Veiledning 1 - oppstart januar 2020

 • Varighet: 0,5
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
 • Du får kunnskaper om teorier og metoder fra ulike veiledningstradisjoner
 • Du får ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler
 • Du får kompetanse i å identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledning

Om utdanningen

Mange nyutdannede opplever møtet med yrkeslivet som krevende, og frafall fra yrket kan være en konsekvens av manglende systematisk oppfølging i den første tiden i ny jobb. Dette studiet gis i sammenheng med den nasjonale ordningen ”Veiledning av nyutdannede lærere”. Studiet er også tilpasset veilederoppgaver som praksislærer i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter i

• Ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til veiledning
• Kommunikasjon og samspill i veiledning
• Å være ny i yrket, - overgang fra utdanning til yrke
• Profesjonsetikk og veiledning
• Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

 

 

 

 Studiet ligger under opptakstypen "vår" i søknadsweb

Praktisk informasjon

Studiet har 4 samlinger a 2 dager på Hamar. Datoene blir publisert i god tid før søknadsfristen utløper 1. oktober

Emner

Emne

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifiksjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier fra ulike veiledningstradisjoner
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier knyttet til veiledning
 • har kunnskap om etiske utfordringer og maktforhold knyttet til veiledning
 • har kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler på en bevisst måte
 • kan lytte, utfordre, støtte, ta i bruk perspektiver og skape framdrift i et veiledningsforløp
 • kan utøve veiledning i ulike kontekster

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utøve veiledning tilpasset veisøkers forutsetninger og behov
 • kan kritisk analysere og reflektere over veiledningsprosesser
 • kan identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledning

Veien videre

Studiet er en videreutdanning for lærere og kvalifiserer for veiledningsoppgaver innenfor ulike arbeidsoppgaver i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Studiet kan inngå som et valgemne i  mastergrad i tilpasset opplæring.