemmeeksamen (teller 60%) og 24 timers hjemmeeksamen (teller 40%). 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 5.-10. trinn og minimum 30 studiepoeng matematikk fra allmenn- eller grunnskolelærerutdanning eller bestått matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

 

Les mer om søknad og opptak

 

Søknadsprosess kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet (KFK), som er Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning innen skole og barnehage. Søknadsprosessen er todelt og går først via Udir og deretter høgskolen

1) Søknadsskjema og oversikt over tilbud gjøres tilgjengelig på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (Udir) 1. februar. Søknadsfrist er 1.mars. 

2) Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist ved HINN i starten av mai.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet er relevant for å dekke den etterspurte faglige kompetansehevingen i matematikk for lærere i ungdomsskolen. Kurset kan inngå som en del av de 60 studiepoengene som kreves for å undervise i matematikk på ungdomstrinnet.

Studiet kan også være en del av opptaksgrunnlaget for å ta et relevant masterløp, for eksempel den planlagte masteren i realfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
evu.lup@inn.no eller på telefon 62 43 00 28