Language: NOR | ENG

Videreutdanning i rådgivning 2

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet avlyses pga av få få søkere
 • Kompetanse til en rådgiverrolle
 • Ungdomsskole og videregående
 • Veiledning og tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid

Om utdanningen

Tilbudet gir kompetanse til en rådgiverrolle i ungdomsskole og videregående, og passer for nåværende og kommende rådgivere.

Studiet er utviklet for å møte veiledende kompetansekriterier for rådgivere i skolen utviklet av Utdanningsdirektoratet. Opptak til studiet forutsetter fullført rådgivning 1 eller tilsvarende utdanning.     

Studiet behandler kunnskap om prosesser og arbeidsmåter i veiledning, om tilnærminger til sosialpedagogisk arbeid, om valg og valgprosesser blant unge og om tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Relevant kompetanse utvikles når studentene operasjonaliserer kunnskapen, prøver den ut i konkret praksishverdag og reflekterer rundt erfaringene.

Studiet videreutvikler kompetanser i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hveranderes kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag. Samtidig gis det i begge moduler en mulighet til å legge en hovedvekt på enten sosialpedagogisk rådgivning eller utdannings- og yrkesrådgivning. 

 

 

Praktisk informasjon

Studiet er på halv tid med gjennomføring av en modul på 15 studiepoeng pr. semester.Samlinger: Det arrangeres to samlinger av tre dager pr. modul på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

Datoer for samlinger i studieåret 2020/2021 (med forbehold om endringer)

Modul 1

Samling 1: 26 til 28 august 2020

samling 2: 2 til 4 november 2020

 

Modul 2

Samling 1: 20 til 22 januar 2021

Samling 2: 24 til 26 mars 2021

 

Forbehold om igangsetting ved mindre enn 16 studenter.

Pris: Studieavgift: kr. 40.000 I tillegg kommer semesteravgift og kostnader til litteratur.

Dersom du kommer med i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning, betaler de studieavgiften. Du må søke om dette innen 1. mars på udir.no, og føre opp Rådgivning 1 som "Annet studie". Du kan delta i studiet selv om du ikke prioriteres av Udir. Da kan skoleeier betale studieavgiften.

Opptakskrav

Bestått Rådgivning 1, Sosialpedagogisk veiledning, Karriereveiledning eller tilsvarende utdanninger

Dersom du kommer med i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning, betaler de studieavgiften. Du må søke om dette innen 1. mars på udir.no, og føre opp Rådgivning 2 som "Annet studie". Du kan delta i studiet selv om du ikke prioriteres av Udir. Da kan skoleeier betale studieavgiften.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Studiet tar utgangspunkt i mangfoldet av erfaringer som studentene har fra sin yrkespraksis. Rådgivning 2 leder til følgende overordnede læringsutbytter:

Kunnskap

 • Innsikt i individuelle, samfunnsmessige og kulturelle forhold som påvirker elevers utvikling av identitet gjennom utdannings- og yrkesvalg
 • Kunnskap om hvordan teori om endringsarbeid og innovasjon kan bidra til å utvikle rådgivningstjenesten

Ferdigheter

 • Reflektere, vurdere og utvikle forståelse for arbeidet som rådgiver ved å se tjenesten i ulike perspektiver og reise problemstillinger
 • Fremme rådgivningen som hele skolens ansvar

Generell kompetanse

 • Forstå rådgivers funksjon som veileder og koordinator

For utdypning av læringsutbyttet, se beskrivelsen av hver modul i senere avsnitt.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt i Rådgivning 1 og 2 med to moduler i hver. Hver modul varer et semester. Se figur over for studiemodell og organisering. Modulene i Rådgivning 2 er:

Rådgivning 2, modul 1: Veiledning, etikk og kommunikasjon

I modulen rettes et særlig fokus på elevers utvikling av identitet, både personlig, utdannings- og yrkesmessig, og hvordan denne utviklingen kan forstås i lys av samfunnsmessige betingelser knyttet til kultur, kjønn og klassetilhørighet. Vi retter samtidig et kritisk blikk på hvordan ulike interesser og interessenter påvirker forståelsen og utøvelsen av rådgivning i dagens samfunn.

Rådgivning 2, modul 2: Praktisk endringsarbeid

Modulen tar utgangspunkt i det som omtales som en ny rådgiverrolle, hvor rådgiveren både skal yte en tjeneste til elever, og være en koordinator for ulike samarbeidskonstellasjoner internt på den enkelte skole og eksternt i samarbeid med ulike samarbeidspartnere i arbeids- og samfunnslivet.

I en praksisnær oppgave forbereder og gjennomfører studentene et selvstendig prosjektarbeid. Erfaringene fra prosjektet legges fram for medstudenter og danner grunnlag for å utvikle tenke- og arbeidsmåter som er tilpasset de særegne forholdene ved hver enkelt skole.

Studiets progresjon og indre faglige sammenheng

Studiet videreutvikler kompetanser i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hveranderes kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag. Samtidig gis det i begge moduler en mulighet til å legge en hovedvekt på enten sosialpedagogisk rådgivning eller utdannings- og yrkesrådgivning. 

Videre studiemuligheter

Studiet gir den anbefalte kompetansen til å fungere som rådgiver i skolen.

Hva koster det?

Studieavgiften er på 40.000 kroner i tillegg til semesteravgift

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap