Bachelor i sosialt arbeid

Enkelte livssituasjoner er vanskelige å løse alene. Som utdannet sosionom vil du kunne bistå enkeltmennesker og være med på å løse sosiale utfordringer i samfunnet.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Fullført og bestått studium i sosialt arbeid gir yrkestittelen sosionom. Sosionom betyr "den som kjenner samfunnet" og som utdannet sosionom vil du møte mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Ved fullført grad vil du være kvalifisert for å bistå med å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Det sosiale arbeidet foregår både på individ, gruppe, system og samfunnsnivå.

Sosionomstudiet ved Høgskolen i Innlandet legger spesielt vekt på at kritisk refleksjon kan bidra til at du kan skape forbedring og nødvendige endringer. 

Sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse hentes fra både teori og praksis, og fra egne og beslektede fagområder.

Studentene skal beherske å tilrettelegge og gjennomføre prosesser i ulike profesjonelle sammenhenger. Studiet retter oppmerksomheten mot personlig utvikling og faglig skikkethet i møte med mennesker.

Studiet er inndelt i sju emner og for hvert emne er det utarbeidet en egen emnebeskrivelse. Det er lagt vekt på å integrere teoretisk, erfarings- og brukerkunnskap. Videre vektlegges trening i å lede prosesser gjennom likeverdig kommunikasjon. 

Du må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før du kan få gå videre i studiet.

Jobbmuligheter

Sosionomer arbeider både i offentlig, privat og frivillig sektor, da sosialt arbeid retter seg mot arbeid med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. 

Sosionomutdanningen kvalifiserer til profesjonelt sosialt arbeid i velferdstjenester som NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal helse-, rus- og omsorgstjeneste og i felt som migrasjon, kriminalomsorg, skole, fritid og ideelle organisasjoner.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 49,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 43,3
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Som student på bachelor i sosialt arbeid vil du oppleve at det er gjennomgående praksisnær undervisning, ferdighetstrening og prosjektarbeid. Den delen av praksisstudiene som gjennomføres i autentiske yrkessituasjoner utgjør til sammen 20 uker.

Praksisoversikt:

  • I første studieår er det en kort praksisperiode på to uker hvor studentene gjør seg kjent i ulike lavterskeltilbud gjennom besøk, gruppearbeid og framlegg.
  • Hovedpraksisen utgjør hele fjerde semester (våren andre studieår) og utgjør til sammen atten uker.
  • I tillegg kommer tid til for- og etterpraksis-seminarer som gjennomføres på studiestedet (til sammen seks uker fordelt på første og andre studieår).

Høgskolen administrerer praksisarbeidet, og alle henvendelser om praksisplasser til virksomhetene skal komme fra praksisadministrasjonen. Høgskolen har kontakt med et bredt spekter av praksisplasser og virksomheter som er aktuelle for en sosionoms yrkesutøvelse. Vi kan nevne NAV-kontorer, tiltaksbedrifter (arbeidsinkludering), barne- og ungdomsinstitusjoner, rus- og psykiatriinstitusjoner, barneverntjenesten, skoler, sykehus samt institusjoner der det utføres flyktning- og integreringsarbeid, forebyggende arbeid og somatisk rehabilitering.

Praksisdelene av studiet er i sin helhet obligatoriske. Bachelor i sosialt arbeid har hovedsakelig praksisplasser i Innlandet, og det er høgskolen som er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Som praksisstudent må du påregne pendling eller flytting, samt ekstrautgifter til reise og opphold på praksisplassen.

Som en del av internasjonaliseringen ved høgskolen gis du som student muligheten til å gjennomføre praksis i utlandet etter bestemte kriterier. Les mer om dette under "utveksling."

Utveksling

Sosialt arbeid er et internasjonalt fag, og bachelor i sosialt arbeid/ BA Social Work er en internasjonal grad. I sosionomstudiet vil du få innsikt i internasjonale sosialfaglige perspektiver både gjennom undervisningen og litteraturen som benyttes. Deler av undervisningen og pensumlitteraturen vil være på engelsk. 

Høgskolen har avtaler med en rekke internasjonale samarbeidspartnere som bidrar til internasjonale perspektiver i studiet. Sosionomstudiet har samarbeidspartnere både i India, England, Palestina, Danmark og Hellas.

Som student har du anledning til å søke om å gjennomføre andre års praksisperiode i utlandet. Høgskolen vurderer og kvalitetssikrer relevante praksisplasser på lik linje med praksisplasser i Norge, og det stilles de samme faglige kravene til læringsutbytte for studentene. Ca. ti prosent av studentkullet gis anledning til å gjennomføre praksisperioden sin i utlandet hvert år.

Hele eller deler av tredje studieår kan, etter godkjenning fra høgskolen, gjennomføres ved en utdanningsinstitusjon utenlands.

For mer informasjon om praksismuligheter i utlandet, ta kontakt med studiekoordinator Åse Mari Fyksen.

Videre utdanningsmuligheter

Sosionomer kan bygge på utdanningen med for eksempel master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier og master i karriereveiledning som begge tilbys ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland. Skulle du som sosionom i fremtiden fullføre en mastergrad, kan du bygge videre med PHD-studier ved Høgskolen i Innlandet, samt ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Høgskolen i Innlandet har i tillegg et mangfold av etter- og videreutdanningstilbud som er relevante for sosionomer. 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studenthistorier

  • Kvinnelig student på en strand. Å studere noe man brenner for 19. mai 2021 15:34

    Ønsket om å utgjøre en positiv forskjell for andre fikk Aurora til å velge bachelor i sosialt arbeid ved studiested Lillehammer.

  • Studentambassadør Amanda som leser en bok. Barnevern eller sosialt arbeid? 17. feb. 2022 19:05

    Mange lurer på forskjellen mellom en bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid. I dette innlegget forklarer jeg likheter og forskjeller blant de to studieretningene.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med studieadministrasjonen HSV Lillehammer på hsv-studieadm-l@inn.no eller telefon 62 43 00 00. 

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Stian Bakkom
Studieveileder

Bilde av Kristin Kommisrud
Studieprogramansvarlig