Master i miljøpsykologi

På hvilken måte påvirkes vi av våre omgivelser, og hvordan påvirker mennesker natur og klima? Dette er det eneste masterstudiet av sitt slag i Norden, og retter oppmerksomheten mot samspillet mellom miljø og mennesker.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
2 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2022

Om utdanningen

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i samspill mellom mennesker og omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale prosesser, og betydningen av natur og arkitektur. Videre fokuserer det på hvordan mennesker påvirker sitt miljø og klima, og hvordan vi kan fremme miljøvennlig adferd.

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og dekker et område innen sosial- og miljømessig bærekraft der det i framtida vil være behov for psykologisk ekspertise. Sentralt i masterstudiet er ulike aspekter ved arbeidshelse og universell utforming. Du studerer utforming av miljøer hvor mennesker ferdes, og hvilken påvirkning dette har på mennesket. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder. Gjennom studiet vil du lære praktiske metoder og verktøy og du vil få trening i rollen som forsker/konsulent i prosjekter for eksterne oppdragsgivere.  

Studiet for deg med psykologibakgrunn

Master i miljøpsykologi passer spesielt godt for deg med psykologibakgrunn, og som jobber eller tar sikte på å jobbe med miljøspørsmål, omgivelser som fremmer helse, livskvalitet og produktivitet innen næringsliv og offentlig virksomhet. Kandidatene får en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet både innenfor offentlig og privat sektor.

Jobbmuligheter

Miljøpsykologi er utpreget tverrfaglig. Du vil kunne arbeide som prosjektleder, premissleverandør eller som ekspert med forskningsbasert kunnskap om miljøtilknyttede effekter på psykisk helse og trivsel. Du vil ha dybdekunnskap om effektiv fungering i ulike settinger fra innendørs til utendørs, i bymiljø og naturomgivelser, samt om atferdsrelaterte miljøproblemer på ulike nivåer. Studiet er rettet inn mot næringsliv og offentlig virksomhet.

Studiet passer for deg som vil jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.

Hva er miljøpsykologi?

Miljøpsykologien er opptatt av samspillet mellom mennesker og omgivelser. Miljøpsykologien har to hovedområder: 1) hvordan fysiske omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale prosesser (betydningen av natur og arkitektur) og 2) hvordan mennesker påvirker sine omgivelser, miljø og klima. Denne delen av miljøpsykologien refereres også til som «bærekraftspsykologi», og kan omhandle hvordan vi kan fremme miljøvennlig adferd. Den etablerte internasjonale betegnelsen er «environmental psychology», men i sammenheng med miljøatferd brukes også begrepet klimapsykologi. Innenfor denne delen av faget er man opptatt konflikt mellom ulike hensyn, som for eksempel hensynet til å bevare naturen versus å produsere fornybar energi ved vindkraftutbygging. 

Den delen av miljøpsykologien som handler om omgivelsenes påvirkning på mennesker (1), kan også deles i to; det bygde miljøet og naturmiljøet. Denne inndelingen er rent operativ, for mange teorier og begreper brukes på tvers av naturlige eller bygde fysiske miljø. Påvirkningen på mennesket fra det bygde miljø kalles ofte arkitekturpsykologi.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med minst 90 studiepoeng innen psykologi.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Høgskolen samarbeider med REdu, som er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. Gjennom dette har vi kontakter og nettverk i bransjen, som gir muligheter for å skrive masteroppgave for en bedrift, praksis eller sommerjobb. Vi har også samarbeidet med Litteraturfestivalen om å skrape en grønnere festival, Lillehammer Kommune om byutvikling, med Hamarregionen Utvikling om bærekraft i organisasjoner, og internt på høgskolen om utforming av serveringssteder, system for kildesortering og etablering av brukervennlige grøntområder. Slike samarbeid gir masterstudentene en unik mulighet til å delta i ulike reelle prosjekter som omhandler miljøpsykologi på flere områder.

Naturlige samarbeidspartnere vil være arkitekter, by og regionplanleggere, designere, grafiske designere, utviklere av IT systemer, grupper som arbeider med organisasjonsutvikling, HR, personalarbeid, men også grupper som arbeider med miljøspørsmål og helsefremmende virksomhet på systemnivå.

Utveksling

I 3. semester kan du reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner rundt om i verden (fra Hawaii til Japan). Reiser du til en av våre europeiske partneruniversiteter kan du få et ekstra Erasmus+ stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen. Om du må betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen (delvis som stipend/lån).

Se dine muligheter i vårt destinasjonssøk.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer til opptak til doktorgradsstudier.

Les hva studentene våre mener

 

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Ingeborg Olsdatter Busterud Flagstad
Studieprogramansvarlig

Bilde av Sondre Bonkerud
Studieveileder - Lillehammer