Ledelse av prosesser - Trening (LAP T)

Ledelse av prosesser - Trening (LAP T) er utviklet etter flere henvendelser fra tidligere LAP- deltakere som ønsker muligheter for fordypning, faglig påfyll og til å arbeide med egne utfordringer innenfor rammen av LAP. Her kan du med andre ord, ta med deg dine helt konkrete lederutfordringer inn i et utviklingsrom som gir deg muligheter for læring.

Studiested
Gardermoen og Oslo
Studiet varer
3 samlinger 2021/22
Studieform
Samlingsbasert
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
November
Pris
Kursavgift

Om programmet

Programmet er en etterutdanning og gir ikke studiepoeng. Alle som har deltatt i ett eller to LAP-program, er velkommen til å delta.

Programmets oppgave
I programmet skal du få hjelp til og trening i å arbeide med egne og andre lederes problemstillinger. Det kan være store utfordringer, men kanskje like viktige er de tilsynelatende små utfordringene. Oppgaven er å sette hverdagens lederutfordringer under lupen for analyse og utforsking av mulige arbeidsformer for håndtering.

Arbeidsform
Programmet er i stor grad basert på egenaktivitet hos deltakerne. Programledelsen bidrar med fasilitering av arbeidsprosesser og faglige innspill. Dette er et program der du får arbeid med:

  • Å gi og motta kollegial veiledning på konkrete case
  • Refleksjon og arbeid i ulike grupper og arbeidsprosesser
  • Skriftlighet som grunnlag for læring

Brosjyre
Her kan du laste ned en PDF av etterutdanningstilbudet LAP T 

Gjennomføring av programmet

Sted
Alle samlingene arrangeres på Garder kurs og konferanse på Gardermoen, 5 minutter fra terminalen på Oslo Lufthavn. 

Samlingsdatoer
Det gjennomføres totalt 3 samlinger, på totalt 5 dager

3.-4. november 2021
7. januar 2022
7.-8. mars 2022
Forutsetningen for å delta er at du har gjennomført minimum Ledelse av prosesser(LAP) del 1. Deltakere som også har tatt LAP del 2, vil ha godt utbytte av å delta.

 

Programmet gjennomføres som en kombinasjon av fysiske samlinger og trening på egen arbeidsplass. Hensikten er å styrke integrering og praktisering av lært kunnskap i egen arbeidshverdag. I alt blir det tre fysiske samlinger, der første og tredje samling går over to dager, mens samling 2 er en dag. I mellomperiodene skal det arbeides med refleksjonsoppgaver som gir muligheter for læring i egen lederutøvelse. Før første samling sendes derfor en kort beskrivelse av egne lederutfordringer til programledelsen.


Modell for oppbygging av programmet

Fase 1- Forberedelse
Du forbereder deg ved å lage et kort notat på ca. 1 side der du beskriver de lederfaglige utfordringene du står i. Notatene sendes programledelsen.

Fase 2 - Samling 1
Strukturer etableres og lederutfordringer presenteres. Faglige introduksjoner og refleksjoner er basert på innsendte notater om lederutfordringer.

Fase 3 - Skriftlig arbeid
Du reflekterer over egne og andres utfordringer, analyserer dem i lys av faglige drøftinger og læring fra 1. samling. Notatene sendes til din ROS-gruppe (refleksjons- og skrivegruppe). I fellesskap drøfter dere hvilke treningsområde dere gir dere selv. En uke før samling 2 sendes en problemstilling dere ønsker å utforske på samlingen, til programledelsen.

Fase 4 - Samling 2
Med utgangspunkt i innsendte notater avklares samlingens oppgave. Det etableres hensiktsmessige strukturer for dette arbeidet.

Fase 5 - Skriftlig arbeid
Arbeid på samme måte som i fase 3.

Fase 6 - Samling 3
Siste samling med oppmerksomhet på hva som har gitt læring så langt og hva som vil skape utvikling og endring på veien videre. Denne samlingen skal også ha oppmerksomhet på bevisste og ubeviste krefter hos en selv i møte med lederutfordringer. Økt bevissthet om hva som virker hemmende vs fremmende vil kunne gi økte valgmuligheter når en skal håndtere kommende problemstillinger og utvikle autoritet i ledelse.

Fase 7 - Skriftlig arbeid
Med utgangspunkt i erfaringer fra programmet i sin helhet, lager du et refleksjonsnotat over egen lederrolle i hjemmeorganisasjonen og hva du må trene på for å møte utfordringer du står i. Notatene utveksles og kommenteres i ROS-gruppen før de sendes programledelsen. Deltakerne får kursbevis for gjennomført etterutdanning.

Søknadsfrist og opptak

Påmelding:
Klikk på denne lenken for påmelding (Søknadsfrist 1. september)

 

Hva koster det?

Deltakeravgiften er kr. 29500. Kostnader til opphold under samlingene kommer i tillegg. 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig