Bachelor i sosialt arbeid

Enkelte livssituasjoner er vanskelige å løse alene. Som utdannet sosionom vil du kunne bistå enkeltmennesker og være med på å løse sosiale utfordringer i samfunnet.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Som utdannet sosionom vil du møte mennesker i vanskelige livssituasjoner. Sosionom betyr "den som kjenner samfunnet." Du vil være kvalifisert for å bistå enkeltpersoner, familier og grupper med å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Det sosiale arbeidet foregår både på individ, gruppe, system og samfunnsnivå.

Sosionomstudiet ved Høgskolen i Innlandet legger spesielt vekt på at kritisk refleksjon kan bidra til at du kan skape forbedring og nødvendige endringer. 

Sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse hentes fra både teori og praksis, og fra egne og beslektede fagområder. Studentene skal beherske å tilrettelegge og gjennomføre prosesser i ulike profesjonelle sammenhenger. Studiet har fokus på personlig utvikling og faglig skikkethet i møte mennesker i ulike profesjonelle sammenhenger.

Sosionomutdanningen er inndelt i til sammen sju emner. For hvert emne er det utarbeidet en egen emnebeskrivelse. Det er lagt vekt på å integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og brukerkunnskap. Videre vektlegges trening i å lede prosesser gjennom likeverdig kommunikasjon. 

Du må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før du kan få gå videre i studiet.

Fullført og bestått studium i sosialt arbeid gir yrkestittelen sosionom.

Jobbmuligheter

Sosialt arbeid retter seg mot arbeid med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Sosionomer arbeider både i offentlig, privat og frivillig sektor.

Sosionomutdanningen kvalifiserer til profesjonelt sosialt arbeid i velferdstjenester som NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal helse-, rus- og omsorgstjeneste, og i felt som migrasjon, kriminalomsorg, skole, fritid og ideelle organisasjoner.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Som student på bachelor i sosialt arbeid vil du oppleve at det er gjennomgående praksisnær undervisning, ferdighetstrening og prosjektarbeid. Den delen av praksisstudiene som gjennomføres i autentiske yrkessituasjoner utgjør til sammen 20 uker.

Praksisoversikt:

  • I første studieår er det en kort praksisperiode på to uker hvor studentene gjør seg kjent i ulike lavterskeltilbud gjennom besøk, gruppearbeid og framlegg.
  • Hovedpraksisen utgjør hele fjerde semester (våren andre studieår) og utgjør til sammen atten uker.
  • I tillegg kommer tid til for- og etterpraksis-seminarer som gjennomføres på skolen (til sammen seks uker fordelt på første og andre studieår).

Høgskolen administrerer praksisarbeidet, og alle henvendelser om praksisplasser til virksomhetene skal komme fra praksisadministrasjonen. Høgskolen har kontakt med et bredt spekter av praksisplasser og virksomheter som er aktuelle for en sosionoms yrkesutøvelse. Vi kan nevne NAV-kontorer, tiltaksbedrifter (arbeidsinkludering), barne- og ungdomsinstitusjoner, rus- og psykiatriinstitusjoner, barneverntjenesten, skoler, sykehus samt institusjoner der det utføres flyktning- og integreringsarbeid,  forebyggende arbeid og somatisk rehabilitering.

Praksisdelene av studiet er i sin helhet obligatoriske. Bachelor i sosialt arbeid har hovedsakelig praksisplasser i Innlandet, og det er høgskolen som er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Som praksisstudent må du påregne pendling eller flytting, samt ekstrautgifter til reise og opphold på praksisplassen.

Som en del av internasjonaliseringen ved høgskolen gis du som student mulighet for å gjennomføre praksis i utlandet etter bestemte kriterier.

Se også: https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/praksis-i-barnevern-sosialt-arbeid-og-vernepleieutdanningene

Utveksling

Sosialt arbeid er et internasjonalt fag, og bachelor i sosialt arbeid/ BA Social Work er en internasjonal grad. I sosionomstudiet vil du få innsikt i internasjonale sosialfaglige perspektiver både gjennom undervisningen og litteraturen som benyttes. Deler av undervisningen og pensumlitteraturen vil være engelskspråklig.

Høgskolen har avtaler med en rekke internasjonale samarbeidspartnere som bidrar til internasjonale perspektiver i studiet. Sosionomstudiet har samarbeidspartnere både i India, England, Palestina, Danmark og Hellas.

Som student gis du anledning til å søke om å gjennomføre andre års praksisperiode i utlandet. Høgskolen vurderer og kvalitetssikrer relevante praksisplasser på lik linje med praksisplasser i Norge, og det stilles de samme faglige kravene til læringsutbytte for studentene. Mer om de mulige destinasjonene finner du her. Ca. 10 prosent av studentkullet gis anledning til å gjennomføre praksisperioden sin i utlandet hvert år.

Hele eller deler av tredje studieår kan, etter godkjenning fra høgskolen, gjennomføres ved en utdanningsinstitusjon utenlands.

For mer informasjon om praksismuligheter i utlandet ta kontakt med studiekoordinator Åse Mari Fyksen: ase.mari.fyksen@inn.no.

Videre utdanningsmuligheter

Sosionomer kan bygge på utdanningen med for eksempel master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier og master i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland. Skulle du som sosionom i fremtiden fullføre mastergrad, kan du bygge videre med PHD-studier både ved Høgskolen i Innlandet, samt ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Høgskolen i Innlandet har i tillegg et mangfold av etter- og videreutdanningstilbud som er relevante for sosionomer. 

 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Les hva studentene våre mener

  • Kvinnelig student på en strand. Å studere noe man brenner for 19. mai 2021 15:34

    Ønsket om å utgjøre en positiv forskjell for andre fikk Aurora til å velge bachelor i sosialt arbeid ved studiested Lillehammer.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med studieadministrasjonen HSV Lillehammer på hsv-studieadm-l@inn.no eller telefon 62 43 00 00. 

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig