Barnehagemiljø og krenkelser

Barnehagemiljø og krenkelser er en nettstøttet og barnehagebasert kompetanseprosess med tre hoveddeler: Undersøke og analysere barnehagemiljø, håndtere krenkelser, fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser.

Studiested
null
Studiet varer
1,5 år
Studieform
Nettbasert
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Fleksibel (Løpende påmelding fra 1.mars 2020.)
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om kurset

Det nettbaserte kompetanseprogrammet har som formål å utvikle kompetansen i barnehager, hos barnehageeier og barnehagemyndighet, slik at barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering. Gjennom programmet videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og barnehagens kollektive kapasitet.

I de tre semestrene programmet varer, strekker alle ansatte i barnehagen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand:

I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.
Første versjon av programmet ble gjennomført mellom august 2018 og juni 2020, med svært gode evalueringer fra deltakerne. Evalueringsrapporten fra pulje 1 finner du her:  https://hdl.handle.net/11250/2683049

De fleste av barnehagene i versjon 2, som startet i august 2019, blir ferdige i løpet av 2021.

Påmelding versjon 3

I versjon 3, som ble tilgjengelig 1. mars 2020, har vi innført fleksibelt oppstartstidspunkt. Interesserte barnehager kan melde seg på og starte opp når som helst i året. Fra oppstartstidspunktet kan barnehagen benytte inntil 2,5 år til å fullføre arbeidet med programmet.

Avtalen mellom HINN og Utdanningsdirektoratet utløper 1. januar 2021, og gjelder ikke versjon 3, men versjon 3 vil likevel være åpen så lenge det er tilstrekkelig interesse, og den vil oppdateres løpende i tråd med endringer i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø. 

Det er styrer som melder på barnehagen og forplikter hele organisasjonen til kursprosessen. I mange kommuner og for enkelte barnehageeiere vil det være aktuelt å ha med flere barnehager, kanskje alle. Eier/myndighet eller fylkesmenn kan ta kontakt for kollektiv påmelding, og skreddersydde avtaler om priser og organisering.

Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) dekket deltakeravgiften for et større antall barnehager i sine fylker, gjennom regional ordning for kompetanseutvikling. For barnehager i Oslo og Viken fungerte påmeldingen derfor som søknad om økonomisk støtte. Søknadsfristen var 1. november. 

Praktisk informasjon

Programmet har 3 deler med en stipulert varighet på ett semester hver. I tillegg gjennomfører ledelsen en forberedelsesmodul.

Forberedelse: Ledelsen arbeider med et forberedelsesmateriell der også eier, myndighet, tillitsvalgte, ansatte og foreldre involveres (2-3 måneder)
Semester A: Undersøke og analysere (for alle ansatte)
Semester B: Håndtere krenkelser (for alle ansatte)
Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser (for alle ansatte)
Fra oppstart er materiellet tilgjengelig i minst 2,5 år, altså ett år lengre enn stipulert tid. Trykket vil bli noe lavere ved full utnyttelse av hele tidsrammen, men arbeidet vil uansett okkupere mye av barnehagens utviklingstid/personalmøtetid. I oppstartsfasen bør ikke barnehagen gjennomføre andre parallelle satsninger.

Arbeidsmåter
Programmet har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kompetanseprosessen til sin egen organisasjon.

Alle de tre semestrene har en innledning med intensjoner, relevant regelverk og kunnskap om barnehagemiljø og krenkelser. Videre er det 3-5 moduler med ulike fokus relatert til semesterets tema, og en avslutning med analyse og tilstandsvurdering. I innledningen kommer det fram hvilken fleksibilitet ledelsen har i gjennomføringen. Noen av modulene må gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Andre ganger kan barnehagen selv bestemme rekkefølgen.

Hver modul har 5-10 ulike læringselementer som skal bidra til at barnehagen og den enkelte nærmer seg målet som er beskrevet for semesteret. Et læringselement kan være en film som skal sees, en tekst som skal leses, en problemstilling som skal diskuteres, en digital "bok" med ulike korte elementer, en oppgave som skal gjøres eller noe som skal prøves ut eller undersøkes i miljøet. Enkelte læringselement krever samarbeid mens andre kan gjennomføres individuelt. 

For hver åttende barnehage som melder seg på, arrangerer vi et videoseminar. Den samme gruppa med åtte barnehager samles på nytt til videoseminar etter et halvt år og etter ett års arbeid med programmet.

Søknadsfrist og opptak

Hva koster det?

kr 15.000,- per barnehage + kr 300,- per deltaker/ansatt. Pris etter avtale for kommuner med mange deltakende barnehager. Egenandelen kan i de fleste fylker dekkes med midler fra Fylkesmannen i regional kompetansemodell. Ta kontakt med din kommune eller fylkesmann for å finne ut hvordan dere går fram.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder